Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on Euroopa Liidu poliitika ülevaade ja 5 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 4 on teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ohvriabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE), millega tehakse mitmeid kärpeid sotsiaalkulutustes. Nii ei maksta edaspidi hambaravihüvitist kõigile üle 19-aastastele kindlustatud isikutele, vaid endiselt makstakse 300 krooni aastas hüvitist isikutele kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetus- või vanaduspension ja üle 63 aastasele kindlustatud isikule. Hüvitise kõrgendatud määra sihtgrupp säilib. Eelnõu jõustumisel seadusena lõpetatakse 2009. aastast koolitoetuse maksmine, kaob riigi hüvitatav isapuhkus isa keskmise palga alusel. Isal säilib õigus kasutada tasustamata puhkust. Lisaks tehakse eelnõus teisi muudatusi.

2. Peaminister Andrus Ansip annab ülevaate Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud politseiteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE), mille eesmärk on muuta riigieelarvelistest vahenditest makstava politseiametniku pensioni tasumine üheselt siseministeeriumi pädevusse kuuluvaks, sõltumata sellest, kas tegemist on politseiametnikuga või prokuröriga, kellel on õigus saada politseiametniku pensioni. 

4. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE), mille eesmärk on viia valimisseadus põhiseadusega kooskõlla. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks KOVVS § 9 lg 2, mille kohaselt Tallinnas jaotatakse vähemalt poolt mandaatidest linnaosade vahel võrdselt, ülejäänud mandaadid aga vastavalt valijate arvule linnaosas. Tulenevalt linnaosade erinevast suurusest on antud säte viinud õiguskantsleri poolt kritiseeritud olukorrani, kus valija hääle kaal linnaositi erineb ligi neli korda. Lisaks tekitab õigusselgusetust normis kasutatud väljend „vähemalt”. Põhiseaduskomisjoni hinnangul ei ole territoriaalse representatsiooni põhimõtte rakendamine kohalikel valimistel põhiseaduse ega rahvusvaheliselt aktsepteeritud demokraatlike valimispõhimõtetega vastuolus. Selle eesmärk on tagada erinevaid kogukondi hõlmava administratiivse üksuse tasakaalustatud areng ning piirkondliku identiteedi kaitsmine. Sellest lähtudes ei ole muudetud õiguskantsleri poolt osundatud KOVVS § 8 lõiget 4, mis sätestab, et Tallinnas moodustab volikogu valimisringkonnad linnaosade kaupa.

5. Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri, Igor Gräzini, Mark Soosaare, Lauri Vahtre ja Marek Strandbergi algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE), mille eemärk on kaotada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest sätted, mis kehtestavad õppekirjanduse (õpik, töövihik jms) ainesisu ametkondliku kontrolli. Seadusemuudatus annab koolis kasutatavate õpikute valiku, st õpiku kvaliteedi ja riiklikule õppekavale vastavuse kontrolli õpetajale. Ainetunnis kasutava õppekirjanduse valikul peab õpetaja lähtuma kehtivast riigi ja kooli õppekavast.

6. Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE), mille eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse tõttu. Eelnõu sätestab võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel ning diskrimineerimisvaidluste lahendamise. Eelnõu koostamisel on eeskujuks võetud ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide vastavad seadused – eelkõige Soome ja Saksamaa vastavad seadused. Nimetatud on menetlus kolmandat korda, sest kahel eelneval korral ei saanud eelnõu nõutavat 51 poolthäält. 

Päevakord asub siin.
 
Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – sadamaseaduse eelnõu (393 SE); keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuse, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõus (367 SE II-1).

Kultuurikomisjonis – Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Maalelukomisjonis – kell 13 maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE).

Majanduskomisjonis – lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE); riigikohtule arvamuse andmine.

Rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti Väärtpaberite Keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 376 SE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskusesse, külastatakse ka üksik-sidepataljoni.

Väliskomisjonis – majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel koostatud rahvusvahelistumise strateegia 2009-2014 (ruum L 333).

Õiguskomisjonis – (15 min. pärast täiskogu istungi lõppu) karistuspoliitika alaealiste ja alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu suunatud süütegude osas; korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE).

Üritused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb inimsusevastaste kuritegude uurimise Eesti rahvusvahelise komisjoni tegevuse lõpetamisele pühendatud konverentsil (Eesti Teaduste Akadeemia saalis Kohtu 6).

Kell 11.30 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Norra parlamendi rahanduskomisjoni liikmetega.

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb lühiseminaril „Arengud majanduses 2009. aastal“ (Tööandjate majas Kiriku 6)

* Riigikogu liige Aadu Must osaleb (7.12-9.12) Brüsselis Euroopa Liidu kultuuriküsimustega tegelevate parlamendikomisjonide istungil, mille korraldab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon koostöös Prantsusmaa Rahvusassamblee ja Senati kultuurikomisjoniga. Käsitletakse keeleõpet, mitmekeelsust ning kultuuridevahelist dialoogi, aga ka kultuurilist mitmekesisust ja digitaalmajandust.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv osaleb (8.12.-9.12) Brüsselis Euroopa poliitikakonverentsil „Elagu Euroopa! Vormides tervishoiurevolutsiooni“, kus keskendutakse Euroopa majandusolukorra reaalsusele, rahvuslikele skeemidele Euroopa Liidu praktikas ning Euroopa tervishoiuturu probleemidele.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside