Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 7 eelnõu.
 
1. Lõpphääletusele läheb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (44 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek töötada välja tegevuskava meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu vastu võtta.
2. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (85 SE), millega ratifitseeritava lepingu eesmärk on arendada kahe riigi vahelist koostööd pensionikindlustuse valdkonnas. Leping aitab kaasa Eesti Vabariigis ja Venemaa Föderatsioonis elanud ja nende riikide territooriumil pensionistaaži omandanud lepingupoolte kodanike ja kodakondsuseta isikute pensioniõiguste realiseerimisele. Leping asendab kuni 16. oktoobrini 2011 kehtivat „Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vaheline pensionilise kindlustamise alane koostöökokkulepet“, mis kirjutati alla 25. juunil 1993  ning „Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise pensionilise kindlustamise alase koostöökokkuleppe muutmise protokolli“, mis kirjutati alla 5. novembril 2002.
3. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE), millega taastataks õppelaenu hüvitamine isikuile, kes asusid ülikooli või kõrgkooli õppima enne 1. juulit 2009  ja kes asuvad või on asunud tööle avalikku sektorisse.
 
4. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse eelnõu (29 SE), mille eesmärk on leevendada tuumakatastroofi piirkonda saadetud isikuile selle tagajärjel tekkinud tervisekahjustusi, toetada tervise taastamist ja kompenseerida ühistranspordile tehtavaid kulutusi. Eelnõu kohaselt saab tuumakatastroofi piirkonda saadetud isik taotleda toetust 160 eurot aastas. Lisaks on tal õigus külastada tasuta üldlaulu- ja tantsupidusid, tegelda tasuta kala harrastuspüügiga ja saada ühistranspordis kuni 50-protsendilist sõidusoodustust. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.
5. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE), millega kehtestatakse elektrienergia aktsiisimääraks 1 euro ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta praegu kehtiva 4,47 eurot asemel, mis algataja väitel ületab Euroopa Liidu alammäära üle 4 korra. Eelnõu eesmärk on leevendada 2013. aasta üleminekut täielikult avatud elektrituru süsteemile. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.
6. Esimesele lugemisele tuleb Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE), millega üle võetava direktiivide eesmärk on aidata kaasa ELi konkurentsivõime suurendamisele, vähendades selleks Euroopa äriühinguõiguse direktiividest tulenevat halduskoormust. Ühinemiste ja jagunemiste direktiivi muudatused hõlmavad ühingute aruandlusnõuete vähendamist, sh ka ema- ja tütarettevõtjate ühinemise korral, ning teavitamisnõuete kaasajastamist. Lisaks on samasugused muudatused tehtud osaliselt ka piiriüleste ühinemiste direktiivis. Kapitalinõuete direktiivi muudatused võimaldavad liikmesriikidel vähendada aruandluskohustust aktsiaseltsi asutamisel ja aktsiakapitali suurendamisel, kui need toimuvad ühinemise või jagunemise käigus. Õiguskomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.
7. Esimesele lugemisele tuleb Riigikogu liikmete Kalev Kotkase ja Eiki Nestori algatatud avaliku teenistuse seaduse § 108 täiendamise seaduse eelnõu (71 SE), millega laiendatakse teenistussuhte peatamisel ette nähtud sotsiaalsed garantiid ka ametnikele, kes on peatanud oma teenistussuhte töövaidluse ajaks. Avaliku teenistuse seadus kohaselt säilitatakse teenistussuhte peatumise ajaks ametnikule ametipalk koos lisatasudega või makstakse muud hüvitust vastavalt seaduses sätestatud juhtudele ja korrale. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 9)
– Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE); kell 14 haridus- ja teadusministeeriumi ülevaade OECD indikaatoritest haridusküsimustes 2011 (OECD Indicators – Education at a Glance 2011). Riigikogu konverentsisaalis.
 
Maaelukomisjonis (kell 13) – väljasõiduistung Raplamaal Juurus, kus tutvutakse maaparandussüsteemide seisukorraga ja probleemidega.

Majanduskomisjonis
- majanduskomisjoni liikmed osalevad energiafoorumil „Kust tuleb energia homme?“ (KUMU).

Rahanduskomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas” eelnõu (77 OE); otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE); ülevaade olukorrast kütuseturul seonduvalt vedelkütuse seaduse muudatustega.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 15.15) – ühisistung Soome Eduskunta kaitsekomisjoni delegatsiooniga.  Kõne all on kahepoolne koostöö ja kaitseväelaste osalemine rahvusvahelistes operatsioonides. Soome delegatsiooni juhib Soome parlamendi kaitsekomisjoni esimees Jussi Niinistö (Perussuomalaiset), delegatsiooni kuulub ka komisjoni aseesimees Seppo Kääriäinen (Keskusta).

Kell 16.15
toimub PRESSIBRIIFING, kus komisjonide esimehed vastavad ajakirjanike küsimustele. Ajakirjanikud on oodatud! (Ruum L 241).

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE); ettepanekud Riigikontrolli tulemusauditite läbiviimiseks.

Väliskomisjonis (kell 13)
– Eesti seisukohad 26. septembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (kaubandus); maailma majanduse arengutrendid, kutsutud SEB panga privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel; kell 14.15 ühisistung Islandi parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L332), arutusel on Euroopa Liidu liikmelisuse mõju Eesti välispoliitikale ning Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika.

Kohtumised, üritused, visiidid

Eestis on visiidil Islandi parlamendi väliskomisjoni delegatsioon:

Kell 10.15
– delegatsiooni võtab vastu Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 10.50
– kohtumine Euroopa Liidu asjade komisjoniga, kus on arutusel parlamendi roll liitumisprotsessis Euroopa Liiduga.

Kell 12.45
– kohtumine Riigikogu majanduskomisjoni esindajatega.

Kell 14.15
– ühisistung Riigikogu väliskomisjoniga, kus tulevad arutusele Euroopa Liidu liikmelisuse mõju Eesti välispoliitikale ning Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika.
 *
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb energiafoorumil „Kust tuleb energia homme?“ (KUMU).
* Riigikaitsekomisjoni liige Tarmo Leinatamm osaleb (19.09-21.09) Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George Marshalli Keskuse korraldataval kursusel „Ballistiline raketikaitse ja Euroopa julgeolek“.

*
Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Deniss Boroditš ja Jevgeni Ossinovski osalevad (19.09-21.09) Saksamaal Essenis Robert Boschi Fondi korraldataval noorte poliitikute Euroopa Liidu integratsiooni alasel foorumil.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (19.09-22.09) Serbias Belgradis ENPA Serbia raportöörina informatsiooni kogumise missioonil.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (19.09-23.09) Ukrainas ENPA monitooringukomitee raportöörina infokogumise missioonil.
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside