Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 3 esimesel lugemisel.

1. Jätkub Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE) esimene lugemine, mille eesmärk on tõsta 2010. aastaks lapsehooldustasu seniselt 600-lt kroonilt 3000 kroonini kuus. See toob algataja hinnangul kaasa lisakulu ligi 700 milj krooni aastas. Sotsiaalkomisjon ettepanek on eelnõu tagasi lükata. Eelnõu lugemine 24. aprillil katkes tööaja lõppemise tõttu.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Vabariigi Presidendi algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), mis kaotab põhiseadusest kaitseväe juhtimist reguleerivad sätted. Seaduse jõustumise korral hakkab kaitseväe juhataja ja kaitseväe juhtkonda kuuluvate isikute ametisse nimetamist ja ametist vabastamist reguleerima eraldi seadus. Põhiseaduskomisjoni ettepaneku kohaselt toimub eelnõu vastuvõtmine läbi kahe järjestikuse koosseisu. Selleks peab eelnõu saama kahe Riigikogu koosseisu enamuse toetuse.

3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (238 SE), mille eesmärk on täiendada kriminaalmenetluse seadustikku ja väärteomenetluse seadustikku nii, et need oleksid kooskõlas nõuetega, mis on sätestatud EL Nõukogu 24. veebruari 2005. aasta raamotsuses 2005/214/JSK rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta. Raamotsuse eesmärgiks on rakendada rahaliste karistuste vastastikust tunnustamist liikmesriikide kohtute või haldusasutuste poolt, samuti tunnustada ja täita kohtuotsuseid ilma täiendavate formaalsusteta täitvas riigis. Eelnõu rakendumisel tiheneb infovahetus liikmesriikide ja pädevate keskasutuste vahel. Rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõte aitab hõlbustada rahalise karistuse täitmist teises liikmesriigis.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (239 SE), mille vastuvõtmisel muutub välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastu võitlemine selgemaks ja efektiivsemaks. Muudatused lähtuvad Eesti soovist ühineda Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 21. novembril 1997 vastu võetud rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooniga. OECD kandidaatriigina peab Eesti liitumiskriteeriumina saavutama täieliku vastavuse konventsiooni nõuetega.

Päevakord asub siin

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühine väljasõiduistung (kell 12, Lääne-Virumaa) tutvutakse Riigimetsa Majandamise Keskuses läbiviidud struktuurimuudatuste pilootprojekti tulemustega.

Kultuurikomisjonis (kell 13) – noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine.

Maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE), kutsutud põllumajandusministeeriumi esindajad.

Majanduskomisjonis (kell 13) väljasõiduistung Lennuliiklusteeninduse ASi ja ASi Tallinna Lennujaam.

Põhiseaduskomisjonis (kell 13.15) Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE); Eesti inimarengu aruande 2007 arutelu.

Rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung (kell 14, ruum 262) – ülevaade Eesti Töötukassa tegevusest.

Rahanduskomisjonis (peale ühisistungit) – Jaan Sven Männiku Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamise otsuse eelnõu ( 257 OE); hoiu–laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE); Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu algatamine.

Riigikaitsekomisjonis – 2008. aasta eelarve riigikaitse valdkonna võimalikud kärped, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo; otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (254 OE); kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE); (peale ühisistungit rahanduskomisjoniga) elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE).

Õiguskomisjonis (kell 14) – äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (205 SE); politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE).

Kohtumised, üritused

* Peale täiskogu istungit (orienteeruvalt kell 13) koguneb esimesele koosolekule fraktsioonide esindajatest koosnev Riigikogu töökorralduse töörühm, et arutada võimalikke muudatusi üle Riigikogu töökorralduses.

Kell 14.10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tšehhi Vabariigi peaministri Mirek Topolánek’iga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Kell 18 – ürituse „Klapid eest“ raames peab Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland üliõpilastele Rahvusraamatukogus loengu NATOst, maailma kriisikolletest ja Eesti rollist.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson (06.05-08.05) ja liikmed Taavi Rõivas, Rein Ratas ja Evelyn Sepp (05.05-08.05) osalevad Sloveenias Brdo kongressikeskuses toimuval 39. COSACi konverentsil.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Urmas Reinsalu osaleb (06.05-07.05) Lätis Riias seminaril „Euroopa Liidu tulevikupeegeldus: Lissaboni lepingu tagajärjed“, mille korraldab Läti välisministeerium koostöös TAIEXiga.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (04.05-06.05) ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär (4.05-7.05) osalevad Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee korraldataval rahvusvahelisel konverentsil „Euroopa julgeoleku strateegilised valikud“ ja Assamblee komiteede istungitel.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (04.05-08.05)Itaalias Napolis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee atlandiülese kaitse- ja julgeolekualase koostöö allkomitee istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside