Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 11 eelnõu, millest 1 on teisel ja 10 esimesel lugemisel.
 
1. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava koostamisega“ eelnõu (498 OE), millega soovitakse peatada lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi uute kaevelubade menetlemine ajani, kuni valmib looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riiklik arengukava. Algataja hinnangul ohustab uute kaevelubade menetlemine paljude kohalike kogukondade elukeskkonda, kusjuures viimastel puudub sisuline võimalus oma kodukandi loodust tõhusalt kaitsta. Valmiv arengukava loob algataja arvates eeldused looduslike ehitusmaterjalide senisest süsteemsemale kaevandamisele.
 
2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (467 SE), mille üks eesmärk on laiendada lennuohutusvastase ründe kuriteokoosseisu. Kehtiv karistusseadustik sätestab üksnes piiratud juhtumid, millal lennuohutusvastane rünne on karistatav kuriteona. Samas on praktikas kerkinud esile uusi juhtumeid, mis ohustavad lennuohutust, kuid ei ole kehtiva õigusega kaetud. Teiseks eesmärgiks on muuta identiteedivargus karistatavaks. Karistatavaks muutub teise isiku identiteedi kasutamine, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või kui see on toime pandud kuriteo varjamise eesmärgil. Selle eest võib karistusena määrata rahatrahvi või kuni kolmeaastase vangistuse.
 
3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE), mille eesmärk on parandada 17. detsembril 2008 vastu võetud seaduse sätete õigusselgust ja vähendab sellega mitmeti tõlgendamise võimalusi. Samuti täpsustatakse öötööga seonduvat. Eelnõu kohaselt on võimalik kehtestada erisusi öötöö piirangutes vaid kokkuleppel töötajaga või kollektiivlepinguga. Lisaks lükkab eelnõu kuni 1. jaanuarini 2013 edasi riigieelarvevahenditest lapsepuhkuse hüvitamise töötasu alammäära alusel ja isapuhkuse hüvitamise keskmise töötasu alusel. Eelnõuga lükatakse edasi ka omal soovil või poolte kokkuleppel töölt lahkunutele töötuskindlustushüvitise maksmine kuni aastani 2013. Töötuskindlustushüvitis väheneb esimesel sajal päeval võrreldes 17. detsembril 2008 vastu võetud seadusega 70%-lt 50%-le ning alates 101. päevast kuni 360. päevani 50%-lt 40-le%.
 
4. Esimesel lugemisel on sotsiaalkomisjoni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE), mis näeb ette võimaluse kompenseerida ka tasuta kasutamise lepinguga korteri üürijatele eluaseme kasutamisega seotud kulud. Probleem on esile kerkinud seoses majanduskriisiga, kus turul on palju odava üüriga kortereid, mille eest üürnik maksab väga väikest üüri. Kuna võlaõigusseaduse mõistes on sisuliselt tegemist tasuta kasutamise lepingutega, siis pole võimalik sellise korteri üürijale eluasemekulusid (kommunaalmakseid) kompenseerida, kuna seadus sellist õiguslikku alust ei sätesta. Õiguskantsler on seisukohal, et selline olukord ei ole põhiseadusega kooskõlas ja rikub isikute õigust riigi abile puuduse korral.
5. Esimesel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud perekonnaseaduse eelnõu (515 SE), mille eesmärk on kaasaegsetele peresuhetele kohase tervikregulatsiooni loomine. Eelnõuga kehtestatakse abikaasade õigustes ja kohustustes oluliselt selgemad kriteeriumid, mis peaksid perekonnaliikmete omavahelistes suhetes ning nende suhetes kolmandate isikutega ära hoidma hulga vaidlusi. Võrreldes kehtiva seadusega täiustab oluliselt mittevaraliste perekonnasuhete regulatsioone, eeskätt hooldusõigust ja lapsendamist puudutavates küsimustes ning rohkem on arvestatud kaasaja varaliste suhete dünaamikat. Eelnõu annab võimaluse valida kolme varasuhte – varaühisus, vara juurdekasvu tasaarvestus ja lahusvara – vahel. Säilib ka võimalus sõlmida abieluvara leping. Teiste varasuhetega võrreldes on mõnevõrra eelistatum varaühisus, mille osas eelnõu näeb ette, et kui abikaasad ei ole muud varasuhet valinud, siis kohaldub varaühisuse regulatsioon sarnaselt praegu kehtiva seadusega. Eelnõu on õiguskomisjoni poolt uuesti algatatud, kuna samasisuline eelnõu jäi 21. mai lõpphääletusel piisava toetuseta.
6. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE), mis käsitleb muudatusi töötuskindlustuse regulatsioonis. Tegemist on sisult samade muudatustega, mis sisalduvad ka töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõus(518 SE).  Algataja kinnitusel on eelnõu eesmärk tagada töötukassa jätkusuutlikkus ja hüvitiste skeeme muutes vähendada koormust töötukassa varadele.  Eelnõuga lükatakse omal soovil või poolte kokkuleppel töölt lahkunutele töötuskindlustushüvitise maksmine edasi kuni aastani 2013. Ka väheneb töötuskindlustushüvitis esimesel sajal päeval võrreldes 17. detsembril 2008 vastu võetud seadusega 70%-lt 50%-le ning alates 101. päevast kuni 360. päevani 50%-lt 40-le%.
7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE), mille koostamine on seotud 20. mail vastu võetud perekonnaseisutoimingute seadusega, mis toob kaasa ka muudatused nime muutmise menetluses. Sellest tulenevalt täiendatakse nimeseadust normidega, mis annavad õigusliku reeglistiku uuele elektroonilisele nime muutmise menetlusele, sätestades nimekandega seotud põhimõtted.
8. Esimesel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (474 SE), mille eesmärk on muuta rangemaks karistusi alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest. Lisaks eelnimetatule kriminaliseeritakse eelnõus ajutise lähenemiskeelu rikkumine. Nii näeb eelnõu sugulise kire vägivaldse rahuldamisega eest karistusena ette kuni viie aasta pikkuse vabadusekaotuse, alaealiste puhul aga kuni 10 aasta pikkuse vabadusekaotuse. Kehtiva seaduse kohaselt on karistused vastavalt kuni 3 ja kuni 5 aastat vabadusekaotust. Eelnõu kehtestab rangemad karistused ka seksuaalse ahvatlemise eest ja vangistuse ülempiir tõstetakse alaealise seksuaalse ahvatlemise eest kolme aastani senise ühe aasta asemel
9. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE), mis algataja kinnitusel keskendub teadustegevuse kvaliteedi taseme korrastamisele ja selleks vajalike hindamismehhanismide ning nende iseloomu selgemale väljatoomisele. Eelnõus laiendatakse teadus- ja arendusasutuste definitsiooni ja antakse neile rohkem õigusi teadustöötajate valimisel, mis algataja sõnul on vajalik nii struktuurifondide vahendite paremaks kasutuselevõtuks kui ka riigipoolse finantseeringu efektiivsemaks rakendamiseks. Eelnõuga pannakse alus ka teadlase karjäärimudeli tekkimisele ja rakendamisele.
10. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE), mis kaotab võimaluse teostada kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel elurikkust ohustavaid lageraideid, et tagada metsade bioloogilise mitmekesisuse tõhus kaitse.
11. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (504 SE), mis defineerib vääriselupaiga metsaseaduse tähenduses. Eelnõu kohaselt on vääriselupaik kaitset vajav ala metsas, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Eelnõu eesmärk on tagada metsade bioloogiline mitmekesisus.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell 14) – väljasõiduistung Keskkonnainvesteeringute Keskuse Sihtasutusse, teemaks on keskkonnavaldkonna rahastamine läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
–taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (500 SE); maareformi seaduse, maakatastriseaduse ning Vabariigi Valitsuse määruse sätete vastavus põhiseadusele, arvamus riigikohtule.

Põhiseaduskomisjonis
– hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE); erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE); avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE).

Rahanduskomisjonis
– riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE); ülevaade Finantsinspektsiooni 2008. aasta aastaraamatust. Kutsutud finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväe pensionid, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja Eesti Eruohvitseride Kogu esindajad.

Väliskomisjonis
(kell 14) – Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadik Jüri Seilenthal; ülevaated Balti Assamblee Eesti delegatsiooni ja Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest.

Õiguskomisjonis
(kell 14) – politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE).

Kohtumised

Kell 9.30
–Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) kohtub Tšehhi Senati Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga (ELAKi ruumis).

Kell 10.35
– väliskomisjon kohtub Tšehhi Senati Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga (väliskomisjoni ruumis L 252).
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside