Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 4 on teisel ja 2 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (1052 OE), millega pikendatakse 40 kaitseväelasest koosneva missiooni mandaati alates 2007. aasta 1. jaanuarist veel kuni ühe aasta võrra. Eelnõu teise lugemise on riigikaitsekomisjon kavandanud 19. detsembrile.

2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (1041 OE), millega nimetatakse Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esimehe Margi Eini asendusliikmeks Jüri Saar, kes vahetab välja Koit Prantsu.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1004 SE), mille eesmärk on tõhustada kontrolli välispiiril ja tagada tõhus siseturvalisus. Eelnõu kohustab lennuettevõtjaid esitama andmed väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse ja Eestist väljapoole Euroopa Liitu veetavate reisijate kohta. Esitada tuleb järgmised andmed: reisidokumendi nimetus ja number; kodakondsus; ees- ja perekonnanimi; isikukood või selle puudumisel sünniaeg; Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt; lennu number; õhusõiduki väljumise ja saabumise aeg; reisijate koguarv ja pardale minemise koht. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 21. detsembril.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1005 SE). Eelnõule teiseks lugemiseks tehtud muudatusettepanekud muudavad kaadrikaitseväelaste palgakorraldust, sealhulgas rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise eest tasustamist, hüvitisi ja pensione puudutavaid sätteid. Nende muudatuste eesmärk on käivitada 2007. aasta 1. jaanuarist kaitseväe palgareform. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 21. detsembril.

5. Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” eelnõu (1058 OE), mis näeb ette Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise riigi poolt tehtud kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnistute vahetustehingute asjaolude uurimiseks. Eelnõu algatajad on seisukohal, et arvestades maavahetustehingutega väidetavalt tekitatud kahju suurust ning täitevvõimu tegutsemisvõimetust sedalaadi tehingute jätkumise takistamiseks, on põhjendatud Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine.

6. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud maapõueseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (1022 SE), mille kohaselt kinnitab valitsuse poolt välja töötatava põlevkivi kaevandamise arengukava Riigikogu. Praegu kehtiva seaduse kohaselt kinnitab vastava arengukava Vabariigi Valitsus. Eelnõu algatajad on arvamusel, et põlevkivi kaevandamist ja töötlemist puudutava arengukava arutelu Riigikogus vähendaks kaevanduspiirkonnas elavate inimeste kartusi otsuste suhtes, mis tehakse ministeeriumi kinniste uste taga. Samuti võimaldaks arutelu Riigikogus esile tuua arengukava võimalikke puudusi.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung Sihtasutusse KredEx.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1005 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Georgia abistamiseks suunatud Põhja- ja Baltimaade parlamentaarse koostöö koordineerimisest. Riigikogu Georgia töörühma juht Andres Herkel.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE).

Estonia-komisjoni raporti üleandmine ja pressikonverents

Kell 10.00Riigikogu uurimiskomisjon 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude selgitamiseks annab Riigikogule heakskiitmiseks komisjoni lõpparuande.

Kell 12 – aruannet tutvustav pressikonverents ruumis 262. Pressikonverentsil osalevad komisjoni esimees Margus Leivo, aseesimees Evelyn Sepp ning komisjoni liikmed Jarno Laur, Ülle Rajasalu, Ken-Marti Vaher ja Trivimi Velliste..

Muud üritused

Kell 16 – Riigikogu aseesimehele Ene Ergmale antakse üle 2006. aasta kõige lastesõbralikuma ühiskonnategelase tiitel (ruum L 240). Ergma valiti kõige lastesõbralikumaks ühiskonnategelaseks 24. novembril Riigikogu hoones toimunud noortefoorumil 101 last Toompeale.

WEU assamblee

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb (kuni 20.12) Prantsusmaal Pariisis Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee 52. plenaaristungil. Arutusel on Euroopa roll Lähis-Ida probleemi lahendamisel; NATO ja Euroopa Liidu partnerlus.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside