Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikontrolör Mihkel Oviir esineb ülevaatega riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. aastal.
 
Esimesele lugemisele tuleb 3 eelnõu:
 
1. Otsuse “Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu Riigi majandusaasta aruande esitamise eesmärk on võimaldada Riigikogu poolse kontrollifunktsiooni teostamist valitsuse suhtes, anda valitsusele võimalus selgitada tegevust aruandeaastal ning esitada Riigikogule vajalik informatsioon uute eelarveliste otsuste tegemiseks. Majandusaasta koondaruande koosneb järgmistest osadest: (91 OE).
1) tegevusaruanne;
2) raamatupidamise aastaaruanne;
2.1) riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruanne;
2.2) täiendav informatsioon kohalike omavalitsuste kohta;
2.3) täiendav informatsioon avaliku sektori ja valitsussektori kohta.
Koondaruande juurde kuulub Riigikontrolli kontrolliaruanne.
 
2. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu Eelnõu läbivaks eesmärgiks on sätestada üheselt jälitustoiminguks loa andmine ainult eeluurimiskohtuniku vastava loa alusel. Eriti raskete kuritegude puhul jäetud võimalus jälitustoimingu tegemiseks enne selleks eeluurimiskohtunikult luba omamata tingimusel, et see taotletakse hiljemalt 24 tunni jooksul. (63 SE).
Eelnõus on kolm põhilist muudatust, millest esimeseks on 2012.aastal kehtima hakkava kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) kooskõlla viimine samas seaduses sätestatud muudatusega, mille kohaselt annab KrMS-s sätestatud juhtudel jälitustoiminguks loa eeluurimiskohtunik. Teiseks muudatuseks on tulenevalt esimesest muudatusest moodustada kohtu juurde vastav asjatundjate komisjon, kelle ülesandeks on kohtunike koormuse vähendamiseks ja jälitustoimingute pealiskaudse lubamise vältimiseks eelnevalt läbi töötada prokuratuuri taotlus jälitustoiminguks loa andmise kohta ning koostada vastavasisuline arvamus eeluurimiskohtunikule ainuisikuliseks otsustamiseks. Muudatus on ajendatud täna kohtunikel lasuvast üsna suurest töökoormusest ning vajadusest kindlustada jälitustoiminguks antud loa õiguspärasus ja võimalikult väike isiku põhiõiguste riive. Kolmas oluline muudatus puudutab vahistamise regulatsiooni, mis kehtivas seaduses on sätestatud läbi maksimaalse vahi all hoidmise perioodi, milleks on kuni kuus kuud. Nimetatud periood on liiga pikk ja kuna puudub täpsem regulatsioon sel perioodil toimuva osas, arvestades muuhulgas sellest tulenevat isiku põhiõiguste tugevat riivet, on vajalik nimetatud perioodi täpsem lahtikirjutamine.
 
3. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu Eelnõu eesmärk on viia kriminaalmenetluse seadustik kooskõlla põhiseadusega ja samas ka vältida uurimisasutuste tegevuse raskendamist võitluses kuritegevusega. Muudatused on seotud sõnumi saladuse riive võimaluste avardumisega, mida õigustatakse vajadusega tõkestada ja avastada raskeid kuritegusid ja võidelda organiseeritud kuritegevusega. Salajase jälgimise ulatuse laienemise ja jälgimisvahendite täiustumisega suureneb ka kuritarvituse oht. Seepärast peab salajane jälgimine olema tasakaalustatud tõhusate ja piisavate tagatistega võimalike kuritarvituste vastu. Need tagatised eeldavad, et sõnumite saladuse piiramise juhud ja kord oleksid täpselt, ühemõtteliselt ja arusaadavalt sätestatud seadusega. Põhiseadusega kasvõi osaliselt vastuolulised ja kaheti mõistetavad seadusesätted võivad riivata riigi positiivset kohustust kaitsta isikut riigivõimu kasvõi näiliste kuritarvituste eest. (73 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 14 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE) kultuuriministeeriumi valitsemisala, kutsutud kultuuriminister Rein Lang; ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu esindajad;
 
maaelukomisjoniskell 13 Eesti seisukohad ühise kalanduspoliitika reformipaketi kohta; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu, kalanduspoliitika peatükk;
 
majanduskomisjoniskell 14 kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE);
 
rahanduskomisjoniskell 14 maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (67 SE); sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE); ülevaade 2012. aasta riigieelarve põllumajandusministeeriumi valitsemisalast ning sotsiaalministeeriumi valitsemisalast;
 
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung Tartusse, külastatakse Balti Kaitsekolledžit, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi, Kaitseliidu Tartu Malevat ja Tartu Linnavalitsust;
 
põhiseaduskomisjoniskell 14 ühisistung sotsiaalkomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, teemaks on Eesti Inimarengu Aruanne 2010/1011, kutsutud EIA peatoimetaja, Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin, EIA 2010/2011 toimetaja Tartu Ülikooli professor Vello Pettai, SA Eesti Koostöö Kogu juhatuse esimees Peep Mühls, SA Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige Raivo Vare, Eesti Koostöö Kogu projektijuht Johanna-Maria Lehtme;
 
sotsiaalkomisjoniskell 14 ühisistung põhiseaduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, teemaks on Eesti Inimarengu Aruanne 2010/1011;
 
väliskomisjoniskell 14.30 (väljasõit kell 14) algab väljasõiduistung Estonian Air’is seoses väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamistega;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse koosolekul.
 
Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub JCI (Junior Chamber International) presidendi Kentaro Harada’ga.
 
Kell 18 – Parksepas toimub Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase eestvedamisel Riigikogu korvpallimeeskonna sõpruskohtumine Võru-, Valga- ja Põlvamaa omavalitsustöötajate meeskondadega.
 
Kell 18.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste suhete ringile (Tartus).
 
Välislähetus:
 
17. – 22. oktoobrini
 
Riigikogu Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma esimees Tõnis Lukas, aseesimees Heljo Pikhof ning liikmed Maret Maripuu, Ester Tuiksoo, Rait Maruste, Urve Palo ja Andres Herkel osalevad Prantsusmaa Rahvusassamblee kutsel parlamendirühma visiidil Prantsusmaal Pariisis.
 
18. – 19. oktoobrini
 
Riigikogu rahanduskomisjoni liige Taavi Rõivas osaleb Norras Bergenis Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomitee istungil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside