Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Päevakorras on neli eelnõu, millest kolm on esimesel ja üks teisel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (945 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek algatada hiljemalt 1. jaanuariks 2007 raudteeseaduse, kemikaaliseaduse, hädaolukorraks valmisoleku jt seaduste  muutmise eelnõu, et reguleerida Eestit läbivat suuremahulist ohtlike veoste transiiti ning tagada nende üle tõhus kontroll.

2. Esimesel lugemisel on keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine” muutmise eelnõu (1003 OE), mis nimetab Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmeks Rein Randveri asemele Riigikogu liikme Villu Reiljani.

3. Teisel lugemisel on Vabariigi Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (954 SE II), mis võimaldab Eestil täita Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevaid kohustusi kolmanda riigi kodaniku suhtes, kelle kohta kehtib väljasaatmiskorraldus Euroopa Liidu territooriumilt. Eelnõu sätestab läbisõiduks Eestist õhuteed pidi loa andmise korra ja võimaldab Eestil vastavalt taotleda luba läbisõiduks teisest Euroopa Liidu liikmesriigist, eesmärgiga välja saata Eestis seadusliku aluseta viibiv välismaalane. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 26. oktoobril.

4. Esimesel lugemisel on 35 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse võimaldamiseks (982 SE), mille eesmärk on luua kodanikele võimalus algatada seaduseelnõu rahvaalgatuse korras, milleks oleks õigus vähemalt 25 000 hääleõiguslikul kodanikul.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE).

Kultuurikomisjonis – 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) kultuuriministeeriumi osa.

Maaelukomisjon – uus söödaseadus.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE).

Rahanduskomisjonis – perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (999 SE); Riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE); Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu ( 951 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (979 SE); tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu  (992 SE); otsuse „Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” muutmine” eelnõu ( 1002 OE).

Riigikaitsekomisjonis2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisüksuste loomiseks ja muudetakse nõukogu määrust.

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste ostmine; 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE).

Väliskomisjonis ülevaade olukorrast Lääne-Balkani riikides: Albaanias, Bosnia ja Hertsegoviinas ning Makedoonias, kutsutud suursaadik Albaanias Peep Jahilo, suursaadik Bosnia ja Hertsegoviinas Rein Oidekivi ning suursaadik Makedoonias Aivo Orav; informatsioon Riigikogu Eesti-Vene parlamendirühma visiidi ettevalmistamisest Vene Föderatsiooni Moskvasse ja Peterburi 30. oktoobrist kuni 3. novembrini 2006 – parlamendirühma esimees Sergei Ivanov; Läänemere Parlamentaarse Konverentsi (BSPC) alalise komitee ettepanek BSPC sekretariaadi eelarve kohta, kutsutud Riigikogu Kantselei välissuhete osakonna juhataja Toivo Tasa.

Õiguskomisjonis – keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE); sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE).

Kohtumised, istungid

Kell 13 – sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial kohtub puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega. (Ruum L 353).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 25.10) Ukrainas Kiievis ENPA poliitikakomitee raporti ettevalmistamisega seotud kohtumistel, mille teemaks on energia kasutamine poliitilise survevahendina.

* Euroopa Nõukogus Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Toomas Alatalu osaleb (kuni 30.10) Kanadas Montrealis ENPA keskkonnakaitse, põllumajanduse ja kohaliku omavalitsuse komitee istungil. Arutusel on Kyoto protokolliga seonduv: kliimamuutuste vastane võitlus; tuumajäätmete ladustamine; e-jäätmed (elektroonikatoodete jäätmed) ja selle tagajärjed keskkonnale jmt.

* Riigikogu aseesimees Maret Maripuu  osaleb (kuni 25.10) Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee presidentide komitee laiendatud istungil Bukarestis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside