Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest kolm on teisel ja 3 esimesel lugemisel

1. Jätkub Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE) teine lugemine. Eelnõuga sätestatakse isiku õigus säilitada talle ekslikult antud Eesti kodakondusus. See säte ei kehti juhul, kui kodakondsuse eelduseks olnud alusdokumendid olid võltsitud. Kehtiva seaduse järgi saab kuni 1995. aastani tehtud ametnike vigu lahendada isikule soodsal viisil, ent pärast 1. juulit 1995 ekslikult välja antud Eesti kodaniku isikudokumentide puhul seadus seda võimalust praegu ette ei näe. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 12. juunil.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), mille eesmärk on täpsustada seaduse sõnastust nii, et sõnastusest tuleks otseselt välja, et eestkostetava igapäevaseks ülalpidamiseks tehtud kulutusi eestkostja iga-aastases aruandes ühekaupa välja tooma ja dokumentaalselt tõendama ei pea ning piisab igas kuus kuluva summa välja toomisest. Perekonnaseaduse kehtiv sõnastus võimaldab grammatilise tõlgendamise korral mõista seadust selliselt, justkui peaksid eestkostjad seaduse § 194 lõike 2 kohaselt tõendama ükshaaval ja ostutšekkide abil muu hulgas ka eestkostetava igapäevaseks ülalpidamiseks tehtud kulutusi. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 13. juunil.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), mille eesmärk on vähendada elamislubade väärkasutuse ohtu terviklikult ja tagada, et sisserände piirarv täituks nende isikutega, kelle elama asumine Eestisse on avalikes huvides. Eelnõuga sõnastatakse uuesti tähtajalise elamisloa töötamiseks, tähtajalise elamisloa ettevõtluseks ja tähtajalise elamisloa kaaluka avaliku huvi korral andmise alused ja eesmärgid. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 7. juunil.

4. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (210 SE), millega soovitakse luua üliõpilastele õppetoetuste süsteem. Eelnõu näeb ette luua põhitoetus üliõpilastele, mida saavad kõik täiskoormusel õppivad ja 100% õppekava täitvad üliõpilased. Põhitoetuse suurus kehtestataks igal aastal riigieelarvega, eelnõu autorid on oma arvutustes võtnud selle suuruseks 130 eurot. Majanduslikult raskematest oludest üliõpilastele luuakse vajaduspõhine õppetoetus, mida saavad täis- ja osakoormusel õppivad üliõpilased, kui täidavad 75% õppekavast ja kelle leibkonna sissetulek kuus ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatavat keskmise sissetuleku ülemmäära. Kultuurikomisjon antud eelnõu ei toetanud.

5. Esimesele lugemisele tuleb põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE), mis sätestab erakonnaseaduse alusel moodustatud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) liikmetele töötasu maksmise aluse, kuna kehtivas seaduses sellekohane regulatsioon puudub. Eelnõu algataja leiab, et õiglane oleks seada ERJK liikme tasu sõltuvusse tema tööpanusest. Tööpanuse arvestamisel oleks algataja hinnangul eesmärgipärane võtta aluseks komisjoni koosolekust osavõtmise ja ERJK muude ülesannete täitmiseks kulunud aeg. Tasu suuruse arvestamisel on võetud eeskujuks Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete tasu suurus, mis on 25-kordne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tunni töötasu alammäär (mis praegu täistööajaga töötamise korral on 1,80 eurot tunnis).

6. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (209 SE), mille eesmärk on täienda kehtivat karistusseadustikku sättega, millega kriminaliseeritakse seksi ostmine alaealistelt ehk alla kaheksateistaastastelt isikutelt. Eelnõu sätestab, et nooremale kui kaheksateistaastasele isikule või teda kupeldavale isikule tasu pakkumise või üleandmise eest selleks, et astuda temaga suguühendusse või rahuldada muul viisil sugulist kirge, karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vanglakaristusega. Sama teo eest, kui ost pannakse toime isiku suhtes, kes on selles olukorras sunnitult või vägivaldselt (karistusseadustiku § 133 tähenduses) karistatakse ühe kuni viieaastase vanglakaristusega.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis  (15 min pärast täiskogu) – Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE).

Maaelukomisjonis (kell 14) – talupidajate asendusteenistus.

Põhiseaduskomisjonis (kell 14) riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (217 OE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (238 OE).

Rahanduskomisjonis (kell 14) – ülevaade muudatustest riigieelarve koostamise põhimõtetes ja seaduspildis.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise arutelu lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust.

Väliskomisjonis (kell 14) Euroopa Liidu liikmesriikide ja Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (221 SE).

Õiguskomisjonis kell 13 kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE).

Üritused, kohtumised

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Taani suursaadiku Uffe Anderssøn Balsleviga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Riigikogu kevadturniiril tennises (Tondiraba Tennisekeskus).

* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb (5.06-6.06) Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naiskogu volikogul.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Riigikogu Eesti-Läti parlamendirühma esimees Mailis Reps võtavad (5.06-7.06) Vabariigi Presidendi delegatsioonis osa presidendi riigivisiidist Lätis.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

Tagasiside