Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Päevakorras on peaministri ettekanne ja 8 eelnõu, millest 4 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.
1. Peaminister Andrus Ansip annab ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas.
2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (809 SE), mis täpsustab välisõhuheitmete ja jäätmete saastetasu ja maavarade kaevandamisõiguse tasu arvestamise ning maksmisega seotud sätteid.
3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kalapüügiseaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE & 724 SE), mille eesmärk on lahendada probleemid, mis tekivad kalandussektoris kalavaru ülepüügi tõttu. Eelnõuga sätestatakse normid, mille alusel vähendatakse ülepüüki teinud ettevõtja järgmise aasta püügivõimalust; antakse võimalus hüvitada n-ö sunnitud alapüük ettevõtjale, kelle püügivõimalused jäid täies mahus kasutamata teiste ettevõtjate tehtud ülepüügi tõttu ning antakse riigile võimalus reageerida ülepüügile adekvaatselt ja õigel ajal. Ka muudab eelnõu kalavaru kasutamine avalikkuse jaoks läbipaistvamaks. Eelnõu kohaselt on andmed ettevõtjale kalendriaastaks määratud lubatud püügivõimaluse ja selle kasutamise ning tema tegeliku väljapüügi kohta avalikud. Põllumajandusministeerium peab edaspidi iga kvartali kohta koostama ja veebilehel avalikustama ülevaate, mis hõlmab eelnimetatud andmed kõikide Eesti kutseliste kalapüüdjate kohta. Andmed avalikustatakse veealade, maakondade ja püsiasutusega väikesaarte kaupa.
4. Teisele lugemisele tuleb õiguskomisjoni algatatud sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE), mis loob sihtasutusele ja mittetulundusühingule samalaadsed regulatsioonid audiitorkontrolli kohustuse osas. Sihtasutused, mille tulud on väikesed, saavad eelnõu kohaselt suunata need rahalised vahendid (sh annetused sihtasutuse eesmärgipäraseks tegevuseks), millede eest siiani on tulnud tellida kohustuslik audiitorkontroll, oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, mis omakorda tugevdab kolmanda sektori vahendite sihipärast kasutamist. Kehtivad sihtasutuste seadus ja audiitortegevuse seadus sätestavad sihtasutustele absoluutse auditeerimiskohustuse, s.t et audit on igal juhul kohustuslik ka juhul, kui sihtasutusel eelmisel majandusaastal ei ole üldse majandustegevust olnud või on olnud seda väga väikeses mahus. Samas on mittetulundusühingutele audit kohustuslik vaid nendel juhtudel, mis tulenevad audiitortegevuse seaduse §-dest 91 ja 92. Õiguskomisjon leiab, et mittetulundusühingute ja sihtasutuste erinev kohtlemine audiitorkontrolli kohustuslikkuse osas ei ole põhjendatud. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 9. detsembril.
5. Teisele lugemisele tuleb majanduskomisjoni algatatud hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE), mille eesmärk on edasi lükata edasi 1. jaanuarist 2011 jõustuma pidanud elektroonilise arvestus- ja kontrollisüsteemi rakendumine, kuna hasartmängu korraldajad pole selleks valmis, kuna täiendavaid ümberkorraldusi toob kaasa ka eurole üleminek. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 9. detsembril.
6. Esimesel lugemisele tuleb riigikaitsekomisjoni algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE), mille eesmärk on ajakohastada riigikaitselisi termineid ning nimetada senine sõjalise kaitse strateegiline kava ümber riigikaitse strateegiaks. Tegemist on eelnõu (805 SE) uuesti algatamisega, kuna viimane ei kogunud lõpphääletusel 24. novembril nõutavat 51 toetushäält.
7. Esimesele lugemisele tuleb Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (794 SE), mille eesmärk on tõsta karistusseadustiku §-des 145 ja 146 sätestatud kuritegude osas lapseealise vanuse määra 16 aastani. Nimetatud paragrahvid puudutavad suguühendust ja sugulise kire rahuldamist lapseealisega. Praegu seab karistusseadustik lapseea piiriks 14 aastat.
8. Esimesele lugemisele tuleb Majanduskomisjoni algatatud liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (874 SE), millega täpsustatakse seaduse reguleerimisala, viivistasu aegumise regulatsiooni, alarmsõidukite märgutulede kasutamist, sõiduki valvega hoiukohta teisaldamise ja seal hoidmise tasumäärade kehtestamise aluseid, mootorsõiduki juhi tervisekontrolli tähtpäeva ja juhtimisõigusega seonduvaid üleminekusätteid. Samuti sätestatakse, et ka väljaspool teed sõidukit juhtides peab juhil olema mootorsõiduki või maastikusõiduki juhtimisõigus. Ka ei tohi väljaspool teed mootorsõidukit või maastikusõidukit juhtides juht olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis.
9. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Eesti kodanike kojutuleku seaduse eelnõu (821 SE), mis algata kinnitusel soodustab Eesti kodanike Eestisse tagasipöördumist ning motiveerib Eestisse elama jäämist ja siin töötamist. Eelnõu sisaldab hulganisti meetmeid, mille rakendamisega kaasnevad kulud riigieelarvest oleksid algataja hinnangul kuni 630 miljonit krooni.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(kell 13) – muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE).

Maaelukomisjonis – riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE).

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (853 SE); võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (813 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.30) – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE); hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (871 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants.

Rahanduskomisjonis (kell 14) – kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE); perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse eelnõu (836 SE); kell 14.30 kohtumine maksu- ja tolliameti esindajatega.


Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (856 SE).

Väliskomisjonis (kell 14) Eesti seisukohad 9. detsembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arengukoostöö ministrite kohtumisel; Eesti seisukohad 9. detsembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.

 
Õiguskomisjonis (kell 14) – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (717 SE); ENPA (Eureopean Newspaper Publishers Association) pöördumine ringhäälinguseaduse seaduse eelnõu küsimuses (2.11-3/2387).

Üritused, kohtumised, assambleed

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pääsküla Gümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).


Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikaitse nõukogu istungil.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus peab Tallinna 21. Koolis loengu “Eesti majanduse olukord ja perspektiivid”.

Kell 14.15Jüri Ratas kohtub Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).


Kell 15
Jüri Ratas kohtub Nõmme Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus (9kl)

*
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liikmed Sven Mikser (4.12-8.12) ning Kadri Simson (4.12- 9.12.) osalevad Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA Atlandiülesel parlamentaarsel foorumil.

*
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (6.12-7.12) Soomes Helsingis Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu (PN) tippkohtumisel. Arutusel on BA ja PN prioriteedid ja koostöö 2011. aastal.
 
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (6.12-10.12) Prantsusmaal Strasbourgis rassismi ja sallimatuse vastase Euroopa komisjoni (ECRI) 53. plenaaristungil.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb(7.12-10.12) raportöörina Prantsusmaal Strasbourgis ENPA migratsioonikomitee ja monitooringukomitee istungitel. Arutusel on Gruusia, Moldova, Ukraina, Serbia, Armeenia, Albaania ja Türgi liikmekohustuste täitmisega seotud küsimused.
* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (7.12-15.12) Jaapanis Nagoyas Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (ISSC) 28. üldassambleel.
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside