Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras
on 7 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 6 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel on maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse § 102 muutmise seaduse eelnõu (713 SE), mille eesmärk on lihtsustada ja kiirendada enne riigivaraseaduse jõustumist sõlmitud (maade kasutuse andmise) lepingute pikendamist, et tagada looduskaitsealuste maade järjepidev sihipärane kasutamine ja hooldamine. Eelnõu täiendab seadust lõikega, mis käsitleb enne seaduse jõustumist kaitstaval alal paikneva maa sihtotstarbeliseks kasutamiseks sõlmitud rendilepingute pikendamise erisusi. Eelnõu seadusena vastuvõtmisel tekib võimalus kaitstaval alal paikneva maa sihtotstarbeliseks kasutamiseks sõlmitud rendilepingu tähtaja lõppedes veel viieks aastaks pikendada, kui lõppevas lepingus oli lepingu pikendamist võimaldav säte ja maa kasutaja on oma kohustusi korrektselt täitnud.
2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (682 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek töötada välja 2010. aasta 1. maiks tegevuskava laste vaesumise ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ning laste ja noorukite turvalisuse ja arenguvõimaluste kaitseks. Algatajad viitavad UNICEFi laste heaoluindeksile, mis juba mõned aastad tagasi paigutas väidetavalt Eesti lapsed oma heaolult Euroopa Liidu liikmesriikide seas eelviimasele kohale. Majanduskriis koos üha süveneva töötusega on algatajate arvates väga paljude laste olukorda veelgi halvendanud. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toetanud.
3. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti julgeolekupoliitika alused“ eelnõu (718 OE), mis sõnastab terviklikult Eesti julgeolekukäsitluse ja on aluseks valdkondlike ja üksikasjalikemate arengu- või tegevuskavade koostamiseks. Käesolev dokument on julgeolekupoliitika aluste kolmas redaktsioon. 2001. aastal heaks kiidetud julgeolekupoliitika alused käsitles perioodi, mil Eesti valmistus saama NATO ja EL liikmeks. Nende eesmärkide saavutamine ja sellest tulenenud olulised muudatused Eesti rahvusvahelises seisundis ja julgeolekukorralduses tingisid 2004. aastal vajaduse julgeolekupoliitika aluste uuendamise järele. Julgeolekupoliitika aluste uuendamise algatamisel 2009. aastal lähtus Vabariigi Valitsus vajadustest koostada need NATO ning EL liikmena omandatud kogemuste põhjal, samuti julgeolekukeskkonna arengu tõttu.
4. Esimesel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (683 SE), millega nähakse ette Riigikogu prokuratuuri järelevalve komisjoni moodustamine. Komisjoni eesmärk on teostada järelvalvet prokuratuuri tegevuse üle seaduse järgimisel ja põhiõiguste tagamisel. Komisjonil oleks eelnõu kohaselt õigus välja kutsuda asjasse puutuvaid isikuid ja nõuda tutvumiseks dokumente. Seaduserikkumise avastamise korral oleks komisjonil õigus nõuda prokuratuurilt seaduserikkumise lõpetamist. Eelnõu autorid põhjendavad selle algatamist juhtumitega, kus isikute suhtes on algatatud kriminaalasju, tunnistatud nad kahtlustatavaks ja esitatud neile kergekäeliselt süüdistusi suure meediakära saatel, tekitades neile sellega nii hingelist, moraalset kui ka füüsilist kahju. Õiguskomisjon antud eelnõu ei toetanud.
5. Esimesel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE), mille eesmärk on taastada riiklik matusetoetus enne 1. juulit 2009. aastat kehtinud kujul. Matusetoetus 2009. aastal oli 3000 krooni ja selleks oli riigieelarvesse planeeritud 54,9 miljonit krooni.
6. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE), mille eesmärk on võimaldada töötutel osaleda avalikus töös senisest suuremas mahus, muutes ühes kuus lubatud töötundide arvu 50 tunnilt 80 tunnile. Algataja kinnitusel võimaldaks see töötul teenida kuni 810 krooni lisaraha kuus ja motiveerida neid senisest enam avalikus töös osalema. Ka suurendaks see muudatus omavalitsuste võimalust töötuid rohkem rakendada.  
7. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (690 SE), mille eesmärk on vähendada alates 2011. aasast poole võrra tööandjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalmaksu kuumäära. Kui praegu maksab tööandja vastavalt sotsiaalmaksuseaduse §-le 7 sotsiaalmaksu 33% töötaja palgast, kuid vähemalt 1436 krooni kuus, siis eelnõu kohaselt maksaks tööandja edaspidi sotsiaalmaksu ühe töötaja kohta mitte vähem kui 718 krooni kuus.

Komisjonides
(kell 14)

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– liiklusseaduse eelnõu (475 SE).

Majanduskomisjonis
– parlamentaarne kuulamine teemal: Kuidas efektiivsemalt toetada tootearendust ja teadmistepõhiste ettevõtete arengut. Kutsutud: Tartu Teaduspargi, Tehnopoli, MKM-i ja EAS-i esindajad. (ruumis L332).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE); riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; Riigikohtule arvamuse andmine; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2009. aasta tegevuse ülevaate arutelu.

Riigikaitsekomisjonis
– Kolme Balti riigi riigikaitsekomisjonide ühisistungil Riias 26. -27. aprillini arutusele tulev ühisseisukohtade projekt; õhuturbe analüüsi tutvustus, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja õhuväe ülem brigaadikindral Valeri Saar.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) –avalik istung konverentsisaalis: Narkomaania ja HIV- tervisekäitumise trendid ja tõenduspõhine ennetustegevus. Istungi ülekanne internetis: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

Väliskomisjonis
(kell 13) – Ameerika Ühendriikide sise- ja välispoliitika, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides Väino Reinart; ülevaade ja arutelu Eesti-Hiina kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Andres Unga ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 3. büroo (Aasia, Austraalia ja Okeaania) direktor Ants Frosch.

Õiguskomisjonis
– võlakaitseseaduse eelnõu algatamine; arvamus Riigikohtule KrMS §-de 251 -256 ja § 318 lõike 3 punkt 3 vastavusest põhiseadusele (käskmenetlus ja kaebeõigus).

Üritused

Kell 17 – Ene Ergma osaleb Avatud Eesti Fondi 20. juubeli vastuvõtul.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside