Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on välispoliitika arutelu ja viis eelnõu, mis kõik on esimesel lugemisel.

1. Esimese päevakorrapunktina on olulise tähtsusega riikliku küsimusena kavas välispoliitika arutelu, kus ettekande peavad välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

2. Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse “Priit Pikamäe Riigikohtu liikme ametisse nimetamine” eelnõu (901 OE) nimetab Riigikohtu liikmeks Priit Pikamäe. Viimane täidab seal koha, mis vabaneb seoses riigikohtuniku Peeter Vaheri pensionile jäämisega 1. juulist 2006.

3. Valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõuga (899 SE) luuakse eeldused narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete illegaalse käibe piiramiseks ja käibe üle kontrolli tõhustamiseks, kõrvaldades vastuolud Euroopa Liidu otsekohalduvate määrustega. Eeltoodu võimaldab paremini kaitsta rahva tervist ja vältida narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja lähteainete ebaseaduslikku ringlusesse sattumist.

4. Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE) kehtestab regulatsiooni kahe uue sotsiaalteenuse, asenduskodu teenuse ja lapsehoiuteenuse osutamiseks.  

Asenduskodu teenus on pikaajaliselt toiminud nn lastekodu teenusena, millele on seni nõuded kehtestatud peamiselt määruste tasandil. Nimetatud nõudeid on eelnõus täpsustatud, viies need seaduse tasandile. Lapsehoiuteenuse kui sotsiaalteenuse puhul kehtestatakse käesolevate seadusemuudatustega nõuded lapsehoiuteenuse pakkujatele, lapsehoidjatele ning lapsehoiuteenuse osutamisele. 

5. Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud halduskoostöö seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (885 SE) eesmärk on vabastada riigihanke nõuete järgimisest prügiveoga tegelevad mittetulundusühingud, mille liikmeteks on ainult kohaliku omavalitsuse üksused.

6. Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud ravimiseaduse § 42 lõige 4 muutmise seaduse eelnõu (827 SE) lubab haigla pidajal olla samaaegselt ka üldapteegi või veterinaarapteegi tegevusluba omava eraõigusliku juriidilise isiku osanikuks või aktsionäriks, mis kehtiva seadusega ei ole lubatud. Sellega kaoks haiglatel ära vajadus pidada oma haiglaapteeki, mis eelnõu algatajate kinnitusel aitab raviasutustel kulusid kokku hoida, hankides vajalikud vahendid lähimast üldapteegist.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – arutusel religiooniõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis.

Maaelukomisjonis – uuringukeskuse Faktum&Ariko uuringu „Eesti elanikkonna hoiakud maaelu probleemide suhtes” avalik tutvustus. Algus kell 14, ruum L262. Ajakirjanikud on oodatud!

Majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu seoses Euroopa Komisjoni poolt Eesti vastu algatatud rikkumismenetlusega ülevõtmata direktiivi osas. Riigivara tasuta võõrandamisega seotud küsimused; transpordi arengukava 2006-2013 ja ühistranspordi arenguprogrammi 2006-2010 arutelu jätkamine.

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2005. aasta aruandest; riigieelarve seaduse § 9¹ muutmise seaduse eelnõu (881 SE).  

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE).  

Väliskomisjonis – arutusel presidendi otsus välissuhtlemisseaduse (365 SE) väljakuulutamata jätmisest; Hiina-teemalise uuringu tellimise ettevalmistamine.

Õiguskomisjonis – piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (916 SE); halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE); elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE).

Üritused

Kell 9.15 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Gruusia parlamendi inimõiguste komisjoni esimehe Elene Tevdoradze ja õiguskomisjoni liikme Paata Lezhavaga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna asejuhataja Jeff Goldsteiniga.

Kell 15Toomas Varek, riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa võtavad osa Riigikaitse nõukogu istungist Kadrioru lossis.

Kell 18Toomas Varek kohtub Rootsi suursaadiku Dag Harteliusega viimase residentsis Pikk 28.

Kell 19.30 – ELAKi esimees Kristiina Ojuland kohtub Eestisse kolmepäevasele visiidile saabunud Sloveenia Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb (kuni 06.06) Pariisis ENPA monitooringu komisjoni istungil.

*  Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 10.06) Ukrainas Civic League Ukraina-NATO töörühmas, milles tuleb arutusele Ukraina euroatlandi integratsiooni teema.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp ja kultuurikomisjoni liige Eldar Efendijev osalevad (kuni 10.06) Türgis ülemaailmsel Aserbaidžaani kongressil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside