Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on 10 eelnõu, millest 1 on teisel ja 9 teisel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), millega antakse statistiliste vaatluste põhikorraldajatele Eestis Statistikaametile ja Eesti Pangale ettekirjutuse tegemise õigus, sätestatakse nõuded ettekirjutusele ning määratakse sunniraha ülemmäär. Algataja väitel laekub statistikaametile lõigeaegselt vaid iga kolmas aruanne; Eesti Pangale esitatava aruandlusega on veelgi suuremad probleemid: vaid 15% aruannetest laekub õigeaegselt. Andmed jätab üldse esitamata ligikaudu 10% andmesubjektidest. Eelnõu kohaselt võib Statistikaamet või Eesti Pank kohaldada ettekirjutuse täitmata jätmise korral sunniraha kokku kuni 30 tuhat krooni.

2. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), mille eesmärk on viia riigiabi käsitlevad sätted kooskõlla Euroopa Liidu vastavate õigusaktidega.   

4. Esimesel lugemisel on Rahvaliidu fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE), mille eesmärk on siduda õppetoetused alampalga määraga. Eelnõu kohaselt oleks põhitoetuse määr õpilasele vähemalt üks neljandik alampalka, bakalaureuse õppes vähemalt pool alampalka, magistriõppes vähemalt kolm neljandiku alampalka ja doktoriõppes vähemalt kaks alampalka.

6. Esimesel lugemisel on Tarmo Kõutsi, Trivimi Velliste, Mark Soosaare ja Imre Sooääre algatatud kalapüügiseaduse § 13.4­­ muutmise seaduse eelnõu (41 SE), millega lisatakse kalapüügiseadusese säte, mis lubab väljastada väikesaarte kutselistele kaluritele püügilube, mis annavad õiguse kasutada viit või enamat võrku. Seadusemuudatus lähtub vajadusest säilitada ja taastada püsiasustus väikesaartel.

7. Esimesel lugemisel on Eestimaa Roheliste ja Keskerakonna fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (46 SE), mis avab võimaluse linna rahvusparkide loomiseks. Linna rahvuspark on eelnõu kohaselt kaitseala tiheasustusalal asuvate elupaikade, liikide, maastike, ajalooliste, kultuuriliste või nendega seonduvate sotsiaalsete, puhke- ja teiste eriliste väärtuste hoidmiseks ja tutvustamiseks.

8. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE), mille eesmärk on tõsta lapsehooldustasu kuni 3 aastase lapse eest seniselt 600-lt kroonilt 3000 kroonini kuus.

9. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE), mille eesmärk  on tõsta sünnitoetust ja lapsendamistoetust seniselt 5000-lt kroonilt 10 000 kroonini iga sündinud või lapsendatud lapse kohta.

10. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (70 SE), mis täpsustab avalikus teenistuses töötavate isikute ringi, kellel streikimine on keelatud, andes seega streikimisõiguse neile, keda selles loetelus ei ole. Autori hinnangul on streigikeelu rakendusala praegu põhjendamatult lai, keelustades streigid kõigis valitsusasutustes ja muudes riigiorganites ning kohalikes omavalitsustes.

Täielik päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE), metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE);

Kultuurikomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb tegevusprogrammi kehtestamist kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks ja kultuuridevahelise mõistmise edendamiseks kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu (Erasmus Mundus 2009–2013);

Maaelukomisjonis – ettepanekud riigikontrolli auditite läbiviimiseks; Leedu Seimi maaelukomisjoni Eesti visiidi planeerimine.

Majanduskomisjonis – nelja EL Nõukogu määruse eelnõud, mis käsitlevad ühiste tehnoloogiaalgatuste rakendamist; riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (53 SE), Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks otsuse eelnõu (84 OE); rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi osalemise kohta tuumaenergeetika arendamisel Ignalina tuumaelektrijaamas otsuse eelnõu (87 OE), õiguskomisjonile arvamuse andmine korrakaitseseaduse eelnõu 49 SE kohta

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste- ja toetuste seaduse ning seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE); sotsiaalministri kiri 07.09.2007; Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) naiste öötöö kohta käiva konventsiooni (nr 41) ja igasugustes kaevandustes maa-alustel töödel naiste tööjõu kasutamise kohta käiva konventsiooni (nr 45) denonsseerimise seaduse eelnõu (107 SE); uuringu tellimine perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) kohta.

Õiguskomisjonis – perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Kohtumised, seminarid, konverentsid

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Kosmosepoliitika Instituudi (ESPI) esindaja Charlotte Mathieu’ga.

* Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning liikmed Silver Meikar ja Raivo Järvi osalevad (18.09-19.09) Tartus toimuval Balti riikide kaitseministeeriumide ja Balti Kaitsekolledži korraldataval Balti Kaitseküsimuste Konverentsil „NATO Afganistanis – kuidas ületada puudujääke ja hinnata kordaminekuid”.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb (18.09-21.09) Portugalis Lissabonis „Neljandal e-valitsemise konverentsil”, kus käsitletakse e-valitsemise kasutegurit. Arutatakse, kuidas laiendada informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (ITC) kasutusvõimalusi juurdepääsuks avalikele teenustele.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (kuni 15.09-18.09) Leedus Vilniuses ja Nidas Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on oktoobris toimuva COSACi kohtumise päevakord.

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb (16.09-18.09) Saksamaal Berliinis Euroopa Parlamendi korraldataval 6. Euroopa kaitsekonverentsil „Euroopa väeüksused missioonidel”.

* Lääne-Euroopa Liidu Assamblee (WEU) Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ja liikmed Kalev Kallo (16.09-19.09) ning Imre Sooäär (16.09 -19.09) osalevad Portugalis Lissabonis WEU kaitsekomitee ning tehnoloogia- ja õhuruumikomitee istungitel ja ühisseminaril „Euroopa merepiirid”.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside