Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras
on 10 eelnõu, millest 4 on teisel ja 6 esimesel lugemisel.
1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ muutmise eelnõu (773 OE), millega nimetatakse rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Karel Rüütli, kes vahetab sellel kohal välja Villu Reiljani seoses viimase volituste lõppemisega Riigikogu liikmena.
2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (732 SE), millega ratifitseeritava leppe eesmärk on parandada noorte reisimisvõimalusi ja noortevahetust, kahe riigi koostööd ning haridusasutuste ja ettevõtjate, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõimet. Kokkuleppe alusel antakse noortele kodanikele rohkem võimalusi täiendada oma akadeemilist või kutseharidust, saada töökogemusi ja õppida paremini tundma teise riigi keeli, kultuuri ja ühiskonda, millega aidatakse kaasa kahe riigi vahelisele teineteisemõistmisele.
3. Teisel lugemisel on kultuurikomisjoni algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE), mille eesmärk on lahendada välisüliõpilaste Eestisse õppima asumise probleemid, mis on tekkinud seoses kõrgharidustaseme õppekavade üleminekuhindamisega ja elamisloa õppimiseks taotlemisel nõutava õppekavade riikliku tunnustatusega. Eelnõus sätestatakse, et kuni 31. detsembrini 2011 (s.o kuni kõrghariduse kvaliteedi hindamise üleminekuperioodi lõppemiseni) võib elamisloa õppimiseks anda välismaalasele õppimiseks riiklikult tunnustamata magistri- ja doktoriõppe õppekavadele, kui (1) teadus- ja arendustegevuse valdkond, millesse riiklikult tunnustamata doktoriõppe õppekava kuulub, on ülikoolis positiivselt evalveeritud; (2) riiklikult tunnustamata magistriõppe õppekava kuulub rahvusvaheliselt turundatavate ja riigieelarvest toetatavate magistriõppe õppekavade konkursi tulemuste alusel haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud magistriõppe õppekavade nimekirja. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele kolmapäeval, 9. juunil.
4. Keskkonnakomisjoni algatatud veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE), millega ülevõetavad direktiivid ja vesikonnapõhine lähenemine võimaldavad tõhusamalt korraldada pinna- ja põhjavee seiret ning kaitset. Vesikonnapõhise vee kasutamise ja kaitse regulatsiooni eesmärgiks on kaitsta veekogusid, lähtudes veekogude terviklikkusest ja võttes arvesse veekogusid mõjutavaid kõiki tegureid, tagades seeläbi veemajanduse integreerituse. Niiviisi välditakse Eestis levinud probleemi, kus veekogu (näiteks jõge) reostatakse ühes maakonnas ning teises maakonnas kasutatakse selle veekogu vett joogiveeks. Eelnõu sisaldab ka muid meetmeid pinna- ja põhjavee seisundi parandamiseks.
5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu (748 SE), mille eesmärk on üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on säilitada Euroopas biotsiidide turg ja pikendades selleks biotsiididirektiivis 98/8/EÜ ettenähtud üleminekuperioodi 4 aasta võrra, et oleks võimalik täita toimeainete läbivaatamisprogramm. Eelnõuga täpsustatakse ka kehtiva seaduse reguleerimisala, et see oleks kõigile rakendajatele üheselt arusaadav ning täiendatakse riikliku järelevalvet teostavate asutuste järelevalvepädevust.
6. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), millega vähendatakse Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmete arvu seniselt viielt liikmelt kolmele. Kultuurikomisjon antud eelnõu ei toetanud.
7. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Haigekassa seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE), mis võimaldab Haigekassa nõukogu otsusega võtta kasutusele haigekassa jaotamata kasum. Algataja kinnitusel aitab see parandada haigekassa eelarvepositsiooni ja tervishoiuteenuste kättesaadavust elanikkonnale. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toetanud.
8. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (692 SE), mis näeb ette töötu poolt tehtud transpordikulutuste hüvitamise juhul, kui ta läheb vastuvõtule Eesti Töötukassasse. Hüvitisele on eelnõu kohaselt õigus töötul, kes elab väljaspool omavalitsust, kus asub töötukassa kohalik osakond. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toetanud.
9. Esimesel lugemisel on rahanduskomisjoni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE), mis näeb ette, et riigi asutatud sihtasutus võib võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel. Kehtiva riigivaraseaduse kohaselt vajavad riigi asutatud sihtasutused laenude võtmiseks asutajate nõusolekut. Riigi poolne asutajaõiguste teostaja võib vastava nõusoleku anda ainult juhul, kui laenudega on arvestatud riigieelarve strateegia või riigieelarve koostamise protsessis või selleks on saadud Vabariigi Valitsuse või rahandusministri nõusolek. Arutelude tulemusena on algataja kinnitusel jõutud seisukohale, et arvestades sihtasutuste eraõiguslikku vormi, oleks siiski ka laenude võtmisel korrektsem, et lõppvastutus jääks taoliste otsuste puhul sihtasutuse juhtorganite kanda.
10. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töökohtade loomise seaduse eelnõu (740 SE), mille eesmärk on algataja kinnitusel töö kaotanud inimeste võimalikult kiire tööle rakendamise soodustamine. Eelnõuga muudetavasse tööturuteenuste ja toetuste seadusesse tuuakse sotsiaalse töökoha mõiste. Õigus niisuguseid töökohti luua tekib 5%lise registreeritud töötuse juures ja seda võivad taotleda isikud, kes on olnud 6 kuud töötud. Sama eelnõuga pakutav sotsiaalmaksuseaduse muudatus näeb ette, et vähemalt kuus kuud töötuna arvel olnud ja pärast seda tööle võetud isiku eest tasub sotsiaalmaksu riik, tehes seda kuni 12 kuu vältel alates tööle asumisest töötasult, mis ei ületa ühes kuus kahekordset töötasu alammäära. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmisega jäetakse avaliku töö eest saadavad tulud toimetulekutoetuse arvestamisel välja. Arengufondi seaduse muudatus näeb ette fondi finantseerimist riigieelarvelistest eraldistest 0,3 % ulatuses planeeritavast riigieelarvest. Majanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Komisjonides
(kell 14)

Kultuurikomisjonis
– kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE).

Maaelukomisjonis
– erimärgistatud kütuse kasutamine.

Majanduskomisjonis
– liiklusseaduse eelnõu (475 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE), kutsutud Riigikohtu esimees Märt Rask, õiguskantsler Indrek Teder, justiitsminister Rein Lang ja palju teisi põhiseadusküsimuste eksperte (ruum L 332).

Rahanduskomisjonis
– tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (734 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE); alkoholi-, tubaka- , kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväe keskpolügooni arendamine, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; riigikaitse laia käsitluse tutvustus (Jaak Aaviksoo).

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – õiguskantsleri ettekanne kodutute varjupaigateenuse seadusregulatsioonist; tööturuteenuste ja – toetuste seaduse muutmise eelnõu algatamine, kunstliku viljastamise ja embrüo kaitse seaduse muutmise eelnõu algatamine; Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni ettepanekud ravimiseaduse muutmiseks.

Väliskomisjonis
– kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Iisraeli Riigis ja Montenegro Vabariigis ning erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja ametikohale Ühinenud Rahvaste Organisatsooni juures, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ning suursaadiku kandidaadid; ülevaade arengutest Eestile olulistel teemadel ÜRO 64. peaassamblee ajal, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik ÜRO juures Tiina
Intelmann
; relvastuskontroll (tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu ülevaatekonverents).

Õiguskomisjonis
– kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (725 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Kohtumised, visiidid, assambleed

Kell 11
– väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Colombia suursaadiku Jorge Alberto Barrantes Ulloa’ga (ruum L 253).

Kell 12
– riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Gruusia suursaadiku Ruslan Abašidze´ga.
 

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Filipiinide suursaadiku Maria Zeneida Angara Collinson’iga (L253).


*
Riigikogu esimees Ene Ergma on (7.06-9.06) koos teda saatva delegatsiooniga Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Kreekas Ateenas. Teisipäeval, 8. juunil toimuvad kohtumised Kreeka peaministri Georgios Papandreou ja Kreeka parlamendi esimehe Philippos Petsalnikosega, kes annab Ergmale üle Kreeka parlamendi kuldmedali. Kohtutakse ka parlamendi aseesimehe, Euroopa asjade komitee esimehe Rodoula Zissi, Kreeka – Eesti parlamendirühma esimehe Panagotis Kouroumplise ja peamise opositsioonipartei Nea Demokratia juhi Antonis Samarasega, külastatakse Ateena planetaariumi ja Ateena vana observatooriumi. Delegatsiooni kuuluvad Riigikogu liikmed Maret Maripuu ja Kalle Laanet ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.


* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Raivo Järvi ja Jüri Tamm on (7.06-9.06) visiidil Belgias Brüsselis, kus tutvutakse Belgia Euroopa Liidu eesistumise plaanidega. Kavas on kohtumised Euroopa Liidu rahandusvoliniku Olli Rehni, Europarlamendi liikmete, Belgia välisministeeriumi EL osakonna peadirektori Xavier Demoulini ja Euroopa Uuringute Keskuse direktori Tomi Huhtaneniga.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside