Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 3 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.
1. Jätkub valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE) teine lugemine. Eelnõu sätestab eeldatava keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise õiguslikud alused ja korra, ning teeb muid muudatusi. Teisel lugemisel eelnõusse viidud muudatuse kohaselt võrdsustatakse Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamise ning nimetatud järvedesse tahkete ainete uputamise keskkonnamõju hindamise kohustuslik määr mere suhtes kehtestatud määraga (10 000 m3), sest praktikas on nimetatud järvede kohta kehtiv piirmäär (500 m3) osutunud liialt madalaks. Muude veekogude (nt väikejärvede) korral jääb keskkonnamõju hindamise kohustuslikkuse määraks kehtivas regulatsioonis sätestatud 500 m3.
 
2. Jätkub valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE) teine lugemine. Eelnõu täpsustab meresõiduohutuse alaseid nõudeid, ning vastutust ja trahve seaduse rikkumise korral. Teisel lugemisel eelnõusse viidud muudatus näeb ette tankerite kohustusliku eskortimise sisemeres ja sadama akvatooriumis. Eelnõuga kehtestatakse ka mitmed uued riigilõivud ja ajakohastatakse uppunud vara ülestõstmist käsitlevat regulatsiooni.
 
3. Teisele lugemisel tuleb Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE), mis annab ravimimüügiks õiguse ka tulundusühistutele. Eelnõu kohaselt võib vastava tegevusloa omajaks olla täidesaatva riigivõimu asutus, kohaliku omavalitsuse üksus, muu avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ning eraõiguslik juriidiline isik välja arvatud mittetulundusühing. Algataja kinnitusel on seadusemuudatuse eesmärk mitmekesistada Eesti ettevõtluskeskkonda ja anda võimalus tegeleda ravimiäriga ka eelpoolnimetatud isikuile.
 
4. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (778 SE), mille eesmärk on kaasata üleriigilise planeeringu arutellu võimalikult lai avalikkus. Algataja hinnangul tagab eelnõu, et kõik ühiskonnakihid saavad olema Eesti riikliku ruumilise arengu visiooni arutellu kaasatud ja saavad Eesti tuleviku kujundamisel kaasa rääkida. Ka sätestab eelnõu, et üleriigiline planeering kehtestatakse Riigikogu otsusena, mis algataja arvates annab dokumendile piisava elujõu ja loob eeldused planeeringu tegelikuks realiseerimiseks.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(kell 11) - muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE), istung toimub ruumis L 332.

Maaelukomisjonis
(kell 14) – riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Majanduskomisjonis
(kell 14) – majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE), (ruum L 333).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.30) – Harju Omavalitsuste Liidu pöördumine; Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (807 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE).

Rahanduskomisjonis
(kell 14) - 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE), osaleb regionaalminister Siim Valmar Kiisler; riigieelarve seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (790 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (801 SE); otsuse eelnõu Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamise kohta.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) väljasõiduistung Kaitseliidu peastaapi, tutvumine Küberkaitseliiduga.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – ajutise peavarju ja varjupaigateenuse kättesaadavusest peavarjuta isikutele; soojus-, gaasi-, elektri – või veevarustuse katkestamine korterelamutes kui sotsiaalne probleem.

Õiguskomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) - täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (804 SE).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 15
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Minu Riik nõukoja koosolekul (ruum L 241).
* Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb (17.10-19.10) Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis Georg C. Marshalli Keskuse korraldataval küberkaitse teemalisel seminaril.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (18.10-19.10) Saksamaal Berliinis Läänemere parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil.

*
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (18.10-21.10) Venemaal Moskvas parlamentaarse võrgustiku (Parliamentarians Network) Euro-Atlandi julgeoleku tuumikgrupi (Euro-Atlantic Security Core Group) esimesel kohtumisel.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside