Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10– täiskogu istung

Algaval istungil peab Riigikogu ees kõne Euroopa Parlamendi president Josep Borrell. Järgnevalt on istungi päevakorras seitse eelnõu, millest kolm tuleb teisele ja neli esimesele lugemisele.

1. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE), mille peamine eesmärk on täpsustada elektroonilist hääletamist puudutavaid sätteid, et rakendada elektroonilist hääletamist ka järgmistel valimistel. Lisaks sisaldab eelnõu muudatusettepanekuid, mis puudutavad valimiste korraldust ning valimiskomisjonide tööd. Samuti kehtestatakse eelnõuga jaoskonnakomisjonide poliitilise tasakaalustatuse põhimõte.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud vereseaduse muutmise seaduse eelnõu (894 SE), millega lõpetatakse Põhja-Eesti Verekeskuse tegevus. Eelnõu algataja on seisukohal, et verekeskuse poolt osutatavaid teenuseid ei ole vajalik ega otstarbekas osutada riigiasutuse poolt ja seda võivad osutada ka haiglate juures tegutsevad verekeskused.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE), millega viiakse kodakondsuse seadus kooskõlla välismaalaste seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seadusega. Seadusega ei leevendata ega karmistata Eesti kodakondsuse saamise tingimusi, mistõttu välismaalaste jaoks, kes soovivad Eesti kodakondsust taotleda, midagi ei muutu. Eelnõu laiendab võimalusi anda Eesti kodakondsust eriliste teenete eest. Nii kaotab eelnõu sätted, mille kohaselt peab eriliste teenete eest kodakondsust saav isik viibima püsivalt Eestis ja olema oma tegevusega tõstnud Eesti rahvusvahelist mainet.

4. Teisel lugemisel on Riigikogu liikme Evelyn Sepa algatatud tolliseaduse §-ga 18 ¹ täiendamise seaduse eelnõu (577 SE), millega täiendatakse tolliseadust analoogselt kaitseväeteenistuse seaduses ja politseiteenistuse seaduses sätestatud regulatsiooniga, mille kohaselt arvatakse alates 1990. aasta 15. oktoobrist kuni 1994. aasta 31. juulini teenitud aeg tollitöötaja teenistusstaaži hulka sooduskorras kolmekordselt. Autori väitel heastatakse eelnõuga ebavõrdne kohtlemine 400 isiku suhtes, kellest 200 töötab jätkuvalt maksu- ja tolliametis.

5. Esimesel lugemisel on Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks moodustatud Riigikogu uurimiskomisjoni esitatud “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (904 OE), mis pikendab uurimiskomisjoni 1. juulil lõppevaid volitusi k. a. 15. novembrini. Muuhulgas põhjendab komisjon volituste pikendamise vajadust asjaoluga, et ka valitsuse asjatundjate komisjoni tööd on pikendatud ning valitsuskomisjon peab esitama oma aruande k.a. 1. septembriks. Samuti on Riigikogu uurimiskomisjon tellinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnalt õigusliku ekspertiisi Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahel M/S “Estonia” huku koha kaitse rahvusvahelise lepingu ning samade osapoolte vahel sõlmitud lepingu lisaprotokolli kohta. Uurimiskomisjon on seisukohal, et antud analüüs omab olulist tähendust omapoolsete ettepanekute tegemisel Vabariigi Valitsusele.

6. Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (875 SE), mille eesmärk on tunnistada kehtetuks need seaduse sätted, mis alates 2008. aastast võimaldaksid erakondadesse kuuluda ka prokuröridel, politseiametnikel, õiguskantsleril, julgeolekuasutuste ametnikel, riigikontrolöril ja kohtunikel. Eelnõu algataja on seisukohal, et erakondadesse kuulumise keeluga saab välistada eelmainitud isikute nn sundparteistamise katseid ja sellega kaasnevat õiguskaitseorganite võimalikku politiseerimist.

7. Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (867 SE), mille eesmärk on laiendada konfiskeerimise kui mõjutusvahendi kasutusala. Eelnõu algataja on seisukohal, et kriminaaltulu konfiskeerimine on tähtis mõjutusvahend eelkõige raskete narko- ja korruptsioonikuritegudega võitlemise seisukohalt. Algataja hinnangul pannakase nii organiseeritud narkokuritegusid kui korruptsioonikuritegusid toime kaalutletult ja suure varalise kasu saamise eesmärgil, ning kui riik ei hakka efektiivselt konfiskeerima nende kuritegude abil omandatud vara, jääb võitlus nende kuriteoliikide vastu poolikuks.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – arvamuse andmine ELAKile valitsuse poolt esitatud Eesti seisukohtade suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega luuakse programm “Aktiivsed noored” perioodiks 2007-2013 ja eelnõu kohta, millega luuakse elukestva õppe tegevusprogramm aastateks 2007-2013; arutelu Balti Assamblee ettepaneku üle, mis puudutab võimalust õppida Eesti, Leedu ja Läti koolides kõigi kolme maa keelt, ajalugu ja kultuuri.

Maaelukomisjonis – ülevaade LEADER-meetme rakendamisest.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung AS-i Silbet.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE); poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu; halduskoostöö seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (885 SE).

 

Sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung erivajadustega noorte väikekülla Haraka kodu.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Üritused:

Kell 10.30 – Euroopa Parlamendi president Josep Borrell ja Riigikogu esimees Toomas Varek annavad ruumis L240 ühise pressikonverentsi.

Kell 11Toomas Varek kohtub Põhjamaade ministrite nõukogu presidendi Ole Stavadiga.

Kell 12.15Toomas Varek kohtub Moldova parlamendi esimehe Marian Lupuga.

Kell 12.30 – Euroopa Liidus asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtub KUMU’s Georgia parlamendi esimehe Nino Burjanadzega.

Kell 13 annavad Ojuland ja Burjanadze KUMU’s pressikonverentsi.

Kell 15 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab KUMU Kunstimuuseumis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee parlamentide esimeeste kahepäevase konverentsi. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) ühendab endas 46 Euroopa riigi parlamenti ning kokku on Tallinna oodata üle 300 väliskülalise Esimese päeva arutlusteemaks on parlamentaarne diplomaatia kui sildade rajaja.

Kell 20 – Estonia kontserdisaalis toimub Euroopa riikide parlamentide juhtide pidulik vastuvõtt.

* Rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen osaleb (kuni 30.05) Viinis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide esimeeste maksundusteemalisel konverentsil.

* Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ning väliskomisjoni liikmed Janno Reiljan ja Ela Tomson osalevad (kuni 31.05) Brüsselis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide välis-ja kaitsekomisjonide ühisistungil.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside