Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on õiguskantsleri ettekanne ja kolme eelnõu esimene lugemine.

1. Õiguskantsler Indrek Teder peab ettekande järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ning õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena.

2. Esimesel lugemisel on 67 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE), millega lisatakse põhiseadusele täiendav paragrahv 531 järgmises sõnastuses: „Igaüks on kohustatud hoidma nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit. Riik ja omavalitsused toetavad kultuuriväärtuste ennistamist ja kaitsmist.” Eelnõu algatajad on seisukohal, et põhiseadus ei reguleeri kultuuripärandi kaitsmise vajadust ja kohustust piisava selgusega.
3. Esimesel lugemisel on Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE), mis sätestab, et liikluse korraldamisel kasutatavad liikluskorraldusvahendid peavad olema loodud ja paigutatud märgatavalt ja nähtavalt. Ka reguleerib eelnõu erateede kasutamist kinnistule pääsemiseks, sätestades, et tee puhul, mis enne eraomandisse üleminekut oli avalikus kasutuses, ei tohi eratee omanik takistada läbipääsu kinnistutele, millele eratee on ainsaks juurdepääsuks.
4. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE), millega suurendatakse vanemahüvitise süsteemi paindlikkust, võimaldades lapsevanemail kasutada vanemahüvitise päevi kuni lapse 8 aastaseks saamiseni või esimese kooliaasta lõpuni. Ka sätestab eelnõu, et lapsevanemad võivad ühe osa töönädalast kasutada töötamiseks ja teise osa vanemahüvitise päevi lapse kasvatamiseks, võimaldades vanemaile osaajaga töötamist. Minimaalseks vanemahüvitise kasutamise pikkuseks seab eelnõu 0,5 päeva nädalas, võimaldades mõlemal lapsevanemal tegelda lapse hoidmisega ka poole päeva kaupa.

Komisjonides
(kell 14)

Keskkonnakomisjonis
­- keskkonnaministeeriumi ülevaade õigusloome plaanist oktoober 2010 – märts 2011; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõud (724 SE) ja (798 SE).

Maaelukomisjonis
 - regionaalpoliitika Läänemaa vaatevinklist, kohtumine Lääne maavanema Neeme Suurega Riigikogus käsil oleva Läänemaa kuu raames.

Majanduskomisjoni
ja rahanduskomisjoni ühisistung - AS Estonian Air tegevuskava (ruum L 262).

Majanduskomisjonis
(peale ühisistungit) – ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE); võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (813 SE).

Põhiseaduskomisjonis
 - riigivastutuse seaduse eelnõu (818 SE); arvamus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse sätete kohta.

Rahanduskomisjonis
(13.15) – „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (820 SE); Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (819 SE).

Sotsiaalkomisjonis
 - komisjoni raport pikapäevarühma ja kooli riikliku õppekava väliste või sellega seotud tegevuste korraldusest; ühe vanemaga pered: probleemid, vajadused ja poliitikameetmed (sotsiaalministeeriumi uuring).

Väliskomisjonis
(kell 13) - arutelu poliitilistest ja majanduslikest arengutest Lätis, kutsutud Eesti suursaadik Lätis Mati Vaarmann; kohtumine Teabeameti peadirektori Tarmo Türksoniga.

Õiguskomisjonis
(13.30) – abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE).

Kohtumised, missioonid

Kell 10. 30
– Riigikogu Eesti-Valgevene parlamendirühma liikmed kohtuvadEestis visiidil viibiva Valgevene Rahvusassamblee delegatsiooniga, mida juhib Valgevene Rahvusassamblee rahanduskomisjoni ning Valgevene ja Eesti parlamendi vahelise koostöö töörühma esimees Jevgeni Artjušenko (ruum L240).

Kell 11. 30
– Valgevene delegatsiooniga kohtub Riigikogu ühendus Valgevene demokraatliku arengu kaitseks (ruum L240).

Kell 12.15
– Valgevene delegatsiooniga kohtuvad väliskomisjoni liikmed (ruum L240).

Kell 15
– Valgevene Rahvusassamblee delegatsiooniga kohtub Riigikogu esimees Ene Ergma (ruum L240).

Kell 15
 - väliskomisjoni liikmed kohtuvad Rahvusvahelise Tšerkesside Nõukogu esindajatega (ruum L 240).
* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma (27.09-29.09) ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee (27.09 -28. 09) osalevad Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval parlamentidevahelisel komisjonide kohtumisel “Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CSDP) väljakutsed pärast Lissaboni lepingu jõustumist”. Raidma võtab osa ka Euroopa Julgeoleku ja Kaitseassamblee ning Lääne-Euroopa Liidu Assamblee (ESDA-WEU) korraldatavast Euroopa Liidu poliitilise ja julgeoleku komitee kohtumisest liikmesriikide parlamentide esindajatega.
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (28.09-30.09) Brüsselis kohtumistel Euroopa Liidu kaitsejõudude peastaabi ülema, Euroopa Liidu poliitilise ja julgeoleku komitee, Euroopa Julgeoleku ja Kaitseassamblee (ESDA) presidentidega ning WEU kaitsekomitee istungil.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (28.09-30.09) raportöörina ENPA missioonil Ukrainas.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside