Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 1 seaduse uuesti arutamine ja 6 eelnõu esimene lugemine.

1. Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seadus (342 UA) reguleerib Riigikogu liikmele palga maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Seaduse algatamise ajendiks oli soov eraldada Riigikogu liikmete palga temaatika eraldi eelnõusse, et kanaliseerida tekkinud põhiseaduslik dispuut põhiseaduse § 75 tõlgenduse üle ühe konkreetse eelnõu piiridesse. Riigikogu võttis kõnealuse seaduse 53 poolthäälega vastu 19 novembril. Põhiseaduskomisjon toetab seaduse vastuvõtmist muutmata kujul.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2008. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (391 OE), millega nimetatakse Riigikontrolli 2008. aasta tegevuse kontrollimiseks ASi Deloitte Audit Eesti audiitor Veiko Hintsov.

3. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas“ eelnõu (386 OE), millega pikendatakse Eesti kaitseväe (isikkoosseisuga kuni 5 kaitseväelast) kasutamise tähtaega Euroopa Liidu relvajõudude (European Union Force) poolt juhitaval rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas 2009. aasta 31. detsembrini.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos“ eelnõu (387 OE), millega pikendatakse Eesti kaitseväe (isikkoosseisuga kuni 40 kaitseväelast) kasutamise tähtaega NATO poolt juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (Kosovo Force – KFOR) koosseisus 2009. aasta 31. detsembrini.

5. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (363 SE). Seaduse muutmine tuleneb Euroopa Parlamendi 28. septembri 2005. aasta otsusest, millega võeti vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus (2005/684/EÜ, Euratom). Viimase kohaselt hakatakse Euroopa Parlamendi liikmele alates järgmisest Euroopa Parlamendi koosseisust maksma palka Euroopa Liidu eelarvest. Samas säilitab põhimäärus võimaluse, et Euroopa Parlamendi saadik, kes osutub valituks ka peale järgmisi valimisi, võib otsustada oma siseriikliku palgasüsteemi kasuks. Riigikogu põhiseaduskomisjon asus oma 13. oktoobri istungil seisukohale, et Euroopa Parlamendi saadiku palgasüsteem peaks olema kogu Euroopas ühtne ja saadiku palk tuleks välja maksta EL eelarvest.

6. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (357 SE), mille eesmärk on asendada mõiste „usuõpetus“ mõistega „religiooni- ehk usundiõpetus“, et seaduse sisu oleks õigesti mõistetav. Autor on seisukohal, et usuõpetus toimub kirikutes ja kogudustes, ning selle eesmärgiks on teadmiste andmine usu ja vastava koguduse kohta. Religiooni- ehk usundiõpetuse kaudu samas antakse ülevaade usunditest ehk religioonidest. Algataja on veendunud, et seaduse jõustumine lõpetab religioone käsitleva õppeaine nimetusega seotud segadused ja aitab kaasa religiooniõpetuse ainekava ja õppevara arendamiseks vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud põhimõtetele.

7. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE), mille eesmärk on viia valimisseadus põhiseadusega kooskõlla. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks KOVVS § 9 lg 2, mille kohaselt Tallinnas jaotatakse vähemalt poolt mandaatidest linnaosade vahel võrdselt, ülejäänud mandaadid aga vastavalt valijate arvule linnaosas. Tulenevalt linnaosade erinevast suurusest on antud säte viinud õiguskantsleri poolt kritiseeritud olukorrani, kus valija hääle kaal linnaositi erineb ligi neli korda. Lisaks tekitab õigusselgusetust normis kasutatud väljend „vähemalt”. Põhiseaduskomisjoni hinnangul ei ole territoriaalse representatsiooni põhimõtte rakendamine kohalikel valimistel põhiseaduse ega rahvusvaheliselt aktsepteeritud demokraatlike valimispõhimõtetega vastuolus. Selle eesmärk on tagada erinevaid kogukondi hõlmava administratiivse üksuse tasakaalustatud areng ning piirkondliku identiteedi kaitsmine. Sellest lähtudes ei ole muudetud õiguskantsleri poolt osundatud KOVVS § 8 lõiget 4, mis sätestab, et Tallinnas moodustab volikogu valimisringkonnad linnaosade kaupa.

Nädala päevakord asub siin

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE);

veeseaduse muutmise algatamine.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) esindajatega.

Rahanduskomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE); maksukorralduse seaduse, äriseadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (377 SE).

Riigikaitsekomisjonis -väljasõiduistung Kaitsejõudude Peastaapi, riigikaitse planeerimine; informatsioon valitsuse poolt heaks kiidetud Riigikogu otsuse Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu kohta.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa nõukogu direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (FST) sõlmitud kokkulepet 2006. a meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ, eelnõu kohta.

Väliskomisjonis – väljasõiduistung MTÜ Fenno-Ugria Asutusse.

Õiguskomisjonis – karistusõigus ja keskkonnavastased süüteod, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad, riigiprokuratuuri esindajad, keskkonnaministeeriumi esindajad, Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni esindajad.

Kohtumised, istungid, foorumid

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kreeka suursaadiku Polydore Kokonasega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub keskkonnaministeeriumi kantsleri Rita Annuse ning Kiirguskeskuse juhi Merle Lustiga; kohtumisest võtab osa ka Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (29.11.-2.12) Islandil Reykjavikis Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on ülemaailmne finantskriis, suhted Venemaaga, üleatlandilised suhted, taastuvenergia Põhjaregioonis.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige, Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi energia ja kliimamuutuse töörühma esimees Mart Jüssi osaleb (30.11-2.12) Taanis Kopenhaagenis Läänemeremaade arengufoorumi tippkohtumisel 2008. Kliima- ja energiaküsimustega seotud regionaalsete ambitsioonide kõrval käsitletakse kohtumisel ka tänast majandus- ja finantsolukorda, aga ka Balti riikide perspektiive.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (30.11-3.12) Serbias Belgradis konverentsil „Tulevikku vaatav haldus euroopalikus Serbias – avaliku halduse reform 2009-2012“, mille korraldab Serbia avaliku halduse ja kohalike omavalitsuste ministeerium.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (1.12-4.12) ja delegatsiooni liige Imre Sooäär (1.12 – 5.12) osalevad Prantsusmaal Pariisis – WEU Assamblee 55. täiskogu istungil. Seekordsel täiskogul tuleb muuhulgas arutusele assamblee kaitsekomitee kübersõjategevust käsitlev raport, mille kaasraportööriks on Tarmo Kõuts, kes toetudes Eesti vastavale kogemusele aitas raporti valmimisele oluliselt kaasa. Eesti kogemuse ja teistele riikidele edastatud know-how kübersõjategevuse vastu võitlemisel on rahvusvahelistel julgeoleku- ja kaitsealastel kohtumistel esile tõstnud nii NATO peasekretär Jaap de Hoop Scheffer kui ka Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees kindral Henri Bentegeat.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside