Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on kaks eelnõud.

Lõpphääletusele läheb 54 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse “Demokraatia toetuseks Valgevenes” eelnõu (837 AE), millega Riigikogu väljendab muret olukorra pärast Valgevenes enne 2006. aasta 19. märtsil toimuvaid Valgevene presidendivalimisi.

Eestimaa Rahvaliidu, Eesti Keskerakonna ja Eesti Reformierakonna fraktsioonide algatatud keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE) näeb ette, et keskkonnatasude kasutamiseks moodustatavasse sihtasutusse määratakse neli liiget Riigikogu poolt. Möödunud aasta lõpus vastu võetud seadusesse kanti küll üle sihtasutuse loomine, kuid jäeti välja seadusest tulenev volitus, et neli sihtasutuse nõukogu liiget nimetatakse Riigikogu otsusega.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE).

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Eesti Maaviljeluse Instituuti, arutusel põllumajandusteaduste olukord ja perspektiivid.

Majanduskomisjonis – Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013 arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE). Arutusel õiguskantsleri 6. septembri 2005.a. ettekanne nr 2 „Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustatavate sätete põhiseadusepärasuse kohta”. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE).

Sotsiaalkomisjonis – arutusel Euroopa Komisjoni teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu säästva arengu strateegia läbivaatamist; sotsiaalministeeriumi info tööst linnugripi ennetamisel; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse nõukogu direktiive 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ seoses meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamisega.

Õiguskomisjonis – kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (745 SE); kutsutud justiitsministeeriumi esindajad. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse vastastikuse tunnustamise põhimõtete kohaldamise kohta kriminaalkohtu otsustele, mis näevad karistusena ette vangistuse või muu vabadust piirava meetme eesmärgiga tagada nende täitmine Euroopa Liidus, arvamuse andmine ELAKile. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, mis käsitleb liikmesriikide sisejulgeoleku eest vastutavate asutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terrorismikuritegude ja teiste raskete kriminaalkuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärgil eelnõule, arvamuse andmine ELAKile.

Üritused Eestis ja mujal:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Narva Noorteparlamendi liikmetega (ruum 262). Ürituse eestvedaja on Eldar Efendijev.

Kell 15 Ergma avab Toompea lossi Valges saalis Kodanikuühenduste Aasta Tegija auhinnatseremoonia. Auhinnad jagatakse välja viies kategoorias: Aasta MTÜ; Aasta Sihtasutus; Aasta Missiooniinimene; Aasta Kaasav Ametnik ja Aasta Tegu. Ergma kõrval õnnitleb laureaate ka regionaalminister Jaan Õunapuu. Tseremoonia juhatab sisse Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. Ettekande kollektiivsetest ja individualistlikest väärtusest ning ühistegevuse tähtsusest teeb TÜ eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop.

* Jätkub (kuni 22.02) Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juhi Maret Maripuu ja delegatsiooni liikme Olav Aarna visiit Viini, kus nad osalevad Lääne-Euroopa Liidu Assamblee kaitsekomitee istungitel ja kohtumistel Euroopa Liidu eesistujariigi valitsuse ja parlamendi esindajatega.

* Lõpeb Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojulandi visiit Viini, kus ta osaleb Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Üritusel tutvustatakse Austria eesistumise prioriteete, käsitletakse rahvusparlamentide subsidiaarsuse kontrolli ja Lissaboni strateegia demograafiliste aspektidega seotud küsimusi.

* Lõpeb Euroopa Liidu asjade komisjoni liikme ja rahanduskomisjoni esimehe Meelis Atoneni visiit Brüsselisse, kus ta osaleb Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni korraldataval parlamentidevahelisel arutelufoorumil „Kuidas suurendada eurotsooni majanduskasvu?”

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside