Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on neli eelnõu, millest kaks on teisel ja kaks esimesel lugemisel.

1.Teisel lugemisel on valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (1072 SE), mille peamine eesmärk on viia seaduse tekst kooskõlla ELi õigusaktidega ning mõnede sätete sõnastuse muutmise abil lihtsustada seaduse rakendamist. Suurema muudatusena luuakse võimalus importida Eestisse loomi ja loomseid saadusi, mille kohta ei ole Euroopa Komisjon kehtestanud ühtseid impordinõudeid ning mille käive on marginaalne (tsirkuseloomad, meditsiinis ja taimekaitses kasutatavad selgrootud jt).

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE), mis täpsustab 2004. aastal vastu võetud jäätmeseadust. Vajaduse seda muuta tingis ühelt poolt Eestis viimaste aastate jooksul toimunud jäätmehoolduse kiire areng, teiselt poolt jäätmeseaduse rakendamise käigus ilmnenud mitmed ebatäpsused ja lüngad, mis vajavad kõrvaldamist. Suure osa eelnõust moodustavad terminoloogilisi täpsustusi ja selgitavaid täiendusi sisaldavad normid.

3. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Haigekassa seaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE), millega nähakse ette tervishoiuteenuste kapitalikulude rahastamine riigieelarvest vastavalt valitsuse kehtestatud korrale ja tingimustele. Praegu toimub tervishoiuteenuste rahastamine, mis sisaldab ka kulutusi raviasutuste renoveerimisele, vaid haigekassa vahendite arvelt. Ka muudab eelnõu Eesti Haigekassa seadust, lubades võtta kasutusele eelmiste perioodide tulude ülejääk senisest suuremas ehk kuni 50% ulatuses varasema 20% asemel. Ühtlasi lubab muudetud sõnastus kasutada seda ülejääki laiemalt kui vaid tervishoiuteenuse kättesaadavuse parandamisele, mida näeb ette seaduse praegune sõnastus.

4. Esimesel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (1098 SE), mille tingis vajadus tagada keskkonnatasude seaduse § 10 lõige 2 parem arusaadavus ja viia see kooskõlla veeseadusega ja keskkonnatasude seaduses vee erikasutuseõiguse tasu maksmist reguleerivate ülejäänud sätetega. Keskkonnakomisjon peab oluliseks märkida, et käesolevas eelnõus sätestatud nõuded sisaldusid ka enne 2006. aasta 8. juulit kehtinud keskkonnatasude seaduse redaktsioonis, kuid alates 8. juulist 2006 kehtima hakanud redaktsioonist olid need nõuded ekslikult välja jäänud ning selle tõttu tekkis olukord, kus keskkonnatasude seadust võib tõlgendada nii, et vee erikasutusõiguse tasu veevõtu eest põhjaveekihist nõuda ei saa. Samuti oli välja jäänud nõue, et veevõtu eest pinnaveekogust alla 30 kuupmeetri ööpäevas vee erikasutusõiguse tasu ei nõuta.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active  

Komisjonides

Maaelukomisjonis  – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1091 SE); ülevaade EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu 29.01.2007 istungil arutatust; loomakaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (982 SE); erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse erakondade rahastamise kontrolli põhimõtete muutmiseks eelnõu (1060 SE); püsiasustustega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palga- astmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE).

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1085 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (1059 SE); Eesti seisukohad komisjoni teatise osas ühenduse meetmetest tervishoiuteenuste valdkonnas.

Väliskomisjonis – ülevaate Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest. Ülevaate annab delegatsiooni juht Marko Mihkelson.

Üritused, kohtumised

Kll 13  Riigikogu esimees Toomas Varek ja sotsiaalminister Jaak Aab avavad Euroopa Sotsiaalfondi fotonäituse (Riigikogu vestibüülis).

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson ja majanduskomisjoni liige Igor Gräzin osalevad (kuni 06.02) Belgias Brüsselis Lissaboni strateegia alasel kolmandal parlamentidevahelisel ühiskohtumisel. Arutusel on küsimused, mis käsitlevad jätkusuutlikku energiat, siseturgu ja innovatsiooni ning inimkapitali probleeme seoses hariduse, töökohtade loomise ja sotsiaalsete aspektidega.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23. 02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside