Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE), millega luuakse tingimused EL uue kemikaalipoliitika rakendamiseks Eestis. Selle tulemusena suureneb kemikaaliohutus, vähenevad riskid inimese tervisele, keskkonnale ja varale. Ka suureneb üldine ohutustase piirkondades, kus transporditakse ja käideldakse ammooniumnitraati, eeskätt sadamates ja raudteel. Eelnõu kohustab senisest enam tähelepanu pöörama suurõnnetuste ennetamisele juba planeerimis- ning ehitustegevuste raames. Samuti paraneb seaduse mõjul avalikkuse teavitamine suurõnnetuse ohust ja inimestele antakse võimalus osaleda oma keskkonna ohutuse kujundamises.

2. Esimesel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud veeseaduse § 26² muutmise seaduse eelnõu (405 SE), mis reguleerib täpsemalt loomasõnniku käitlemise korraldust. Veeseadust muudetakse selliselt, et kui sõnnik suunatakse loomapidaja poolt lepingu alusel teise isiku töötlemis- või hoidmiskohta, peab loomapidamishoone juures või töötleja juures või mujal olema vähemalt ühe kuu mahutavusega lekkekindel hoidla. Uus versioon ei kohusta loomapidajat omama lisahoidlat, kui tal on tema teise loomapidamishoone juures mõlema hoone sõnniku jaoks piisava mahuga hoidla või ta töötleb (näit kompostib) sõnnikut eemalasuvate hoidlate juures. Seadus lahendab ka olukorra, kus loomapidamishoonet omav isik hoiab või töötleb sõnnikut temale kuuluvas, kuid teise hoone juures või mujal asuvas, piisava mahuga hoidlas. Ka sel puhul pole mõistlik nõuda loomapidamishoone juurde sõnnikuhoidla rajamist. 

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Lääne-Virumaale, Vihula valda tutvumaks jäätmehoolduse korraldusega vallas.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis – Eesti Rahvastikutaaste Regionaalprogrammi ERARE seminar Riigikogu konverentsisaalis. Kutsutud programmi ERARE autorid Jaak Uibu ja Valter Aasmäe, Vanalinna Hariduskolleegiumi professor Ülo Vooglaid, põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Aret Vooremäe, keskkonnaministeeriumi esindaja, rahvastikuminister Urve Palo ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler.

Põhiseaduskomisjonis – riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (368 SE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung, Vahipataljoni külastamine.

Sotsiaalkomisjonis – olukorrast tööturul; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 4 muutmise seadus (396 SE).

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu (55 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE).

Kohtumised, assambleed

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergmakohtub Leedu peaministri Andrius Kubiliusega.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel, liikmed Kristiina Ojuland (25.01-30.01) ja Mailis Reps ning asendusliikmed Indrek Saar (24.01-30.01) ja Aleksei Lotman (26.01-30.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2009. aasta istungjärgu 1. osaistungi töös. Valitakse assamblee president ja asepresidendid, samuti Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud. Assambleel arutatakse Armeenia delegatsiooni volituste küsimust, Venemaa ja Georgia sõja tagajärgi ja inimõiguste olukorda piirkonnas pärast sõda. Assamblee ees esineb ka Hispaania peaminister Jose Luis Rodriguez Zapatero.

* Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (25.01-31.01) USAs, Washingtonis, Colorados ja Californias NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil.

* Riigikogu liikmed Kadri Simson ja Urmas Reinsalu osalevad (25.01-31.01) Jaapanis sealse välisministeeriumi korraldatud seminaril „Jaapan ja Balti riigid“.

* Riigikogu liige Hannes Astok on (25.01-30.01) Washingtonis, kus ta esineb seal toimuval Maailmapanga konverentsil ettekandega „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu toetuseks“.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside