Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 2 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (983 SE), mille eesmärk on muuta rahvakohtunike nimetamise protsess paindlikumaks ning sätestada uus kohtunike tasustamise kord. Eelnõu kohaselt kehtestab rahvakohtuniku tasu suuruse ja maksmise korra justiitsminister oma määrusega. Ministeeriumi hinnangul ei ole otstarbekas määrata rahvakohtuniku tasu seadusega, arvestades praegust olukorda, kus tasu suurus on määratud riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäära järgi, mida ei ole muudetud viimase 5 aasta jooksul.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Ametlike Teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (997 SE), mille vajadus tuleneb sellest, et alates 1.jaanuarist 2007 hakkab ametlike teadaannete väljaandmist korraldama justiitsministri poolt määratud valitsemisala asutus – Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Seni korraldas seda riigikantselei. Peamiseks põhjuseks, miks ametlike teadaannete väljaandmine riigikantselei poolt üle antakse on asjaolu, et enamuse teadetest – kohtuteated, kinnistamisteated, täitmisteated jms – tuleb justiitsministeeriumi haldushalast. Arvestades seda, on justiitsministeeriumi väitel otstarbekam, kui ametlikke teadaandeid menetleb ja töötleb infotehnoloogiliselt justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas Registrite ja Infosüsteemide Keskuses. See võimaldab lisaks teadaannete infotehnoloogilisele kaasajastamisele ka sidustada seda kohturegistrite poolt peetavate registrite infosüsteemidega, samuti kohtu infosüsteemiga ja täiturite infosüsteemiga.

3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” eelnõu (1021 OE), mis näeb ette uue erikomisjoni moodustamise keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tehtud maavahetustehingute uurimiseks. Komisjoni ülesandeks on eelnõu kohaselt nende tehingute õiguspärasuse ja nendega tekitatud kahju suuruse kohta Riigikogule ülevaate andmine. Ka peaks komisjon välja selgitama, millised seadusandlikud ning töökorralduslikud muudatused tuleb ette võtta, et välistada riigile kahjulike maavahetuste jätkumist.

Täiskogu päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Keskkonnakomisjon ja majanduskomisjon – ühisistung: „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015” eelnõu.

Kultuurikomisjonis – Arhitektuuripoliitika probleemidest. Arutelu kultuuriminister Raivo Palmaru ja Arhitektide Liidu esindajate osavõtul.

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega.

Rahanduskomisjonis – 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE); riigilõivu seaduse eelnõu (1011 SE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõit Eesti kaitseväe väljaõppekeskuste ja harjutusväljakute rajamise infopäevale, kus toimub ka Kaitseväe Keskpolügooni teeninduskeskuse nurgakivi asetamise tseremoonia.

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); töötajate usaldusisiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (973 SE); rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 7. detsembril 2006 – valitsuse ettekande teesid. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk.

Õiguskomisjonis – arvamuse andmine ELAK-le: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu, mis käsitleb kollisiooninorme abieluvara käsitlevates asjades, sealhulgas kohtualluvuse ja vastastikuse tunnustamise küsimustes, kohta; autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE).

Komisjonide päevakorraga saab tutvuda aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Kohtumised, konverentsid, istungid

* Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson ning liikmed Raivo Järvi ja Sven Sester osalevad (kuni 21.11) Helsingis COSACi konverentsil. Kõne all on Põhjamõõde ja Venemaa.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 22.11) Moskvas ENPA poliitikakomitee ettevalmistava rapordi „Energia kasutamine poliitilise survevahendina” informatsiooni kogumise missioonil.

* Sotsiaalkomisjoni liige Nelli Kalikova osaleb (kuni 22.11) Brüsselis Euroopa riikide narkoolukorda kajastavat aastaraportit käsitleval Euroopa Parlamendi istungil.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb (kuni 22.11) Maltal OSCE PA alatise komitee istungil ja OSCE PA vahefoorumil, mille teemaks on immigratsioon, integratsioon ja kultuuridevaheline dialoog.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside