Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 4 eelnõu.

1. Valitsuse algatatud isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE) eesmärk on ratifitseerida lisaprotokoll, mis näeb osalisriigile ette kohustused tagada järelevalveasutuse (s.o Andmekaitse Inspektsiooni) tegevuse sõltumatus ja kehtestada isikuandmete piiriülese edastamise tingimused vastuvõtjale, kes ei kuulu konventsiooniosalise jurisdiktsiooni alla. Riigisisese õiguse muutmise vajadust lisaprotokolli ratifitseerimine endaga Eesti jaoks kaasa ei too, kuivõrd lisaprotokollist tulenevad nõuded on riigisisese õigusega juba tagatud. Lisaprotokolli ratifitseerimine on samm, millega riik väljendab oma tahet siduda end eelmainitud kohustustega ka rahvusvahelise õiguse kaudu.

2. Valitsuse algatatud hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE) on raamseadus, mis käsitleb kriisiolukordi üldisemalt, korrastab kriisireguleerimissüsteemi õiguslikud alused ning teeb muudatusi ja täiendusi kriisireguleerimisalaste ülesannete täitmise korralduses nii funktsionaalsel kui ka territoriaalsel tasandil. Olulise lisandväärtusena reguleerib eelnõu elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldust palju põhjalikumalt kui kehtiv seadus, samuti kaitseväe kasutamist sisejulgeoleku tagamiseks olukorras, kus eriolukorda pole välja kuulutatud.

3. Valitsuse algatatud erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE) eesmärk on ajakohastada erakorralise seisukorra seaduse regulatsiooni. Eelnõu reguleerib muuhulgas massiliste korratustega seotud olukordi, täpsustab põhiseaduslikku korda ähvardava ohu mõistet ja selle väljakuulutamise aluseid. Vägivaldse massilise korratusena käesoleva eelnõu tähenduses mõistetakse rahvahulga poolt vägivaldsete õigusvastaste tegude toimepanemist – varalise kahju tekitamist ja elu või tervist ohustav tegevust. Eelnõu kohaselt võib valitsus massiliste rahutuste korral otsustada kaitseväe või kaitseliidu kasutamise kuni erakorralise seisukorra lõpetamiseni.

4. Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (444 SE) eesmärk on korrastada lasteaedadesse laste vastuvõtmise tingimusi. Eelnõu kohaselt võib lasteaia vabadele kohtadele (pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu) võtta lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras kõnealuse lasteasutuse töötajate lapsi, teises järjekorras samas vallas või linnas elavaid lapsi ja seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Eelnõu algataja leiab, et kuna lasteasutuse töötaja peab juba kell 7 tööl olema, ei jõua ta oma last enne seda kusagile mujale lasteaeda viia. Kui aga lasteasutuse töötaja saab panna lapse samasse lasteaeda, siis ei pea ta otsima teist töökohta. Samas vabastab selline põhimõte algataja hinnangul lasteaedade töötajad „sunnismaisusest“, nad saavad vajaduse korral töökohta vahetada. Samuti annab see lasteaiale võimaluse valida endale paremaid töötajaid.

Vaata ka Riigikogu päevakorda.
 
Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14) – õiguskantsleri seisukohad ning koolitervishoiureformi, koolitervishoiu sätete arutelu põhikooli ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) osas.

Maaelukomisjonis (kell 14) -väljasõiduistung maa-ametis.
 

Majanduskomisjonis (kell 14) – väljasõiduistung Väo uude kombijaamas.

Põhiseaduskomisjonis (kell 13.15) – isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE); soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 UA) arutelu.

Rahanduskomisjonis (kell 14) – tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu ( 434 SE); arvamuse andmine Riigikohtule tulenevalt Tallinna Linnavolikogu taotlusest tunnistada kehtetuks riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 16, tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks lisaeelarve § 17 punkt 1, § 19 punktid 2 ja 3 ning § 20 punktid 3 ja 4;

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – väljasõiduistung Paldiskisse 1. jalaväebrigaadi sh Scoutspataljoni ja Kalevi jalaväepataljoni külastamine.

Väliskomisjonis (kell 14) – kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal: Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava 2009 – 2011; ülevaade olukorrast Gruusias seoses 9. aprillil 2009 alanud opositsiooni meeleavaldustega.

Õiguskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (476 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Üritused, kohtumised

* Riigikogu liige Lauri Vahtre on (21.04- 22.04) Soomes Turus Eesti-Soome ühise haridusprojekti „Eesti päev Soome koolis” raames Turu Normaalgümnaasiumis, kus ta peab ajalooloengu.

 * Riigikogu liige Toomas Tõniste osaleb 21.04- 22.04) Soomes Helsingis Reima 2010. aasta kaubandustrendide tutvustamise üritusel.
 

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (18.04-24.04) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Euroopa Julgeoleku ja Kaitseassamblee poliitikakomitee kohtumistel USA Riigidepartemangus, Pentagonis, Luure Keskagentuuris (CIA) ning USA poliitikaanalüütikutega. Arutusel on üle-atlandilised suhted, NATO tulevik, suhted Venemaaga ning Afganistani ja Pakistani suhtes teostatav poliitika, samuti energiajulgeolek, relvastuse vähendamine, olukord Balkanil, Lähis-Idas, Iraanis ja Iraagis.

* Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb ( 20.04.21.04) Norras Oslos Põhjamaade ja Balti riikide (NB) parlamentide peasekretäride kohtumisel seoses 2009. a augustis Oslos kavandatava Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide spiikrite konverentsi ettevalmistamisega.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside