Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
 
Päevakorras on 7 eelnõu, millest 1 on teisel ja 6 esimesel lugemisel.
 
1.  Jätkub valitsuse algatatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE) esimene lugemine, mis jäi neljapäeval, 17. novembril, täiskogu tööaja lõppemise tõttu pooleli. Eelnõuga tehtavad reformid puudutavad üliõpilaste õigusi riigieelarvest rahastatava kõrghariduse omandamisel ja kõrghariduse tasemeõppe rahastamist riigieelarvest. Senise „riikliku koolitustellimuse“ asemel võetakse kasutusele mõiste „tegevustoetus“. Eelnõu kohaselt eraldatakse kõrgkoolidele edaspidi kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks riigieelarvest tegevustoetust, mis ei ole enam üldjuhul seotud konkreetsete õppekohtade ja lõpetajate arvuga. Õppeasutus otsustab oma profiilist, talle pandud ülesannetest ja olemasolevast koolitusvõimsusest lähtudes, millistes valdkondades kui palju õppekohti luuakse. Samuti sätestatakse, et õppekulude hüvitamise seadusest tulenevaks aluseks ei ole enam täis- või osakoormuses õppimine, vaid vähemalt 30 EAP mahus õppekava täitmine semestris.
 
2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE), millega tagatakse direktiivi 2009/31/EÜ ülevõtmise Eesti õigusesse ning luuakse Eestis maapõues säilitatava süsinikdioksiidi kogumise ja transpordi võimalus. Süsinikdioksiidi kogumise ja maapõues säilitamise näol on tegu üleminekutehnoloogiaga, mis seisneb tööstuse (peamiselt elektrijaamade, kuid ka terasetööstuse ja muude käitiste) heidetest gaasilise süsinikdioksiidi eraldamises, selle kokku kogumises, veeldamises, transportimises rõhu all säilitamiskohta ning sobivasse kindlatele tingimustele vastavasse maa-alusesse geoloogilisse formatsiooni (kihtkonda) juhtimises püsiva säilitamise eesmärgil. Eestis telliti direktiivi 2009/31/EÜ ülevõtmise ettevalmistamiseks vajalikud uurimistööd TTÜ Geoloogia Instituudi teaduritelt. Nimetatud teadusuuringu põhjal peetakse Eestis direktiivi 2009/31/EÜ mõttes süsinikdioksiidi säilitamise tingimusi maapõues ebasoodsaks. Eelnõu otseselt niisugust kohustust ei sea.
 
3. Esimesele lugemisele tuleb põhiseaduskomisjoni algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), mis reguleerib prokuröride töötasu. Muudatused on valitsuse kinnitusel tingitud vajadusest hoida prokuröride palgad proportsioonis kohtunike ja teiste kõrgemate riigiametnike palkadega, et tagada eri võimuharude vahelise tasakaal. Käesoleva eelnõu algatas põhiseaduskomisjon rahanduskomisjoni ettepanekul, et lahutada antud teema nn kobareelnõust (100 SE). Eelnõuga sätestatakse, et prokuröride töötasu määramisel juhindutakse kohtunike ametipalkade määramise põhimõtetest, kusjuures riigi peaprokuröri kuupalgamäär ei tohi olla kõrgem kui kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning koefitsiendi 0,85 korrutis.
 
4. Esimesele lugemisele tuleb rahanduskomisjoni algatatud käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE), mis langetab käibemaksutagastusega (tax free) müügil alates 2012. aastast kehtima hakkavat piirmäära, 128 eurot, 38 euroni. Sarnane piirmäär (38,35 eurot) kehtib ajutiselt kuni 2011. aasta lõpuni. Piirmäära vähendamise ettepanekuga pöördusid rahandusministeeriumi poole Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ning Eesti Turismifirmade Liit. Nende ettepanekut toetab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, mille hinnangul on 2010. aasta jaanuaris kaheks aastaks 38,35 euroni vähendatud tax free piirmäär avaldanud turismisektorile positiivset mõju.
 
5. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE), mis vähendab alates 1. jaanuarist 2013 elektrienergia aktsiisi Euroopa Liidu poolt kehtestatud minimaalse määrani, milleks on kodutarbijatel 1 euro ja äritarbijatel 0,5 eurot, vabastades taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia aktsiisist täielikult. Eelnõu eesmärk on algataja kinnitusel leevendada kodutarbijatele ja äritarbijatele 2013. aasta üleminekut avatud elektriturule. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.
 
6. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (97 SE), millega asendatakse kehtiv tulumaksu määr 21% tulumaksumääradega, mis on maksustavalt tulult alljärgnevad: 1) kuni 15972 eurot 21% ja 2) alates 15973 eurost 33%. Algataja hinnangul võimaldab mitmeastmelise tulumaksumäära kasutamine laiendada maksubaasi, suurendada riigieelarvelisi laekumisi ning tasakaalustada sotsiaalmajanduslikke erisusi. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.
 
7. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE), millega vähendatakse ühe kolmandiku võrra vanemahüvitise seaduses sätestatud hüvitise maksimaalset määra. Senine vanemahüvitise maksimaalselt kolmekordne määr asendatakse vastavalt kahekordse määraga. 2012. aastal on vastav (ühekordne) määr 714,47 eurot. Eelnõuga asendatakse ka üksikvanema lapse toetuse kehtiv kahekordne määr seitsmekordses lapsetoetuse määraga. Kehtiv (ühekordne) määr on vastavalt 9,59 eurot. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni ja
maaelukomisjoni ühisistung (kell 14) – arutusel on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformipakett, arvamuse andmine EL asjade komisjonile (ruum L 332).

Majanduskomisjonis (kell 14)
– kohtumine konkurentsiameti esindajatega, ülevaade Konkurentsiameti tegevustest; kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE); Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 14) – kriminaalmenetluse seadustiku XIV ptk-s sätestatud Riigikogu liikmete ja teiste seaduses sätestatud kõrgemate riigiteenijate immuniteedimenetluse arutelu ning edasiste sammude kavandamine; avamus Euroopa Inimõiguste Kohtu reformi käigus tehtud konkreetsete ettepanekute kohta.

Rahanduskomisjonis
(kell 14) – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude osas; 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE).

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE); kohtumine Eesti Patsientide Esindusühingu esindajatega; psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE).

Väliskomisjonis (kell 14)
Eesti Välispoliitika Instituudi uuringu „Eesti välisesinduste võrgustiku olevik ja tulevik“ esitlus, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp, juhatuse liige Erkki Bahovski ja analüütik Ahto Lobjakas; Balti riikide arengust Eesti Inimarengu Aruande põhjal, kutsutud Eesti Koostöö Kogu juhatuse esimees Peep Mühls, Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai ja Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor professor Erik Terk.

Õiguskomisjonis
(kell 13) – politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE).

Kohtumised, konverentsid

Kell 11
– väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kanada suursaadikuga Eestis Robert Scott Heatherington’iga.

Kell 17.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub The English Speaking Union’i esindajatega.
* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb (20.11-22.11) Londonis NATO PA Rose-Rothi julgeolekuteemalisel seminaril. Käsitletakse Afganistani üleminekuga seotud küsimusi.

*
Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb (22.11-23.11) Brüsselis Euroopa energeetika tuleviku teemalisel kohtumisel.

*
Riigikogu liige Igor Gräzin osaleb Küprosel (22.11-27.11) Limassolis 1. rahvusvahelisel semiootika ja kommunikatsiooni alasel konverentsil.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson on (22.11-27.11)  Marokos, kus ta osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Maroko parlamendivalimistel.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside