Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 1 on teisel ja 6 esimesel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Stabiliseerimisreservi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (371 OE), millega nimetatakse stabiliseerimisreservi nõukogu liikmeks Riigikogu liige Aivar Sõerd, kes vahetab sellel kohal välja sotsiaalministriks asunud Taavi Rõivase.

2. Teisele lugemisele tuleb põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE), mille eesmärk on korrastada erakonna rahastamisega seotud aruandluse tehnilist normistikku, mis on aluseks erakondade poolt ühtse ja selge aruandluse esitamiseks. Muudatustega viiakse erakonnaseaduses kasutatavad raamatupidamislikud terminid ja põhimõtted kooskõlla üldise finantsarvestusliku terminoloogia ja põhimõtetega ja sätestatakse aruandlusele ühtne veebipõhine vorm, mis muuhulgas vähendab ka aruandlusega seotud halduskoormust. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 28. veebruaril.

3. Esimesele lugemisele tuleb riigikaitsekomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO alalise merejõudude grupi koosseisus” eelnõu (377 OE ), mis võimaldab kasutada 2013. aastal kuni 15 kaitseväelast NATO alalise merejõudude grupi SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1) koosseisus. Eesti kaitseväelased osalevad operatsioonidel Saksamaa Liitvabariigile kuuluvatel sõjalaevadel. Eesti kaitseväelaste ülesannete hulka kuuluvad, lisaks tavapärastele meresõiduga kaasnevatele meeskonnategevustele, laevade turvalisuse tagamine, seda vastavalt operatsioonide Ocean Shield ja Active Endeavour rahvusvahelisele mandaadile, et tuvastada piraatlusega tegelevaid laevu.

4. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” (370 OE), millega nimetatakse korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liikmeks Erki Noole asemele Liisa-Ly Pakosta. Vahetus toimub seoses Noole lahkumisega komisjonist ja asumisega keskkonnakomisjoni esimeheks. Eelnõu on kavas viia teisele lugemisele ja lõpphääletusele 28. veebruaril.

5. Kultuurikomisjoni esitatud erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE), mis on algatatud vastavalt õiguskantsleri ettepanekule viia seadus põhiseadusega kooskõlla. Õiguskantsleri ettepaneku kohaselt on erakooliseaduse § 15 lõige 1 põhiseadusvastane osas, milles see lubab avalikule võimule kuuluvas erakoolis anda eestikeelse õpetuse asemel õpetust muus keeles eelnevalt kontrollimata, kas võõrkeelse hariduse andmisel on riik taganud igaühe õiguse saada eestikeelset õpetust.

6. Esimesele lugemisele tuleb Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditši, Kalle Laaneti ja Riigikogu nelja fraktsiooni poolt esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (368 OE), millega moodustatakse Riigikogu uurimiskomisjon VEB fondiga seotud ebaseaduslike tehingute väljaselgitamiseks. Komisjoni liikmed on eelnõu kohaselt Andres Anvelt, Aivar Riisalu, Väino Linde, Marko Pomerants ja Rainer Vakra ning asendusliikmed Neeme Suur, Heimar Lenk, Kalle Jents, Priit Sibul ja Deniss Boroditš. Komisjoni ülesanne on välja selgitada Riikliku VEB fondi moodustamise, töökorralduse, juhtimise ja 1993-2012 jooksul sooritatud tehingutega seotud asjaolud. Komisjon peab esitama oma aruande 1. oktoobriks 2013. 

7. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (333 SE), mis lubab erimärgistatud kütust kasutada põllumajanduslikus masinas juhul, kui see masin osaleb hädaolukorra likvideerimisel või päästetöödel ning selleks on olemas kas Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni, regionaalse kriisikomisjoni või kohaliku omavalitsuse kriisikomisjoni otsus. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 13) – jahiseaduse eelnõu (351 SE).

Kultuurikomisjonis (kell 14) – arutelu põhikooli ja gümnaasiumi lahutamise teemal. Kutsutud Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi, Avinurme Gümnaasiumi direktor Aivar Saarela, Poska Gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi, ELL tegevdirektor Jüri Võigemast ja nõunik Hille Ilves, EMOL esindaja, TLÜ professor Aaro Toomela, haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Kalle Küttis.

Maaelukomisjonis (kell 14) – EL järgmise finantsperioodi ÜPP otsetoetused; maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

Majanduskomisjonis (kell 14) – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu osas, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavatest juhtumistest teatamist ning arvamuse andmine ELAKile; Kuulamine: Euroopa Komisjoni teatise tegevuskava „Ettevõtlus 2020“ tutvustus. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Põhiseaduskomisjonis (kell14) – välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE), ÜRO Pagulaste Ameti esindajate arvamuse kuulamine ja arutelu. Kutsutud Andrei Arjupin, ÜRO Pagulaste Ameti Põhja-Balti regionaalbüroo kõrgem piirkondlik kaitseametnik; Karolina Lindholm-Billing, ÜRO Pagulaste Ameti Põhja-Balti regionaalbüroo kõrgem piirkondlik õigusametnik; siseministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad. Riigikogu liikme immuniteedimenetlust puudutava eelnõu algatamise arutelu.

Rahanduskomisjonis (kell 14.30) väljasõiduistung rahandusministeeriumis.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (344 OE); arvamuse andmine kultuurikomisjonile õppetoetuste ja õppelaenu seaduse §22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE) kohta.

Väliskomisjonis Kell 14) – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 21. veebruaril, valitsuse ettekanne. Kutsutud välisminister Urmas Paet; välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE).

Kohtumised, üritused

Kell 16 Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Ajaloomuuseumi 149. sünnipäeva tähistamisel Suurgildi hoones.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu osaleb (19.02-20.02) Brüsselis briifingul „Illegaalne alkohol Euroopa Liidus“.

* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb (18.02-19.02) Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Naiskogu volikogul.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside