Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu teine ja ühe eelnõu esimene lugemine.

1. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), millega täpsustakse võlaõigusseaduses sisalduvat tarbijakrediidilepingutele kohalduvat vastutustundliku laenamise regulatsiooni ning reklaamiseaduses sisalduvat finantsteenuste, sh tarbijakrediidi reklaami regulatsiooni. Eelnõuga sisustatakse tarbija krediidivõimelisuse mõiste; sätestatakse, missuguseid asjaolusid peab krediidiandja tarbija krediidivõimelisuse hindamisel arvesse võtma; nähakse ette, et reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada selliseid lepinguid, võib sisaldada üksnes esmavajalikku teavet krediidiandja või krediidivahendaja ning osutatava teenuse kohta ning peab olema vastutustundlik ja tasakaalustatud. Eelnõu kohaselt ei tohi reklaam jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks, ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele. Eeelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 23. mail.

2. Teisele lugemisele tuleb keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE), mille eesmärk on pikendada suletud prügilate korrastamise tähtaega. Jäätmeseadusese § 131 lõige 2 sätestab, et prügila, mis suletakse jäätmete ladestamiseks 2009. aasta 16. juuliks, peab olema vastavalt nõuetele korrastatud hiljemalt 2013. aasta 16. juuliks. Jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eesmärgiks on pikendada suletud prügilate nõuetele vastavalt korrastamise tähtaega 2015. aasta 31. detsembrini. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 5. juunil.

3. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE), mille eesmärk on kompenseerida omavalitsustele riigi poolt kehtestatud maamaksuvabastusega kaasnev vähemlaekumine riikliku kaitse alla võetud loodusreservaadi, sihtkaitsevööndi ja  püsielupaikade sihtkaitsevööndi maadelt. Kompensatsiooni suurus arvutatakse lähtudes maksust vabastamise ajal kehtivast maksumäärast ja maksustamishinnast, kusjuures viimast korrigeeritakse maa korraliste hindamiste käigus. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides (kell 14)

Kultuurikomisjonis (kell 12) – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE); Rahvusraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Maaelukomisjonis taastuvenergial põhinevat elektrienergiat tootvate maapiirkonna mikro- ja väikeettevõtete toetamise võimalused EL järgmisel finantsperioodil 2014 – 2020 (ruum L 332).

Majanduskomisjonis – Eesti riikliku turismiarengukava 2014-2020 tutvustus;

Põhiseaduskomisjonis erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; arvamus Riigikohtule täitemenetluse seadustiku § 179 lõikest 2 koosmõjus §-dega 183 ja 261 tuleneva kohtutäituri õiguse määrata lapsega suhtlemise asjas täitmist takistavale vanemale sunniraha põhiseaduslikkuse kohta.

Rahanduskomisjonis – kohtumine Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajatega (ruum L 333).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung. Külastatakse Kaitseväe suurõppust “Kevadtorm 2013”.

Väliskomisjonis (kell 12.15) – kohtumine õiguskantsleri esindajaga; kell 13 sõidetakse jälgima Kaitseväe suurõppust “Kevadtorm 2013”.

Õiguskomisjonis (kell 13) – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE); Eesti seisukohad kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ning määruse eelnõude osas; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja „au pair’ina“ töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi, osas; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol), ning Euroopa Komisjoni teatise „Õiguskaitsealase Euroopa koolituskava koostamine“ osas.

Kohtumised, üritused

Kell 14 – Riigikogu juhatuse liikmed kohtuvad riigikontrolör Alar Karisega.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikogu naisteühenduse kohtumisel MTÜ Tech Sisters esindajatega, arutelu toimub teemal naised ja tehnoloogia (ruum L 241).

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb (19.05-22.05) Maltal Vallettas Euroopa Merenduspäeva konverentsil 2013, kus arutatakse rannikupiirkondade arengu, kestva mereturismi ja „sinisesse kasvu“ investeeringutega seotud küsimusi.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (21.05-22.05) Londonis ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil. Arutusel on audiovisuaalses meedias esinev vägivald ning selle tagajärjed lastele ja ühiskonnale laiemalt, internet ja poliitika – uute kommunikatsioonitehnoloogiate mõju demokraatiale, meediavabaduse küsimused jpm.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside