Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 5 teisel ja 3 esimesel lugemisel.
1. Jätkub valitsuse algatatud 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE) teine lugemine. Teiseks lugemiseks laekus eelnõule 127 muudatusettepanekut, millest läbi on hääletatud 103. Esitatud ettepanekuist toetas rahanduskomisjon Eestimaa Rohelised fraktsiooni ettepanekut, millega tõstetakse toimetuleku piiri tuhandelt kroonilt tuhande kahesaja kroonini ehk 76.7 euroni. Ka leidis toetust Reformierakonna fraktsiooni ja IRLi fraktsiooni ettepanek lükata aasta võrra edasi kõrgemate riigiteenijate palgatõus, mis vähendab 2011. aasta riigieelarve kulusid 2 958 233 euro ehk 46 286 288,5 krooni võrra. Komisjon toetas samuti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna muudatustepanekut, millega kirjutati täpsemalt lahti kultuuriministeeriumi valitsemisala ja omaette eelarverea saavad Rahvusooper Estonia, Eesti Rahvusraamatukogu ja Rahvusringhääling.
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE), millega sätestatavad muudatused on vajalikud Euroopa Liidu määruse rakendamiseks. Viimase eesmärk on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimine, ärahoidmine ja lõpetamine. Samuti sisaldab eelnõu muudatusi, mis on seotud harrastuslikul kalapüügil kasutavate püügivahendite täpsustamise ja harrastusliku kalapüügi kalastuskaardi elektroonilise andmisega. Eelnõu sisaldab ka kutselise kalapüügivõimaluste vahetuse ja kalalaevastiku registriga seotud nõuete täpsustamist ning nõudeid elektroonilise püügipäeviku juurutamiseks.
3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE), mille eesmärk on muuta maksumenetlus tõhusamaks ja vähendada halduskoormust nii maksuhalduri kui ka maksukohustuslaste jaoks. Intressisummadele kehtestatakse lagi, mille tulemusena ei kasva intressid suuremaks põhivõlast. Samuti täiendatakse seadust muudatustega, mis aitavad maksuhalduril senisest tõhusamalt võidelda maksupettuste vastu. Täiendatakse maksukohustuse täitmist tagavate toimingute osa ja täpsustatakse vaatluse läbiviimise võimalusi. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 25. novembril.

4.
Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE), mille eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ muudatused ning tulenevalt Euroopa Nõukogu 15.12.2009. a otsusest sätestada käibemaksuseaduses kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord. Kõnealuse käibemaksudirektiivi muudatused puudutavad maagaasi ning elektri-, soojus- ja jahutusenergia käibe tekkimise koha määratlemist (direktiiv 2009/162/EL). Eelnõuga laiendatakse kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra valikuvõimalust kõikidele käibemaksukohustuslastele, kelle aastakäive ei ületa 200 000 eurot. Kehtiva seaduse kohaselt on õigus kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord valida üksnes füüsilistest isikutest ettevõtjatel. Maksupettuste vältimise eesmärgil sätestatakse kinnisasjade ja metallijäätmete käibe korral pöördmaksustamise kohustus. Teiseks lugemiseks laekus eelnõule 8 muudatusettepanekut. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 25. novembril.

5.
Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), mille eesmärk on luua õiguslik olukord isikute jaoks, kes töötlevad andmeid ajakirjanduslikul eesmärgil ning kellel on seetõttu õigus tugineda allikakaitsele. Teiseks lugemiseks tegi õiguskomisjon eelnõusse muudatuse, millega täpsustatakse kahju hüvitamise ennetava funktsiooni rakendamist ja nähakse ette selle kohaldamist üksnes mittevaralise kahju tekkimise kontekstis, andes kohtule õiguse võtta kahju hüvitamise ennetavat funktsiooni eraldi arvesse vaid isikuõiguste rikkumise korral, mis on suunatud isiku au, nime ja kujutise ning eraelu puutumatuse vastu. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 25. novembril.
6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE), mille eesmärk on korrastada kehtivat jälitustegevuse süsteemi, näha ette kindlad alused, mille olemasolul on lubatud teha isiku põhiõigusi riivavaid jälitustoiminguid ja tõhustada nende üle teostatavat järelevalvet. Õiguskomisjon valmistas eelnõu ette teiseks lugemiseks kokku kaheksal korral ja esitas eelnõule 33 muudatusettepanekut. Eelnõu ettevalmistamisel on andnud väga suure panuse õiguskantsler, kelle kirjalikus arvamuses toodud tähelepanekutest tulenevalt on õiguskomisjon eelnõu menetluse käigus muutnud. Eelnõu paremaks muutmisele on kaasa aidanud ka Riigikohus ja Eesti Advokatuur.

7.
Esimesele lugemisele tuleb Riigikogu liikmete Mai Treiali, Ester Tuiksoo, Toomas Vareki ja Ain Seppiku algatatud riikliku matusetoetuse seaduse ja käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (786 SE), mille eesmärk on taastada riiklik matusetoetus enne 1. juulit 2009 aastat kehtinud kujul. Algataja kinnitusel oli 2009. aasta eelarves oli matusetoetusteks planeeritud 54,9 miljonit krooni ja toetuse saajaid hinnanguliselt 18 tuhat. Matusetoetuse suurus oli 3000 krooni.
8. Esimesele lugemisele tuleb majanduskomisjoni algatatud hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE), mille eesmärk on edasi lükata edasi 1. jaanuarist 2011 jõustuma pidanud elektroonilise arvestus- ja kontrollisüsteemi rakendumine, kuna hasartmängu korraldajad pole selleks valmis, kuna täiendavaid ümberkorraldusi toob kaasa ka eurole üleminek. 
9. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE), mille eesmärk on vähendada toasooja käibemaksumäära kehtivalt 20 protsendilt 9 protsendile füüsilistele isikutele, elamu- ja korteriühistutele, kirikutele ja kogudustele ning riigi- ja kohalikest eelarvetest finantseeritavatele asutustele ja organisatsioonidele.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung
(kell 14)arutusel on metsanduse arengukava aastani 2020 projekt (ruum L 332).

Kultuurikomisjonis
(kell 13)meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE).

Maaelukomisjonis
(peale ühisistungit) muudatusettepanek 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (822 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – Eesti kodanike kojutuleku seaduse eelnõu (821 SE); arvamus riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (783 SE) kohta; arvamus halduskohtumenetluse seadustiku § 74¹, § 29 lg 3, § 30 lg 2 p 2 koostoimes maksukorralduse seaduse § 136¹ põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis
(kell 14) – arvamuse andmine Eesti põhiseisukohtadele Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta; notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (833 SE); käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (816 SE); otsuse „ Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2010. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu ( 869 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 13.25) –väljasõiduistung Seli Tervisekeskusesse.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 14) – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Väliskomisjonis
(kell 14) – ülevaade 19. – 20. novembrini Lissabonis toimunud NATO tippkohtumisest.

Õiguskomisjonis
– korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE) ja korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE).

Üritused

Kell 8.30
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 19
– Riigikogu korvpallimeeskonna sõpruskohtumine Toila valla meeskonnaga Toila valla spordi- ja kultuurikeskuses. Sõpruskohtumisest võtab osa ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (22.11-24.11) Hispaanias Madridis WEU Assamblee tehnoloogia- ja õhuruumikomitee väljasõiduistungil Euroopa Satelliidikeskuses.
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside