Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
 
Päevakorras on seitse eelnõu, millest 6 on esimesel ja 1 teisel lugemisel.
 
1. Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (940 OE), millega soovitakse teha valitsusele ettepanek algatada hiljemalt 1. jaanuariks 2007 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus, millega riikliku õppekava üldosa kehtestamine toodaks valitsuse pädevusest Riigikogu pädevusse, kuna õppekava üldosa on algatajate hinnangul oma mõjult riiklike arengukavade ja seaduste tasemel dokument, mis tuleks vastavalt heaks kiita Riigikogus.
 
2. Teisel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (875 SE), mille eesmärk on tunnistada kehtetuks need seaduse sätted, mis alates 2008. aastast võimaldaksid erakondadesse kuuluda ka prokuröridel, politseiametnikel, õiguskantsleril, julgeolekuasutuste ametnikel, riigikontrolöril ja kohtunikel. Eelnõu algataja on seisukohal, et erakondadesse kuulumise keeluga saab välistada eelmainitud isikute nn sundparteistamise katseid ja sellega kaasnevat õiguskaitseorganite võimalikku politiseerimist
 
3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (952 SE), mille eesmärk on toetada hooldus- ja kasuperedes kasvavaid lapsi ning seeläbi soodustada vanemliku hoolitsuseta laste kasvamist perekonnas. Eelnõu kohaselt tõstetakse eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus seniselt 900 kroonilt kuus 1500 kroonini kuus. Ka laiendatakse eelnõuga elluastumistoetuse maksmist iseseisvalt elama asuvatele vanemliku hoolitsuseta lastele, kes on lapsena olnud eestkostel või perekonnas hooldamisel, sarnaselt hoolekandeasutuses või erivajadustega õpilaste koolis kasvanud lastele.
 
4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsiooni (nr 138) ratifitseerimise seaduse eelnõu (953 SE), millega ratifitseeritav konventsioon kohustab selle ratifitseerinud ILO liikmesriiki ellu viima poliitikat, mis on kavandatud laste töö tõhusaks kaotamiseks, ja järk-järgult tõstma töölevõetava isiku vanuse alammäära tasemeni, mis on täielikus kooskõlas noorte füüsilise ja vaimse arenguga. Eesti puhul on deklareeritavaks vanuse alammääraks 15 aastat. Vastavalt töölepingu seadusele ei tohi tööandja tööle võtta ega rakendada tööl alla 15-aastast või koolikohustuslikku alaealist, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.
 
5. Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (934 SE), mille eesmärk on keelustada kohalike volikogude, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadina registreeritud isikutel tegutseda valimistel ka vaatlejatena, kuna seeläbi on võimalik teha varjatud valimisagitatsiooni.
 
6. Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (944 SE), mille eesmärk on ühtlustada eelhääletamise aega kohalike volikogude, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel selliselt, et nii elektrooniline eelhääletamine ja ka valimisjaoskondades toimuv eelhääletamine oleks võimalik kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva.
 
7. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Imre Sooääre ja Trivimi Velliste algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE), mis näeb ette muinsuskaitseala põhimääruse eelnõu tutvustamise avalikul väljapanekul, tõstmaks muinsuskaitsealal elavate ja seal kinnistuid omavate kodanike teadlikkust, mis on algatajate arvetes oluline tegur kultuuriväärtuste kaitsmisel. Ka lubaks eelnõu kanda muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis asuvate kinnisasjade omanikelt laekuva maamaksu kohalik omavalitsuse sihtotstarbelisele eriarvele. Eriarvele laekunud vahendeid kasutataks muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis asuvate kinnisasjade nõuetekohaseks konserveerimiseks, renoveerimiseks, restaureerimiseks ja remondiks.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
– Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE).
 
Majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni konventsiooni muutmise protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (961 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – ühisistung, kus antakse ülevaade Balti riikide õhuturbe hetkeseisust ja ülevaade Balti riikide kaitseministrite kohtumisest 29.-30. augustil 2006 Jurmalas; kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi jt kaitseministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad (ruum L 262).
 
Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE).
 
Õiguskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK).

Kohtumised, konverentsid, koostöökogud
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Ants Pauls osaleb (kuni 21.09) Soomes Helsingis ja Lahtis Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee keskkonnakomisjonide ühisistungil, kus käsitletakse tuumajäätmete käitlemise ja ladustamisega seotud küsimusi Läänemere regioonis.
* Riigikogu aseesimees Ene Ergma ning Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Olav Aarna ja Marika Tuus osalevad (kuni 22.09) Prantsusmaal Pariisis ja Guajaana departemangus Kourous 8. Euroopa parlamentidevahelisel õhuruumi konverentsi raames toimuval kollokviumil „Õhuruum, kaitse ja Euroopa turvalisus”. Kollokviumil käsitletakse Euroopa õhuruumipoliitika erinevaid aspekte, tööstusliku ja tehnoloogilise suutlikkuse ning institutsionaalse ja rahvusvahelise koostöö küsimusi.
 
Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside