Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 11 eelnõu, millest 5 on teisel ja 6 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu 4. detsembri 2002. a otsuse „Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine“ kehtetuks tunnistamine“ eelnõu (314 OE), millega nimetatud jäätmekava tunnistatakse kehtetuks, kuna Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. aasta korraldusega nr 234 on kehtestatud uus „Riigi jäätmekava 2008 – 2013“ ja sest algataja kinnitusel ei saa üheaegselt kehtida kaks samalaadset, kuid sisult erinevat arengukava.

2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008 – 2015“ kinnitamine“ eelnõu (300 OE), millega kinnitatakse nimetatud arengukava. Algataja selgituse kohaselt käsitleb arengukava kogu põlevkivi kaevandamise ja kasutamise protsessi esmakordselt, arvestades nii majanduslikke, sotsiaalseid, julgeolekuga seotud kui ka keskkonnakaitse aspekte. Arengukava annab võimaluse ja juhised riiklikult suunata Eestile olulist strateegilist energiaressurssi, milleks õigusaktides vajalikud sätted seniajani puuduvad. Põlevkivi kaevandamise ülempiiri (kuni 20 mln t/a) määramisel on aluseks võetud Eesti elektrimajanduse arengukavas 2005–2015 prognoositud elektritarbimise kiire kasvu stsenaarium ja prioriteetsena vabariigi energiaga varustamine, s.o elektri- ja soojavarustuse tagamine ning tsemenditootmise varustamine põlevkiviga.

3. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (337 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek moodustada kriisikomisjon leidmaks lahendusi ja võimalusi ilmastiku tagajärjel tekkinud olukorra leevendamiseks põllumajanduses. Eelnõu kohaselt peavad komisjoni koosseisu kuuluma Riigikogu fraktsioonide, Vabariigi Valitsuse, Eesti Talupidajate Keskliidu ja Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja esindajad.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), mille eesmärk on maapõueseadusesse lisada asjakohased sätted, et oleks tagatud põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas kehtestatava põlevkivi kasutamise aastamäära saavutamine. Põlevkivi kasutamise maht ning suunad on riiklikul tasemel kokku lepitud „Põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas 2008-2015”. Põlevkivi arengukava elluviimisel seatakse sihiks saavutada 2015. aastaks põlevkivi kaevandamise ülempiiriks 15 mln t aastas. Kuna kehtivatele lubadele kantud põlevkivi kaevandamise maksimaalne aastamäär kokku on 23,75 mln t, annab eelnõu õiguslikud võimalused lubadele märgitud aastamäära vähendamiseks. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 23. oktoobril.

5. Teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud liikluskindlustuse seaduse §-de 3 ja 10 muutmise seaduse eelnõu (255 SE), mille eesmärk on tagada isikutele kindlustuskaitse siseriiklikul regulaarreise tegeval reisiparvlaeval. Liikluskindlustuse seadus sätestab, et teeliiklus ei ole liiklus hoone sees ja sõidukis, välja arvatud hoones asuvas parklas. Eelnõuga täiendatakse kõnelausesse paragrahvi lausega „või siseriiklikult regulaarreise tegeval reisiparvlaeval“, mis muudab ka parvlaevad kindluskaitset omavaiks parklaiks.

6. Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE), mis püüab edendada võrdse kohtlemise põhimõtet. Sellekohaste eesmärkide saavutamiseks sätestab seadus võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel ning diskrimineerimisvaidluste lahendamise. Muuhulgas näeb eelnõu ette võrdse kohtlemise voliniku ametisse nimetamise. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 23. oktoobril.

NB! Täielik päevakord asub siin

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis - 

tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seadus (355 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE); metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE).

Põhiseaduskomisjonis – soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE).

Rahanduskomisjonis

kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu ( 366 SE); Vabariigi Valitsuse algatatud 2008. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine I lugemiseks. Osaleb rahandusminister Ivari Padar.

Riigikaitsekomisjonis – kutsealuste ajateenistusse ja reservväelaste õppekogunemistele kutsumine, kutsutud kaitseministeeriumi, kaitseressursside ameti ja kaitseväe esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – 2009. aasta riigieelarve sotsiaalministeeriumi valitsemisala, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi “Patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius” eelnõu kohta.

Väliskomisjonis – kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige Marina Alajõe; „Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste (2004)” ülevaatamine.

Kohtumised, konverentsid

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (20.10-23.10) Itaalias Roomas Rahu Akadeemia (L’ Académie de la Paix) laiendatud kohtumisel. Seekordse sessiooni diskussioonid keskenduvad üleilmse toidukriisiga seotud küsimustele. Sessioonile järgneb eriprogramm „Naiste osatähtsus avalikus elus“, kus tehakse kokkuvõtted Monacos toimunud eelmisest Rahu Akadeemia sessioonist.

* Riigikogu õiguskomisjoni esimees, Eesti-Jaapani parlamendirühma aseesimees Ken-Marti Vaher osaleb (19.10-31.10) Jaapani välisministeeriumi kutsel Jaapanis kohtumisel Jaapani-Eesti parlamendirühma liikmetega.
 

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi ning Riigikogu liige Valdur Lahtvee osalevad (20.10-21.10) Taanis Kopenhaagenis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi energeetika- ja kliimatöörühma istungil ning selle raames toimuvatel nõupidamistel Taani parlamendi Sotsialistliku Rahvapartei parlamendigrupiga.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside