Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on nelja eelnõu esimene lugemine ja üks ettekanne.

1. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töötuskindlustuse seaduse, tulumaksuseaduse ja tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (295 SE), mille peamised eesmärgid on laiendada koondamishüvitise saajate ringi, tõsta töötuskindlustushüvitise suurust ning võimaldada seda ka omal soovil ja tööandjaga kokkuleppel töölt lahkunud inimestele; tõsta töötutoetuse suurust; võimaldada tööga hõivatud inimesele töötust ennetava vahendina täiendkoolitust, mille maksumus tasutakse koolituse pakkujale töötukassa poolt; kaotada erisoodustusmaksu maksmise kohustus töötaja tasemekoolituse kuludelt, soodustades töötava elanikkonna õppimist ning kaotada erisoodustusmaksu maksmise kohustus terviseedendamise kuludelt, millega luuakse tingimused inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi tekkimiseks.

2. Õiguskantsler Indrek Teder teeb ettekande järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ning seadusega pandud muude ülesannete täitmisest.

3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), mille eesmärk on maapõueseadusesse lisada asjakohased sätted, et oleks tagatud põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas kehtestatava põlevkivi kasutamise aastamäära saavutamine. Põlevkivi kasutamise maht ning suunad on riiklikul tasemel kokku lepitud „Põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas 2008-2015”. Põlevkivi arengukava elluviimisel seatakse sihiks saavutada 2015. aastaks põlevkivi kaevandamise ülempiiriks 15 mln t aastas. Kuna kehtivatele lubadele kantud põlevkivi kaevandamise maksimaalne aastamäär kokku on 23,75 mln t, annab eelnõu õiguslikud võimalused lubadele märgitud aastamäära vähendamiseks.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015“ kinnitamine“ eelnõu (300 OE), millega kinnitatakse nimetatud arengukava. Algataja selgituse kohaselt käsitleb arengukava kogu põlevkivi kaevandamise ja kasutamise protsessi esmakordselt, arvestades nii majanduslikke, sotsiaalseid, julgeolekuga seotud kui ka keskkonnakaitse aspekte. Arengukava annab võimaluse ja juhised riiklikult suunata Eestile olulist strateegilist energiaressurssi, milleks õigusaktides vajalikud sätted seniajani puuduvad. Põlevkivi kaevandamise ülempiiri (kuni 20 mln t/a) määramisel on aluseks võetud Eesti elektrimajanduse arengukavas 2005–2015 prognoositud elektritarbimise kiire kasvu stsenaarium ja prioriteetsena vabariigi energiaga varustamine, s.o elektri- ja soojavarustuse tagamine ning tsemenditootmise varustamine põlevkiviga.

5. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud jäätmeseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (305 SE), mille eesmärk on algataja kinnitusel minimeerida tahtlikku prügi loodusesse viimist. Eelnõu kohaselt karistatakse üle 50 liitri jäätmete ladestamise eest väljaspool jäätmekäitluskohta  rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Päevakord asub siin.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – kell 13.15 kohtumine Iiri parlamendi kommunikatsiooni-, energia- ja loodusvaradekomisjoni delegatsiooniga (ruum L 333).

Kultuurikomisjonis – kell 13 kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE); Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE).

Maaleukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE).

Majanduskomisjonis – kell 13 kohtumine Hiiumaa esindajatega Hiiumaa kuu raames; kell 14 kohtumine Iirimaa Parlamendi kommunikatsiooni, energia ja loodusvarade komisjoni delegatsiooniga; kell 15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides eelnõu.

Põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE); kohtumine Hiiu maavanema Hannes Maaseliga.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Väliskomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Eesti õhuseiredivisjonis ja Lennubaasis Ämaril, kohtumine õhuväe staabi ülema major Rauno Sirk’iga.

Õiguskomisjonis – kell 13.45 karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (322 SE); saneerimisseaduse eelnõu (334 SE); äriseadustiku ja karistusseadustiku muutmise seadus ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Kohtumised

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub USA suursaadiku poliitnõuniku Alamanda Gribbiniga. (Ruum L 249).

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformipartei (ELDR) büroo koosolekul.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb(23.09-24.09)  Helsingi linnapea Jussi Pajuneni kutsel Soomes Helsingis Helsingi-Tallinn Euroregio foorumil 2008 „Helsingi-Tallinn kaksiklinn – unistus või reaalsus“. Arutusele tulevad infrastruktuuriküsimused, innovaatilise hariduse ja intensiivse äritegevuse koostoime, samuti ülikoolide vastastikune mõju teaduse arengus. Helsingi-Tallinn Euroregio on Tallinna linna, Harju maavalitsuse, Harju Omavalitsuste Liidu, Helsingi linna ja Uusimaa Volikogu poolt asutatud mittetulundusühing, mis korraldab foorumeid igal teisel aastal.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (23.09-25.09) Rootsis Uppsalas HERA (Humanities in the European Research Area) seminaril „Mõistmine ja mittemõistmine: tunnetus, mõistus ja kultuur“.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (21.09-23.09) Brüsselis WEU Assamblee komiteede kohtumisel Euroopa Liidu sõjalise komitee, WEU alalise nõukogu ning Euroopa Liidu Sõjalise Ametkonna peakorteri esindajatega.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb (21.09-23.09) Pariisis Euroopa Liidu parlamentide teadus- ja tehnoloogiaküsimustega tegelevate komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on hinnang avalikule poliitikale, teaduslikele ja tehnoloogilistele valikutele ning parlamentide osatähtsusele selles.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside