Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teisele lugemisele tuleb 2 eelnõu.
 
1) Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE). Jäätmeseadusesse tehakse Euroopa Liidu direktiividest tulenevad täpsustused. Viimaste eesmärk on muuta selgemaks jäätmekäitluse peamiste mõistete määratlused, aidata kaasa jäätmetekke vältimise meetmete rakendamisele ning edendada jäätmete taaskasutamist ja taasväärtustatud materjalide kasutamist.
 
2) Kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE). Eelnõu peamine eesmärk on täpsustada eri asutuste rolli kiirgusohutuse tagamisel, ühtlasi täpsustada radioaktiivsete ainete ja jäätmete ohutustamise korda ning kiirgushädaolukorrale reageerimist.
 
Esimesele lugemisele on kavandatud 6 eelnõu.
 
1) Elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE). Eelnõu väljatöötamise põhjuseks oli korrastada AS Narva Elektrijaamad Eesti Elektrijaama päästekomando (edaspidi päästekomando) rahastamise ja töökorraldusega seonduv. Seaduse eesmärk on tõsta elutähtsa teenuse toimepidevust läbi vajaliku päästevõimekuse. Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamine ühiskonnale on niivõrd oluline, et elutähtsa teenuse osutaja peab lisaks riigile ka ise võtma kasutusele vastavad meetmed tulenevalt oma tegevuse eripärast. Ühe meetmena sätestatakse elektri tootmise kui elutähtsa teenuse osutaja kohustus tagada päästetöö tegemise kohustus oma territooriumil või selle vahetus läheduses paikneva päästeüksuse kaudu. Samuti loob eelnõu aluse tõhusate riske maandavate meetmete rakendamiseks uute elutähtsate teenuste osutajate tekkel. Seaduse muudatus järgib põhimõtet, millega eriliigilistel objektidel päästetöö tegemise toetamise kohustus sätestatakse vastavates valdkondlikes seadustes.
 
2) Välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE). Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle nõuded, mille seab Euroopa Parlamendi ja nõukogu süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist reguleeriv direktiiv. Tegu on ühe õigusaktiga Euroopa Liidu kliima- ja energiapaketi kuuest õigusaktist ehk paketist 20-20-20, millega seatakse eesmärgiks vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaase 20% võrra, tõsta energiatõhusust 20% võrra ja tagada, et 20% energiavajadusest kaetakse taastuvate energiaallikatega. Direktiivi eesmärk on luua õigusraamistik kliimamuutuste leevendamise raames arendatava tehnoloogia – süsinikdioksiidi maapõues säilitamisele ning tagada seejuures keskkonnaohutus ja inimese tervise kaitse.
 
3) Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (68 SE). Kehtiva kodakondsuse seaduse alusel on Eestis püsivalt elavatel kodakondsusetutel vanematel võimalus taotleda oma alla 15-aastasele alaealisele, kes on sündinud Eestis pärast 1992. aasta 26. veebruari, Eesti kodakondsust naturalisatsiooni korras. Käesoleva muudatusega saaksid eelpool nimetatud kodakondsuseta alaealised Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras vanemate taotluseta. Vanematele jäetakse õigus poole aasta jooksul lapse sünnihetkest või käesoleva muudatuse jõustumise hetkest taotluse alusel Eesti kodakondsusest keelduda.
 
4) Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (67 SE). Seadusmuudatus näeb ette anda FIEdele võimalus arvata ettevõtlustulust maha haiguse tõttu saamata jäänud ettevõtlustulu kompenseerimiseks eelmise aasta isikustatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud summa.
 
5) Käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (69 SE). Eelnõuga soovitakse vähendada toasooja käibemaksumäära seniselt 20 protsendilt 9 protsendile füüsilistele isikutele, elamu- ja korteriühistutele, kirikutele ja kogudustele ning riigi- ja kohalikest eelarvetest finantseeritavatele asutustele ja organisatsioonidele.
 
6) Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE). Seadusmuudatuse eesmärk on töö kaotanud puudega inimese või noore võimalikult kiire tööle rakendamise soodustamine. Lahenduseks pakutakse, et kui nad on olnud töötuna arvel kuus kuud, siis võiks rakendada sotsiaalmaksuvabastust aasta jooksul, kui tööandja on nad tööle võtnud.
 
Komisjonides:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti seisukohad ühise kalanduspoliitika reformipaketi kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja nende püügi mitmeaastane kava;
 
kultuurikomisjonis – kell 14 ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad; arvamus Eesti Euroopa Poliitika 2011 – 2015 eelnõu kohta; autoriõiguse ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamise teema olulisusest siseturu üldises kontekstis, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;
 
majanduskomisjonis – kell 14.30 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2010. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE); hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE); tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE);
 
põhiseaduskomisjonis – kell 14 ühisistung rahanduskomisjoniga kohtumenetluse riigilõivude teemal (ruum L 241), kutsutud justiitsminister Kristen Michal ja justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik; Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; arvamus psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE) põhiseaduspärasuse kohta;
 
rahanduskomisjonis – kell 14 ühisistung põhiseaduskomisjoniga kohtumenetluse riigilõivude teemal (ruum L 241); ülevaade 2012. aasta eelarve justiitsministeeriumi valitsemisalast; otsuse „Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (91 OE); 2011. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu; arvamus käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta;
 
riigikaitsekomisjonis – kell 14.30 2012. aasta riigieelarve seaduse (99 SE) eelnõu kaitseministeeriumi valitsemisala;
 
sotsiaalkomisjonis – kell 14 kohtumine MTÜ Eesti Omastehooldus esindajatega (ruum L 333);
 
väliskomisjonis – kell 13.30 seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollisüsteem: julgeoleku ja konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas“; väliskomisjoni tellitud uuring „Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste riikide kogemus ja soovitusi Eestile“, uuringu teostajaks valiti välja Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut, istungist võtavad osa töörühmas osalenud Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Jyrki Käkönen, Tallinna Ülikooli tuleviku-uuringute ja strateegilise juhtimise professor Erik Terk, Punjabi Ülikooli politoloogia professor Sanjay Chaturvedi, Tallinna Ülikooli vanemteadur Karin Dean ning Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi doktorandid Tanel Mae, Madli Tikerpuu ja Margit Aav. Aasia-teemaliste parlamentaarsete kuulamiste sari on kavandatud kuni 2012. aasta kevadistungjärgu lõpuni. Kuulamistel vaadeldakse Aasia tähendust maailmas perspektiiviga aastani 2025 ja Eesti huvide võimalikult parema esindatuse saavutamist kogu regioonis.
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 10 – Riigikogu maaelukomisjoni liikmed osalevad Riigikogu konverentsisaalis toimuval konverentsil „Aasta põllumees 2011“. Ettekandega ühise põllumajanduspoliitika tulevikust esineb põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Kuulutatakse ka välja aasta põllumees 2011.
 
Kell 10 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub e-Riigi Akadeemia initsiatiivil sotsiaalmeedia seminar „Avalik võim sotsiaalmeedias – kas sõber või kutsumata külaline?“ Ettekandega sotsiaalmeedia mõjust riigi poliitika kujundamisel esineb USA välisministri innovatsiooninõunik Alec Ross. Sõnavõttudega esinevad Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni spetsialist Martin Jaško, e-Riigi Akadeemia programmidirektor Kristina Reinsalu, kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp ja kommunikatsiooniekspert Daniel Vaarik. Valitsusasutuste sotsiaalmeedia kasutuse teemalisest paneeldiskussioonist võtab osa ka Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.
 
Kell 14.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Haridustöötajate Liidu esindajatega (Riigikogu esimehe kabinetis).
 
Kell 15Ene Ergma kohtub Hispaania suursaadiku Álvaro De La Riva Guzmán de Frutosega.
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Riigikogu naisteühenduse koosolekul.
 
Kell 16Ene Ergma kohtub Brasiilia suursaadiku Vergniaud Elyseu Filho’ga.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside