Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 eelnõu esimene lugemine. 
 
1. Majanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõuga (53 OE) nimetatakse Eesti Arengufondi nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Kaja Kallas ja Urmas Reinsalu ning  ettevõtluse ja üldsuse esindajad Mart Einasto ja Jaan Sven Männik. Eelnõu läheb lõpphääletusele.
 
2. Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel õhuturbemissioonil Islandil“ eelnõu (59 OE) lubab kasutada kuni kolme Eesti kaitseväelast NATO juhitaval Islandi õhuturbemissioonil ISLAPS (Icelandic Air Policing and Surveillance) tähtajaga 31. detsember 2013. Islandi õhuturbemissiooni näol on tegemist NATO liikmesriigi õhuruumi kaitse tagamiseks NATO liikmesriigi territooriumil läbi viidava operatsiooniga. Eestile sobib ISLAPSi operatsioonis osaleda sihitajatega, s.o pilootide maapealsete meeskonnaliikmetega, kes juhendavad hävituslendureid õhus. Eesti on osalenud Islandi õhuturbemissioonil sihitajatega eelnevalt kahel korral Taani Kuningliku Õhuväe koosseisus – 2009. ja 2010. aastal.
 
3. Valitsuse algatatud töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) tuleneb EL direktiividest ja selle eesmärk on parandada üleühenduseliste ettevõtjate ja üleühenduseliste ettevõtjate gruppide töötajate õigust saada asjakohasel tasandil aegsasti teavet ja tagada, et nendega peetakse nõu. Eelnõu teine eesmärk on tagada seaduse parem õigusselgus. Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus võeti vastu 12. jaanuaril 2005 ning seaduse kehtivuse jooksul on ilmnenud puudusi mõnedes sätetes, mis vajavad täpsustamist ja kaasajastamist.
 
4. Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (55 SE) viiakse veeseadus vastavusse EL direktiividega. Nende eesmärk on tagada, et laborid, mille EL liikmesriikide pädevad asutused on määranud teostama vee keemilise seisundi seiret vastavalt veepoliitika raamdirektiivile (2000/60/EÜ artikkel 8) saaksid kvaliteetseid ja võrreldavaid analüüsitulemusi. Laborite töö kvaliteedi tagamisel lähtub direktiiv katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõudeid käsitlevast standardist EVS-EN ISO/IEC 17025, mis käsitleb laborite töö ja saadud analüüsitulemuste kvaliteedi üldnõudeid ning kvaliteedikontrolli süsteemi toimimise põhimõtteid.
5. Valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (56 SE) võetakse Eesti õigusesse üle EL direktiivide nõuded, mis puudutavad  välisõhu kvaliteeti ja Euroopa õhu puhtamaks muutmist. Eelnõu täiustab Eesti välisõhu kvaliteedi riiklik seiresüsteemi (kohustuslikult määratavate esmatähtsate saasteainete osas), jagades riigi pindala välisõhu kvaliteedi järgi piirkondadeks, olenevalt iga esmatähtsa saasteaine sisaldusest maapinnalähedases õhukihis. Kui piirkonna välisõhu kvaliteedi riikliku seire tulemused näitavad, et mingi saasteaine suhtes saastatuse tase ületab piirnormi, peab keskkonnaamet koostama selle piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskava.
6. Valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (57 SE) võetakse Eesti õigusesse üle EL direktiivide nõuded, mille eesmärk on täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi. Eelnõu näeb ette ka kauplemise süsteemi nõuetele vastava akrediteeritud tõendajate süsteemi asutamise Eestis.
7. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE) eesmärk on tagada statsionaarses õppes põhiharidust ja keskharidust omandavatele õpilastele tasuta koolilõuna maksumuses 1 euro esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini. Praegu on tasuta lõuna tagatud põhikooli 1.-9. klassi õpilastele arvestusliku maksumusega 0,78 eurot.
8. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE) eesmärk on tagada toidukulu katmine koolieelsetes lasteasutustes alusharidust omandavatele 5-7 aastastele lastele summas 1,5 eurot. Algataja selgituse kohaselt katab lapse toidukulu lasteasutuses lapsevanem, kuid viimastel aastatel tõusnud tööpuudus ning keeruline majandusolukord on sundinud vanemaid lapsi lasteasutustest ära võtma. Eelnõu algatajate meelest on oluline tagada toidukulu katmine kahel koolieelsel aastal, et nende kooliks ettevalmistus ei kannataks vanemate majanduslike võimaluste puudumise tõttu.
9. Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud riigivastutuse seaduse eelnõu (7 SE) eesmärk on liita seni eraldi seadusega reguleeritud, riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise alane regulatsioon riigivastutuse seadusega ning kõrvaldada rakenduspraktika käigus ilmnenud puudused. Seaduste liitmisega seotud muudatuste maht tingis algataja kinnitusel vajaduse esitada uus riigivastutuse seaduse terviktekst. Seaduse jõustumisel muutub õiguskaitsesüsteem efektiivsemaks ja võimaldab isikutel taotleda nii avaliku võimu õigusvastaste tegude kõrvaldamist, rikutud õiguste taastamist kui ka kompenseerimist.
10. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (4 SE) eesmärk on võimaldada tööandjatel teha maksuvabu kulutusi oma töötajate tasemekoolitusele, jättes need erisoodustuste hulgast välja.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni väljasõiduistung (kell 14) – Keskkonnaameti Viru regioon.
 
Majanduskomisjonis – riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE); Euroopa Komisjoni valge raamat „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“; konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu.

Põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni
ühine väljasõiduistung (kell 14) – Õiguskantsleri Kantselei (Kohtu 8), kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga.
 
Rahanduskomisjonis (kell 14) – koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (10 SE); menetlusse esitatav stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete nimetamise otsuse eelnõu; menetlusse esitatav tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE).

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) kaitseministeeriumi korraldatav NATO-teemaline briifing.


Sotsiaalkomisjonis (kell 13)
– laste ja perede arengukava aastateks 2012-2020; erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste kvaliteet Eestis ja võrdlus Euroopa Liidu õigusaktides sätestatuga ning teiste liikmesriikide praktikatega (ruum L 333).

Väliskomisjonis (kell 14)
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostatud Aasia programmi arutelupaberi tutvustus; ülevaade Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi elluviimisest, Eesti seisukohtadest 2014+ finantsperspektiivi läbirääkimisteks ning Eesti-Vene kahepoolse piiriülese koostöö hetkeseisust (ruum L 332).

Üritused, foorumid

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Kohtu 6).
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (6.06-8.06) Oslos ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on rahvusparlamentide tegevus inimõiguste kaitsel, Euroopa Nõukogu võrdsuspõhimõtete deklaratsioon ja sellealane tegevus; religioonil põhinevate diskrimineerimise ja sallimatuse nähtuste vastane võitlus jpm. Toimub ka kuulamine Euroopa Inimõiguste Kohtu süsteemi hädaohtude teemal.
 
* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb (7.06-9.06) Londonis GLOBE’i korraldataval foorumi „Euroopa ühise kalanduspoliitika reformimine“.
 
* Riigikogu Eesti-Kirgiisi parlamendirühma esimees Kalev Lillo osaleb (4.06-11.06) Kirgiisis Biškekis lektorina Freedom House’i korraldatavas koolitusprogrammis.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside