Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu esimene lugemine

1. Valitsuse algatatud veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) algatamine tuleneb Eestile rahvusvaheliste mereõigusalaste lepingutega võetud kohustustest. Eelnõu otstarve on eelkõige merel kaadamisest pärineva reostuse vältimiseks vajalike normide kehtestamine. Kaadamine (inglise keeles dumping) on ainete või asjade merre heitmine nendest lahtisaamise eesmärgil ning selle eesmärgi tõttu käsitletakse kaadamiseks mõeldud aineid ja/või asju rahvusvahelises õiguses kui jäätmeid. Lisaks täpsustab eelnõu sätteid, mis käsitlevad vee erikasutusloa väljaandmist, veekogu süvendamist ja sissemaksete tegemist naftareostuskahju hüvitamise rahvusvahelistesse fondidesse.

2. Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE) teeb mitmeid muudatusi seoses12. jaanuarist 2013 käivituva elektroonilise e-oksjoni süsteemiga, täpsustades e-oksjonil osalemise korda ja enampakkumisele registreerumist. Üheks muudatuseks on lihtsusatud korra kehtestamine väikese väärtusega vallasasjade müümiseks. Kohtutäitur võib edaspidi lihtsustatud korras müüa vallasju, mille väärtus ei ületa 100 eurot. Ka kaotatakse täitekulusid tekitanud kohustus avaldada enampakkumise kuulutus ka kohalikus ajalehes, pikendatakse ostja õiguste loovutamise tähtaega, nähakse ette kohtutäituri kontole tagatisraha ja ostuhinna tasumise tingimused ning tehakse mitmeid muid muudatusi.

3. Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt algatatud riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE) võimaldab riigi õigusabi saamise taotlust esitada eesti keele kõrval ka inglise või vene keeles, kui õigusabi taotlev isik ei asu Eestis või ei oska eesti keelt. Algataja hinnangul välistab see olukorra, kus isik jääb ilma reaalsest õigusest pöörduda riigi poole õigusabi saamiseks, kuna ei valda piisavalt eesti keelt. Õiguskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Kell 14 komisjonide istungid

Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – arutusel on saastetasud, kompleksload loomakasvatuses ja tööstusheite seaduse eelnõu (ruum L 262).

Majanduskomisjonis arutelu elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE) teemal, kohtutakse eelnõu kohta arvamusi ja ettepanekuid esitanud asutuste ja organisatsioonide esindajatega (Riigikogu konverentsisaalis).

Põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE); Riigikogu liikme immuniteedimenetluse arutelu.

Rahanduskomisjonis kohtumine Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE); 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE).

Riigikaitsekomisjonis informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.   

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – töölepingu seaduse § 177 muutmise seaduse eelnõu (320 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE).

Väliskomisjonis väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: pehmed julgeolekuohud, kutsutud Diplomaatia peatoimetaja Iivi Anna Masso, välisministeeriumi Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja Raul Mälk ja siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika spetsialist Ruth Annus.

Kell 15demokraatia töötuba

Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) esitletakse demokraatia töötoa raames Põhiseaduse kommentaaride kolmandat, täiendatud väljaannet, mis valmis seoses Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduse kahekümnenda aastapäevaga.

Väljaannet tutvustab peatoimetaja, Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise. Põhiseaduse kommentaaride veebiväljaandest põhiseadus.ee  teeb ülevaate Tartu Ülikooli õigusteaduskonna programmijuht Peep Pruks, sõnavõtuga esineb Tallinna Tehnikaülikooli professor Wolfgang Drechsler.

Vestlusringis osalevad Riigikogu esimees Ene Ergma, Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige, Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov.

Täiendav info: http://www.ut.ee/et/uudised/rahvusulikooli-93-aastapaevaks-ilmuvad-pohiseaduse-kommentaarid

Üritused, kohtumised

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Armeenia suursaadiku Ara Aivazianiga.

Kell 12.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Rahumäe Põhikooli 102. aastapäeva aktusel.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi L-tiiva III korrusel Viljandi erivajadustega inimeste kunstinäituse „Rõõm värvidest“.

Kell 14Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Lasnamäe sotsiaalkeskuse liikmetega.

Kell 15 – Riigikogu juhatuse liikmed kohtuvad kõrgemate riigikaitsekursuste korraldajate Madis Mikko ja Jonatan Vsevioviga.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed nõukogu koosolekul.

* Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta osaleb (3.12-4.12) Brüsselis Euroopa Rahvapartei fraktsioonide kohtumisel.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (3.12-7.12) Strasbourgis ECRI (Rassismi ja Sallimatuse Vastane Euroopa Komisjon) 59. plenaaristungil.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb (5.12-9.12) Washingtonis 4. Euroopa – Ameerika Ühendriikide foorumil „Üle-Atlandilised võimudilemmad“, kus ta paneeldiskussioonis esineb ka sõnavõtuga. Käsitletakse üle-Atlandilist koostööd ja ühiseid väljakutseid, maailma julgeolekustrateegiaid, suhteid Aasiaga, kriisi ja majanduskasvuga seotud küsimusi jpm.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside