Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevkorras on 5 eelnõu, millest 2 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse teistkordne menetlemine (317 UA), mille eesmärk on muuta ja täiendada seadust nii, et see järgiks Euroopa Ühenduse poolt sätestatud nõudeid. Muude muudatuste hulgas lisandub Eesti õigusesse soolise ahistamise määratlus ja isikute parema õiguskaitse tagamiseks keelatakse töölesoovijatelt soolise kuuluvusega seotud asjaoludega seotud andmete küsimine. Eelnõu kohaselt leiab sooline ahistamine aset, kui esineb sooga seotud soovimatu käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine. Riigikogu põhiseaduskomisjon arvas eelnõust välja osad, mis puudutavad Tallinna valimiskorraldust ja linnaosadeks jaotamist.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE), mis täpsustab jäätmete ladestamise saastetasu, maavarade kaevandamisõiguse tasu ja kalapüügiõiguse tasu arvestamist ja maksmist reguleerivaid sätteid. Muuhulgas langetab eelnõu asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide jäätmete ja ehitus-lammutusjäätmete (nt eterniit) saastetasu määra seniselt 133 krooni tonnilt 10 kroonile tonni kohta, et motiveerida nende ladustamist prügilaisse ja vältida nende sattumist keskkonda.

3. Esimesel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (472 SE), millega pikendatakse vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise senist tähtaega 1. juuni 2009 kuni 1. jaanuarini 2010. Keskkonnakomisjoni hinnangul ei ole senine tähtaeg 1. juuni 2009 vajalike toimingute tegemiseks piisav. Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse kohaselt võib kasutusvaldusesse antud maad omandada isik, kelle kasuks kasutusvaldus seati või kes on kasutusvalduse lepingusse astunud vastavalt maareformi seadusele ning kes tegeleb põllumajandusliku tootmisega, kasutab maad sihtotstarbeliselt ega ole andnud maad teise isiku kasutusse.

4. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), mis kaotab võimaluse teostada kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel elurikkust ohustavaid lageraideid. Seaduse eesmärk on tagada metsade bioloogilise mitmekesisuse tõhus kaitse.

5. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (434 SE), mis näeb ette tulumaksumäära esimese astme fikseerimist 21%-l ja teise, 33%-lise astme sisse viimist  tulule, mis ületab aastas 300 000 krooni ehk kuus 25 000 krooni. Samuti fikseerib  eelnõu maksuvaba tulu määraks 27 000 krooni.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 13) – jahiseaduse ja halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE).

Kultuurikomisjonis (kell 14) – alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seadus eelnõu (98 SE), arvamuse andmine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis – olukord Eesti piimandusturul, kohtumine töötlejate esindajatega.

Majanduskomisjonis (kell 13) – planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE); otsuse eelnõu algatamine Arengufondi nõukogu liikme nimetamiseks; riigivaraseaduse §-de 27 ja 34 muutmise seaduse eelnõu (329 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 13.15) – julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni kirja arutelu põhiseaduse § 43 muutmisest; Tallinna Linnavolikogu taotlus tunnistada 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus põhiseadusega vastuolus olevaks, arvamuse andmine riigikohtule.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots; kaitseväe õppekogunemistega seonduv.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (452 SE).

Väliskomisjonis (kell 14) – kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Kreeka Vabariigis, Küprose Vabariigis ja Albaania Vabariigis resideerimisega Ateenas ning Poola Vabariigis ja Rumeenias resideerimisega Varssavis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadikukandidaadid.

Õiguskomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE); äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE), asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (456 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Üritused, foorumid

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Tapa valla rahvaga Tapa avatud noortekeskuses (Kooli 24).

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (5.05-7.05) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee kaitsekomitee, poliitikakomitee ning tehnoloogia- ja õhuruumikomitee istungitel. Arutusele tulevad Euroopa Liidu osalus võitluses piraatlusega, El sõjalised operatsioonid, sõda Afganistanis: Euroopa strateegia, Euroopa soomusmasinad: käigusolevad programmid ning kosmose alane teadlikkus.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning Riigikogu liikmed Keit Pentus ja Rain Rosimannus osalevad (5.05-8.05) Türgis Istanbulis 12. Euraasia majandusfoorumil. Sven Mikser esineb foorumil ka ettekandega.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

4. mai 2009

Tagasiside