Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest üks on teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Jätkub valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (140 SE) teine lugemine. Eelnõuga muudetakse karistusseadustiku orjastamist käsitleva koosseisu sõnastust ning täiendatakse karistusseadust uute koosseisudega, mis puudutavad inimkaubanduse, prostitutsiooni ja ebaseaduslikku doonorlusega seotud kuritegevust. Ka täpsustatakse ja karmistatakse nimetatud kuritegudega seotud karistusmäärasid.

2. Esimesele lugemisele tuleb õiguskomisjoni algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), millega tunnistatakse kehtetuks seadusesse tehtud muudatused, mis puudutavad töötuskindlustushüvitiste maksmist inimestele, kes lõpetavad töösuhte oma algatusel või poolte kokkuleppel. 1. jaanuaril 2013. aastal on kavandatud jõustuma töötuskindlustushüvitiste maksmise skeem kindlustatutele, kelle viimane töö- või teenistussuhe lõppes poolte kokkuleppel või töölepingu ülesütlemisel töötaja algatusel või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuja algatusel. Töötuskindlustushüvitise asendusmääraks kavandati sellise töö- või teenistussuhte ülesütlemise või lõpetamise korral 40% töötaja eelnevast töötuskindlustusmaksega maksustatud töisest sissetulekust.

3. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse § 222 täiendamise seaduse eelnõu (169 SE), mis näeb ette, et toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat lapsetoetust. Algataja selgituse kohaselt on eelnõu koostatud eesmärgiga hoida riiklike peretoetuste seaduse alusel makstav lapsetoetus ja toimetulekutoetus lahus. Nimelt läheb lapsetoetus sel puhul arvesse kui abivajaja sissetulek, mis tähendab, et sedavõrd vähem saab ta toimetulekutoetust. Toimetulekutoetust saava pere esimene liige peab aga hakkama saama 76,70 euroga, iga järgmine pereliige 61,36 euroga kuus. Eelnõuga soovitakse algataja kinnitusel leevendada kasvavat ebavõrdsust ja lõpetada olukord, kus üks kategooria inimesi on sisuliselt lastetoetusest ilma jäetud, ja just need, kes seda kõige rohkem vajaksid – toimetulekutoetuse taotlejad.

4. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE), millega laiendatakse isikute ringi, kes ei kaota ametnike eksituse tõttu saadud Eesti kodaniku passi või muud Eesti kodakondsust tõendavat dokumenti, isikutega, kelle kodakondsust tõendav dokument on väljastatud pärast 1. juulit 1995. Kehtiva seaduse järgi saab kuni 1995. aastani tehtud ametnike vigu lahendada isikule soodsal viisil, ent pärast 1. juulit 1995 ekslikult välja antud Eesti kodaniku isikudokumentide puhul seadus seda võimalust ette ei näe.

Komisjonides (kell 14)

Maaelukomisjonis arutusel on Eesti metsanduse olukord.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE), kutsutud Eesti Eruohvitseride Kogu esindajad; kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Sotsiaalkomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Väliskomisjonis Eesti seisukohad 22. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kus osalevad kaitseministrid.

Majanduskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung (kell 13) – arutusel on kiirlaenudega seotud probleemid, osalevad rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Finantsinspektsiooni ning Tarbijakaitseameti esindajad (ruum L 333).

Üritused, kohtumised, koosolekud

Kell 16säästva energia toetusrühma koosolek (ruum 241). Arutusel on biogaasi kasutuselevõtmisega seotud küsimused: Eesti biogaasi toorme mahud, biogaasi tootmisega kaasnevad positiivsed mõjud ja Euroopa kogemused gaasi kasutamisel transpordis (OÜ Mõnus Minek tegevjuht Ahto Oja, Eesti Biogaasi Assotsiatsioon), Tartu kogemus gaasi kasutamisel transpordis (Tartu linnavalitsuse esindaja Jaanus Tamm), biogaasi jaama rajamisega seonduv (Baltic Biogas esindaja Henry Uljas) ning võimalikud muudatused seadusandluses (Energiatehnoloogia programmi juht Jaanus Sahk).

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma vaatab India suursaadiku aukülalisena India tantsuetendust “Horikhela”.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osaleb (18.03-20.03) Kopenhaagenis Taani parlamendi Euroopa Liidu eesistumise raames korraldataval finants- ja rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on võimalikud vahendid finantsspekulatsioonide ärahoidmiseks ning majanduskriisi riskide, Euroopa Liidu eelarvedistsipliini ja finantsraamistikuga seotud küsimused.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (18.03-22.03) Kataris Dohas NATO PA poliitikakomitee väljasõiduistungil. Kohtutakse emiir Šeik Hamad bin Khalifa Al-Thani, peaminister Šeik Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani ning mitme välispoliitika ja julgeolekueksperdiga nn Araabia kevade küsimuses.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside