Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on Vabariigi Presidendi poliitiline avaldus ja 5 eelnõu, millest 2 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese poliitiline avaldus Jääkeldri protsessi ja rahvakogu teemadel.

2. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatava protokolli Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga ratifitseerimise seaduse eelnõu (390 SE), millega ratifitseeritava protokolli eesmärk on vastata Iirimaal toimunud Lissaboni lepingu rahvahääletusel väljendatud Iiri rahva muredele sellistes valdkondades nagu õigus elule, perekond ja haridus, maksustamine,  julgeolek ja kaitse ning kinnitada Iirimaa konstitutsioonist tulenevate teatud põhimõtete austamist ja kehtimist.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE), mille eesmärk on tõsta kindlustusandjate omavahendite miinimummäära ning võtta arvesse Euroopa Kohtu otsus, mille järgi ei või samadel tingimustel sõlmitud mehe ja naise elukindlustuse, haiguskindlustuse ja õnnetusjuhtumite kindlustuse lepingute kindlustusmaksed ja hüvitised erineda. Lisaks volitatakse finantsinspektsiooni teostama järelevalvet lühikeseks müügi tehingute ja börsiväliste tuletisinstrumentide arveldamise üle ning määratakse karistused Euroopa Liidu otsekohalduvatest määrustest tulenevate nõuete rikkumiste eest. 

4. Teisele lugemisele tuleb kultuurikomisjoni algatatud erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE), mille eesmärk on viia erakooliseaduse § 15 lõige 1 kooskõlla põhiseadusega vastavalt õiguskantsleri ettepanekule, mille kohaselt peab avalikule võimule kuuluvas erakoolis olema tagatud igaühele õigus saada eestikeelset õpetust. Eelnõu sätestab, et gümnaasiumi õppekeele määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud nõuetest, kui gümnaasiumi pidaja osanik, aktsionär, asutaja või liige on riik või kohalik omavalitsus. Nimetatud gümnaasiumis või selle üksikutes klassides võib õpe toimuda eesti keelest erinevas keeles või kakskeelsena, kui selleks annab loa Vabariigi Valitsus, tuginedes erakooli arengukavast lähtuva nõukogu ettepanekule ja kooli pidaja taotlusele.

5. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE), mille eesmärk on taastada pensionide ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste tasuta kojukanne enne 2009. aastat kehtinud kujul. Algataja selgituse kohaselt tagatakse sellega parem toimetulek Eesti eakatele ja puuetega inimestele, kelle olukorda  2009. aastal jõustunud seadusemuudatus halvendas. Eelkõige puudutab see maapiirkondades elavaid inimesi. Algataja hinnangul tooks kojukande taastamine riigile täiendavaid kulusid  2,4 miljonit eurot. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

6. Esimesele lugemisele tuleb rahanduskomisjoni algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE), mille eesmärk on täiendada investeerimisfondide likvideerimist käsitlevat regulatsiooni, et vältida õiguslikku ebamäärasust fondide likvideerimisel ja tagada investorite piisav kaitse.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaseire ümberkorraldamine keskkonnaministeeriumi haldusalas; jahiseaduse eelnõu (351 SE).

Kultuurikomisjonis muuseumiseaduse eelnõu (374 SE). 

Maaelukomisjonis mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE).

Majanduskomisjonis arengufondi nõukogu liikme nimetamine; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta; Eesti seisukohad komisjoni määrusele, mis käsitleb kasvuhoonegaaside saastekvootide perioodi 2013-2020 enampakkumiste koguseid.

Põhiseaduskomisjonis kohtumine Eesti Vabariigi alalise esindajaga ÜRO peakorteri ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis suursaadik Jüri Seilenthaliga; erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekt; arvamus Riigikohtule ravimiseaduse § 421 lõigete 1-3 põhiseaduspärasuse kohta; arvamus eelnõude (384 SE) ja (385 SE) põhiseaduskomisjoni valdkonda puudutavate sätete kohta; arvamus Riigikohtule esitatud õiguskantsleri taotluse nr 10 lubatavuse kohta.

Rahanduskomisjonis kohtumine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajatega; ülevaade rahanduskomisjoni töövisiidist Kreekasse.

Riigikaitsekomisjonis informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) erihoolekande korraldusest (ruum L 333).

Üritused, kohtumised

Kell 9.30 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Aivar Riisalu avab Eesti Laskurliidu initsiatiivil toimuva Riigikogu laskepäeva Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1). Laskepäeva eesmärk on tutvustada Riigikogu liikmetele liidu tegevusplaane, pidades silmas laskespordi riigikaitselist tähendust. Riigikogu liikmetele ja ametnikele antakse võimalus proovida kätt laskeharjutuses elektroonilise laskeseadeldise kaudu.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Sakala Eragümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 14.45Laine Randjärv kohtub programmi Minu Riik raames Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Toompea lossi Valges saalis diplomaatide ning nende abikaasadega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Jevgeni Ossinovski, Valdimir Velman ning Imre Sooäär osalevad (9.04-12.04) parlamentide vahelise dialoogi raames väliskomisjoni töövisiidil Moskvas, kus kohtutakse Venemaa Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimehe Mihhail Margeloviga ja komisjoni liikmetega, Riigiduuma väliskomisjoni esimehe Aleksei Puškoviga, Venemaa asevälisministri Vladimir Titoviga, Föderatsiooninõukogu esimese aseesimehe Aleksandr Toršiniga, Vene Töösturite ja Ettevõtjate Liidu presidendi Aleksander Šohhiniga ning külastatakse Moskva Välissuhete Instituuti.   Visiidi eesmärk on laiendada parlamentaarseid suhteid Venemaaga, keskendudes samas olulisematele kahepoolsetele ning rahvusvahelistele küsimustele.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside