Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras
on 8 eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 6 teisel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE),. millega tagatakse direktiivi 2009/31/EÜ ülevõtmise Eesti õigusesse ning luuakse Eestis maapõues säilitatava süsinikdioksiidi kogumise ja transpordi võimalus. Süsinikdioksiidi kogumise ja maapõues säilitamise näol on tegu üleminekutehnoloogiaga, mis seisneb tööstuse (peamiselt elektrijaamade, kuid ka terasetööstuse ja muude käitiste) heidetest gaasilise süsinikdioksiidi eraldamises, selle kokku kogumises, veeldamises, transportimises rõhu all säilitamiskohta ning sobivasse kindlatele tingimustele vastavasse maa-alusesse geoloogilisse formatsiooni (kihtkonda) juhtimises püsiva säilitamise eesmärgil.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE), mille eesmärk on luua kuni 15 tuhande euro suurust lähtetoestust võimaldav toetuste süsteem alustavatele arstidele, et motiveerida neid asuma tööle maapiirkondadesse. Toetus on ette nähtud arstidele, kes alustavad tööd residentuuri lõpetamise järgselt kohalikes ja üldhaiglates ning perearstipraksistes, mis asuvad väljaspool Tallinna ja Tartu tõmbekeskuseid ja nendega piirnevaid alasid. Ühtlasi muudab eelnõu tööturuteenuste ja -toetuste seadust selliselt, et tööotsimisel abi saamise võimalused oleksid tööd leidva soovivatele isikutele paremini tagatud. Eelnõu ühtlustab tööotsijate abistamise reeglistikku eelkõige soodustuste arvestuspõhimõtete ning määrade osas.      
3. Teisele lugemisele tuleb rahanduskomisjoni algatatud käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE), mis langetab käibemaksutagastusega (tax free) müügil alates 2012. aastast kehtima hakkavat piirmäära, 128 eurot, 38 euroni. Sarnane piirmäär (38,35 eurot) kehtib ajutiselt kuni 2011. aasta lõpuni. Piirmäära vähendamise ettepanekuga pöördusid rahandusministeeriumi poole Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ning Eesti Turismifirmade Liit. Nende ettepanekut toetab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, mille hinnangul on 2010. aasta jaanuaris kaheks aastaks 38,35 euroni vähendatud tax free piirmäär avaldanud turismisektorile positiivset mõju.
4. Teisele lugemisele tuleb põhiseaduskomisjoni algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), mis reguleerib prokuröride töötasu. Muudatused on tingitud vajadusest hoida prokuröride palgad proportsioonis kohtunike ja teiste kõrgemate riigiametnike palkadega, et tagada eri võimuharude vahelise tasakaal. Käesoleva eelnõu algatas põhiseaduskomisjon rahanduskomisjoni ettepanekul, et lahutada antud teema nn kobareelnõust (100 SE). Eelnõuga sätestatakse, et prokuröride töötasu määramisel juhindutakse kohtunike ametipalkade määramise põhimõtetest, kusjuures riigi peaprokuröri kuupalgamäär ei tohi olla kõrgem kui kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning koefitsiendi 0,85 korrutis.
5. Teisele lugemisele tuleb õiguskomisjoni algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (123 SE), millega muudetakse nimetatud seaduse jõustumise tähtaega. Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus, millega muudeti jälitustegevuse õiguslikku regulatsiooni, võeti Riigikogus vastu 17. veebruaril 2011 ja kehtestati selle jõustumise tähtajaks 1. jaanuar 2012. Muudatuste eesmärk on lükata see ühe aasta võrra edasi ja jõustada seadus 1. jaanuaril 2013, kuna õiguskantsler tuvastas kriminaalmenetluse seadustiku § 12615 lg 2 punktide 2 ja 3 vastuolu põhiseadusega ning justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu nimetatud sätete põhiseadusega kooskõlla viimiseks ning mitmete teiste sama seaduse jälitustegevust puudutavate sätete muutmiseks. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 8. detsembril.
6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE), mis on välja töötatud seoses Päästeameti kohalike asutuste ümberkorraldamisega ja Päästeametiga ühendamisega, Häirekeskuse moodustamisega ning tulenevalt prefektuuride ümberkorraldamisest Politsei- ja Piirivalveameti piirkondlikeks struktuuriüksusteks alates 2012. aasta 1. jaanuarist. Eelnõuga tehakse seadustes selleks vajalikud muudatused. Päästeameti kohalikud asutused (päästekeskused) ühendatakse Päästeametiga ja prefektuurid ühendatakse Politsei- ja Piirivalveametiga alates 2012. aasta 1. jaanuarist. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 8. detsembril.
7. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), millega viiakse siseriiklik õigus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/20/EÜ, 23. aprill 2009, laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral. Direktiiv on osa nn kolmandast meresõiduohutuse paketist ja selle peamine eesmärk on paremini tagada õnnetusega põhjustatud kahjude katmist, tugevdades selleks kahjutasude maksmisega seotud nõudeid.
8. Teisele lugemisele tuleb majanduskomisjoni algatatud Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE), mille eesmärk on allutada riskikapitali valitsemisega seotud Arengufondi tegevus investeerimisfondide seaduse nõuetele ja võimaldada riigil omandada Arengufondi poolt asutatud riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid. Lisaks sellele muudetakse Arengufondi tegevuskulude, sealhulgas arenguseire finantseerimise põhimõtteid ja täpsustatakse seoses arenguseirega läbiviidavate toimingute sisu. 

Komisjonides (kell 14)

Kultuurikomisjonis
– väljasõiduistung Eesti Kunstiakadeemias (Suur-Kloostri 11); tutvutakse EKA tegevuste ja õppesuundadega, arutusel on kõrgkoolidevaheline koostöö, EKA panus Eesti ettevõtluskeskkonda, rahvusvahelistumine ja kõrgharidusreform, kohtumisest võtab osa rektor Signe Kivi.

Maaelukomisjonis
– kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajatega (ruum L 333).

Majanduskomisjonis
– ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE); kohtumine EASiga.

Põhiseaduskomisjonis
– Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse ning audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE); õiguskantsleri ettepanek nr 11: avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta, vastava eelnõu väljatöötamisega seonduv (ruum 241).

Rahanduskomisjonis –
Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE); otsuse „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis“ eelnõu (133 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Väliskomisjonis
– ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, Eesti ettepanekud 9. – 13. septembrini 2012 Ungaris Siofokis toimuval Soome-ugri rahvaste VI maailmakongressil, kutsutud Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed Tõnu Seilenthal ja Andres Heinapuu
 
Üritused, kohtumised, foorumid

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Põhja-Tallinna sotsiaalkeskust Lasnamäe sotsiaalkeskust.

Kell 16
– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Kirjanduse Teabekeskuse näituse “Eesti kirjandus tõlkes 2001 – 2011” avamisel.

Kell 18
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega Saksamaa majandusauhinna pidulikul üleandmisel.
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liikmed Sven Mikser, Mati Raidma ning Kadri Simson osalevad (3.12-7.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA atlandiülesel parlamentaarsel foorumil. Atlandiüleste suhetega seonduvalt käsitletakse julgeolekuprioriteete, fiskaalmuutusi ning põlvkondade vahetuse küsimusi, samuti on arutusel suhted Venemaaga, arengud Afganistanis ning nn Araabia kevad.
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Yana Toom osaleb (5.12-6.12) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval Euroopa sotsiaalse sidususe ja demograafilise arengu teemalisel kohtumisel. Muuhulgas on arutusel demograafiliste muutuste ja majanduse olukorra seosed.

*
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb (5.12-7.12) Austrias Viinis Vahemere Liidu PA energia-, keskkonna- ja veekomitee istungil. Arutusele tuleb põhja-lõuna suunaline koostöö roheliste tehnoloogiate kasutamise valdkonnas.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside