Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Päevakorras on välispoliitika arutelu ja 7 eelnõu, millest 3 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.
1. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena toimub välispoliitika arutelu. Ettekande sel teemal peavad välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser.
2. Teisele lugemisele tuleb sotsiaalkomisjoni algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE), mille eesmärk on laiendada kunstliku viljastamise tervishoiuteenuse saamiseks õigustatud isikute ringi. Eelnõuga kaotatakse sotsiaalministri määrusega kehtestatud loetelu meditsiinilistest vastunäidustustest, mille esinemisel on naise kunstlik viljastamine keelatud, ning sellest lähtuvalt hakkab kunstliku viljastamise vajalikkuse ja lubatavuse üle otsustama vaid arst.
3. Teisele lugemisele tuleb sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE), mille üks eesmärke on soodustada lühiajaliste tööde vastuvõtmist, muutes korduva töötuskindlustushüvitise taotlemise inimesele paindlikumaks. Nii on eelnõuga muudetud töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise maksmisel ooteaja rakendamise korda. Korduval töötuks jäämisel ei eelne enam toetuse maksmisele 7- ja 60-päevast ooteaega, st nii töötutoetust kui ka töötuskindlustushüvitist hakatakse pärast lühiajalist töötamist uuesti töötuks jäämise korral arvutama avalduse esitamise päevast. Ka avardab eelnõu võimalusi asendada töötukassasse vastuvõtule tulemine sidevahendi teel pöördumisega, muutes töötukassaga suhtlemise paindlikumaks. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 10. veebruaril.
4. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (904 SE), mille eesmärk on psüühiliste erivajadustega inimestele riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste sisu ja korraldust puudutavate kitsaskohtade kõrvaldamine, et muuta erihoolekandeteenuste osutamist puudutav regulatsioon selgemaks. Eelnõu annab erihoolekandeteenust vajavale isikule õiguse saada töötamist toetavat teenust puude raskusastmest või töövõimekaotuseprotsendist sõltumata. Kehtiva seaduse järgi peab olema riigieelarvest rahastatavale toetava iseloomuga teenusele saamiseks määratud kindel puude raskusaste või kindlasse vahemikku mahtuv töövõimekaotuseprotsent. Ka täpsustatakse eelnõuga isiku eraldamist ning lubatakse seda ka juhul, kui isik ei ole ohtlik mitte ainult endale või teistele teenust saavatele isikutele, vaid ka näiteks töötajatele. Samuti annab eelnõu asenduskoduteenusel viibivatele noortele õiguse jätkata oma õpinguid magistriõppes sarnaselt teistele noortele, kes kasvavad oma vanemate juures ja on nende ülalpidamisel. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 10. veebruaril.
 
5. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Aivar Riisalu, Jüri Ratase ja Evelyn Sepa algatatud ühistranspordiseaduse § 24 täiendamise seaduse eelnõu (868 SE), mille eesmärk on viia Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinide reisijapileti hinnakujundus üle maanteepikenduse põhimõttele, mille kohaselt reisija ja sõiduki üleveo hind ei tohiks olla suurem autobussiga sama maanteelõigu läbimiseks tehtavate kulutustega. Eelnõu seadusena vastuvõtmisel väheneks reisijapileti tulu algataja hinnangul 25 miljoni krooni võrra, mis tuleks katta riigieelarvest. Algataja väitel parandaks maanteepikenduse põhimõtte rakendamine Eesti saarte arengueeldusi ja tõstaks nimetatud regiooni majanduse konkurentsivõimet.
6. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse, ehitusseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (867 SE), mis võimaldab kaitsealale või hoiualale ebaseaduslikult ehitatud hoone või rajatise valitsuse otsusega sundvõõrandada. Sundvõõrandamine kaitsealal või hoiualal on lubatud juhul, kui ehitist või rajatist on võimalik kasutada teaduslikul eesmärgil või muudest üldistest huvidest lähtudes. Teistel juhtumitel tuleb ebaseaduslik ehitis või rajatis likvideerida.
 
7. Esimesele lugemisele tuleb Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (918 SE), mis annab rannal või kaldal asuva kinnisasja valdajale õiguse piirata inimeste ja loomade vaba läbipääsu kallasrajale, kui läbipääsu tagamine takistaks kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärkide täitmist. Seaduseelnõu tuleneb vajadusest tagada kaitstavatele loodusobjektidele tõhusam kaitse, kuna kehtivas seaduses valitseb kallasraja liikumisvabaduse ja kaitse-alade kaitse-eesmärkidega vastuolu.
8. Esimesele lugemisele tuleb Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse § 57 muutmise seaduse eelnõu (919 SE), millega muudetakse seaduse sätet, mis käsitleb täiendavaid keskkonnatasusid, jättes selle regulatsiooni alt välja teaduslikul kalapüügil ja veekogude tervendamiseks tehtud püügil saadud kala, sest olemuslikult ei ole neil juhtudel tegu tavapärase keskkonnakasutusega, mis on keskkonnatasude seaduse objekt. Seaduseelnõu eesmärk tuleneb algataja selgituse kohaselt vajadusest vähendada mõttetut bürokraatiat, mis takistab teadusliku püügi ja veekogude tervendamise tõhusat korraldamist.

Komisjonides
(kell 14)
Keskkonnakomisjonis – Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 eelnõu (909 OE); metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (527 SE).

Kultuurikomisjonis
(kell 13) – Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE); muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE).

Maaelukomisjonis
– Haanja looduspargi rajamisega seonduv.

Majanduskomisjonis
– majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE).

Rahanduskomisjonis
– vedelkütuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (895 SE); tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (877 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis (NTM-I), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots; sõjalisel ja muul vaenulikul eesmärgil keskkonna mõjutamise keelustamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (903 SE).

Õiguskomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (862 SE); elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (917 SE); karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE).

Üritused

Kell 11
–riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Hollandi suursaadiku Maurits Robbert Jochems’iga (ruum L 243).

Kell 15
–  Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Teenusmajanduse Koja avalikus vestlusklubis “Kuidas targalt majandada” (Telliskivi loomelinnak).

Kell 16
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb raamatu „Põhiline partituur – intervjuud akadeemikutega“ esitlusel (Teaduste Akadeemias).
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside