Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kuue eelnõu esimene lugemine.

1. Valitsuse algatatud  2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) tutvustab rahandusminister Jürgen Ligi, kaasettekande peab rahanduskomisjoni esimees Sven Sester. Eelarve tuludeks on planeeritud ≈ 7,5 miljardit eurot ja kuludeks ≈ 7,7 miljardit eurot.

2. Valitsuse algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise seaduse eelnõuga (269 SE) heakskiidetava konventsiooni lisa eesmärk on hõlbustada rahvusvahelist kaubandust kaupade piirikontrolliga seotud menetluste ja dokumentide vähendamise, ühtlustamise ja kooskõlastamisega rahvusvahelise raudteeveo korral. Nimetatud lisa sisaldab peamiselt kohustusi, mille eesmärk on vähendada viivitusi raudteepiiripunktides. See hõlmab miinimumnõuete kehtestamist piiriäärsetele (ümberlaadimis)jaamadele, riikidevahelist koostööd nendes jaamades, kontrollide üleviimist piirilt lähte- või sihtjaamadesse, kontrollideks kuluva aja vähendamist, paberkandjal dokumentide arvu vähendamist ja CIM/SMGS-saatelehe kasutamist tollidokumendina

3. Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE) eesmärk on 2013. aastaks kavandatud sigarettide aktsiisimäära 10%lise tõusu hajutamine kahele aastale, et maandada hinnatõusuga kaasnevaid salaturu riske. Aastatel 2013 ja 2014 tõstetakse sigarettide aktsiisi kokku ligikaudu 12 %, et saavutada Euroopa Liidus 2014. aastal jõustuv alammäär 90 eurot 1000 sigareti kohta. Sigarettide aktsiisi 10%line tõus 2013. aastal asendatakse aktsiisitõusudega 6% 2013 ja 2014 aastal.

4.  Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE) eesmärk on kõrvaldada investeerimisfondide ebavõrdne kohtlemine, mille on tõstatanud Euroopa Komisjon rikkumismenetluse nr 2008/4851 raames. See seisneb teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides moodustatud lepinguliste investeerimisfondide kinnisvaratulu erinevas maksustamises võrreldes sarnaste Eesti fondide tuluga. Nimelt ei käsitleta Eestis moodustatud lepingulist investeerimisfondi maksumaksjana, kuid välismaise fondi puhul seda teatud juhul tehakse. Sellega kaasneb Eesti ja välismaise fondi kaudu tehtud investeeringust saadud tulu erinev maksustamise hetk ja ka erinev maksubaas.

5. Valitsuse algatatud Riigikogu otsusega “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Investeerimispangas” (285 OE) annab Riigikogu nõusoleku suurendada Eesti Vabariigi osalust Euroopa Investeerimispangas  138 000 euro võrra, mis tuleb tasuda kogu ulatuses. Vabariigi Valitsust volitatakse tegema kapitali suurendamiseks vajalikke toiminguid.

6. Deniss Boroditši, Lembit Kaljuvee , Kalle Laaneti , Inara Luigase, Rainer Vakra ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (245 SE) eesmärk on võimaldada toimetulekutoetuse saajal arvestada eluruumi kulude hulka ka neid kulutusi, mis on seotud elamu renoveerimiseks ja soojustamiseks võetud kohustustega. Kehtiva seaduse kohaselt korteriühistu liikmed selliseid kohustusi eluaseme kulude hulka arvestada ei saa. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toeta.

Komisjonides (kell 14)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 16) ülevaade 18.-19. oktoobril 2012 toimunud Euroopa Ülemkogust. Kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Kultuurikomisjonis – 2013. a riigieelarve eelnõu haridus- ja teadusministeeriumi haldusala, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Maaelukomisjonis – 2013. aasta riigieelarve siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala; kohtumine mahetootjatega.

Majanduskomisjonis – kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega ühistranspordi dotatsioonide teemal.

Põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – valitsuse tegevuskava esitamine soolise palgalõhe vähendamiseks, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CENTAR vanemanalüütik Sten Anspal. Ruum L 333.

Põhiseaduskomisjonis (peale ühisistungit) – informatsioon Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise üle peetavatest konsultatsioonidest, kutsutud välisministeeriumi justiits- ja konsulaarküsimuste asekantsler Lauri Bambus; erakondade rahastamise aruandlust puudutavad võimalikud muudatused erakonnaseaduses; erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks laekunud ettepanekud; arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse § 57 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis – väljasõiduistung Eesti Pangas.

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe peainspektoriteenistus, kutsutud Kaitseväe peainspektori kt, õigusvahemees major Ilmar Kikkas.

Sotsiaalkomisjonis (peale ühisistungit põhiseaduskomisjoniga) – riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (261 SE); riiklike peretoetuste seaduse, töölepingu seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE); vanemahüvitise seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 17 – Riigikogu ja Hiiumaa sõpruskohtumine korvpallis (Kärdla Ühisgümnaasium).

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv, liikmed Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu ning Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osalevad (20.10-27.10) Kanadas Québecis IPU 127. assambleel ja selle raames toimuvatel paneeldiskussioonidel, komiteede istungitel ning ümarlaudadel. Assamblee läbiv teema on mitmekesisuse kaitse rahu kindlustamise nimel tänapäeva polariseerunud maailmas (Protect Diversity to Ensure Peace in Today’s Polarized World). Arutusele tulevad kodakondsuse-, identiteedi-, keele- ja kultuurilise erinevuse küsimused. Paneelides käsitletakse noorte osalust, konfliktidejärgse taastamisega seotud küsimusi, parlamentaarset immuniteeti, parlamentaarse diplomaatia, aga ka energiajulgeoleku küsimusi. Eraldi on tähelepanu all probleemid sootundlikes parlamentides. Assambleele oodatakse osalema ligi 1300 osalejat, sh 670 parlamendiliiget kokku 162st IPU liikmesparlamendist. Maria Alajõe osaleb IPU Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsiooni (IPU-ASGP) kohtumisel ning IPU-ASGP konverentsil „Parlamendi esindamine, suhtlus ning sotsiaalmeedia roll“.

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja liige Mati Raidma osalevad (21.10-23.10) Poolas Varssavis 14. Euroopa parlamentidevahelisel kosmosekonverentsil, kus keskendutakse avakosmose mõistliku kasutamise ja planeedi kestva arengu teemadele. Ettekanded käsitlevad Euroopa Liidu kosmosepoliitikat ning Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) suhteid Euroopa Liidu institutsioonidega, kosmoseuuringute globaalset juhtimist, arenguid kosmosetööstuses, tutvutakse Euroopa vastavateemaliste projektide ning Poola kosmosesektori strateegiatega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (21.10-24.10) ja komisjoni liige Sven Mikser (22.10-23.10) osalevad Saksamaal Berliinis Körber-Stiftungi korraldataval 2. Berliini välispoliitika foorumil. Arutusele tulevad Hiina valikud, Euroopa tee poliitilisse liitu, Venemaa areng president Vladimir Putini juhtimisel, Türgi roll Lähis-Idas, Iraani tuumaprogramm jpm.

* Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb (22.10-24.10) Luksemburgis Avaliku Teenistuse Liitude Euroopa Föderatsiooni (European Federation of Public Service Unions – EPSU) 37. tervishoiu- ja sotsiaalteenuste alalise komitee ning sotsiaalteenuste töögrupi istungitel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside