Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on õiguskantsleri ettepanek nr 3 ja 6 eelnõu menetlemine, millest 3 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Ettepanekus nr 3 kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega leidis õiguskantsler, et valimisringkondade moodustamine Tallinnas linnaosade kaupa ning mandaatide erijaotus valimisringkondade vahel on vastuolus valimiste ühetaolisuse ja proportsionaalsuse põhimõttega, kuivõrd Tallinna erinevais valimisringkondades on valija häälel erinev kaal. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma 13. novembri istungil kõnealust ettepanekut toetada ja asuda nimetatud seadust muutma.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud äriseadustiku ja karistusseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), millega nähakse ette regulatsioon, mis peaks takistama pahatahtlikel isikutel dokumentide võltsimise abil määrata osaühingu osanike või juhatuse teadmata ühingu juhatuse ja nõukogu liikmeteks võõraid isikuid. Selleks muudetakse osanike koosoleku protokollile, hääletusprotokollile või osanike otsusele kohalduvaid vorminõudeid senisest rangemaks, kui osanike otsus on aluseks juhatuse liikme valimisele. Teise suure muudatusena nähakse karistusseadustikus ette, et kohus võib kohaldada isiku suhtes lisakaristusena ettevõtluskeeldu ehk keelata tal teatud ajavahemikul olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija, prokurist ning muul viisil osaleda juriidilise isiku juhtimises. Ettevõtluskeeld kõrvaldab teatud tähtajaks ettevõtlusest isikud, kes ei osale ettevõtluses ausalt, ning aitab seeläbi kaasa Eesti majanduskeskkonna usaldusväärsuse tagamisele.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (322 SE), millega täiendatakse karistusseadustiku üldosa kahe sättega. Neist esimene näeb ette kuriteole kihutamise katse, kuriteo toimepanemise ettepanekuga nõustumise ja kuriteo täideviimise kokkuleppe karistatavuse. Eelnõu kohaselt mõistetakse isikule kuriteole kihutamise katse eest karistus seaduse sama sätte järgi, millega nähakse ette vastutus kuriteo täideviijale ja mis raskete kuritegude puhul  võib küündida kuni eluaegse vangistuseni. Teine säte annab võimaluse vastutusest vabaneda, loobudes kihutamiskatsest, kokkuleppest või nõusolekust.

 4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE), mille eesmärk on algataja kinnitusel parandada riigi õigusabi kvaliteeti ja paremini tagada advokaadi kättesaadavus vähekindlustatud isikutele. Eelnõuga lõpetatakse õigusabi korraldus, kus uurija ja prokurör saavad endale valida menetluses sobiva vastaspoole, mis algataja hinnangul ei ole demokraatlikule õigusriigile kohane. Ka kehtestatakse järelevalvemehhanismid advokatuuri ja antakse järelevalve teostamise õigus justiitsministrile. 

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuse, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE), mille eesmärk on keskkonnahalduse ümberkorraldamine. Sellega seoses on kavas moodustada ühtne Keskkonna- ja Looduskaitseamet, milleks ühendatakse kokku keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistused, Riiklik Looduskaitsekeskus ja Kiirguskeskus.

6. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE), mille eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse tõttu. Eelnõu sätestab võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel ning diskrimineerimisvaidluste lahendamise. Eelnõu koostamisel on eeskujuks võetud ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide vastavad seadused – eelkõige Soome ja Saksamaa vastavad seadused. Nimetatud on menetlus kolmandat korda, sest kahel eelneval korral ei saanud eelnõu nõutavat  51 poolthäält.  

7. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (368 SE), mille põhisisuks on Riigikogu töökorraldusse raportisüsteemi loomine ja Riigikogu menetluses olevate eelnõude juurde teiseks lugemiseks komisjoni seletuskirja koostamise kohustuslikuks muutmine. Eelnõu kohaselt võib Riigikogu komisjon koostada oma valdkonda kuuluva teema läbitöötamiseks või järelevalve teostamiseks raporti. Selleks määrab komisjon oma liikmete hulgast raportööri, kes tagab raporti projekti ettevalmistamise ja selle komisjonile heakskiitmiseks esitamise. Eelnõu on ette valmistanud Riigikogu töökorralduse töörühm, kuhu kuulusid Riigikogu kõigi fraktsioonide esindajad.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – kohtumine Lääne-Virumaa omavalitsusjuhtidega, teemaks maapõueseadus ja maade munitsipaliseerimine (Riigikogu konverentsisaalis).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (357 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE); ülevaade loomemajanduse temaatikast.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (349SE).

Õiguskomisjonis – töölepinguseaduse eelnõu (299 SE). 

Kohtumised, üritused, foorumid

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kuristiku gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Tallinna Tehnoparki TEHNOPOL Mustamäe tee 19.

Kell 19Ene Ergma osaleb Eesti Kunstimuuseumi 89. sünnipäeva tähistamisel KUMUs.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel (18.11-19.11) ja Kristiina Ojuland (17.11-20.11) osalevad Pariisis ENPA monitooringukomitee töös.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Indrek Saar (18.11-21.11) osaleb Pariisis ja Strasbourgis ENPA monitooringukomitee töös ning Europarlamendi ja Prantsusmaa parlamendi korraldatud konverentsil „Energia ja säästev areng”.

 * Riigikogu liige Mati Raidma osaleb (18.11-20.11) Genfis ÜRO CERF juhtkomitee kohtumisel.

* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa osaleb (18.11-24.11) New Yorgis IPU ja ÜRO ühisistungil ning kohtumistel New Yorgi Eesti Majas.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi ning liikmed Kadri Simson ja Sven Mikser osalevad (kuni 19. 11) Hispaanias Valencias NATO PA aastaistungil.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (kuni 29.11) Malis Tombouctous ja Lõuna Aafrika Vabariigis Kaplinnas Rahvusvahelise Akadeemikute Liidu (UAI) juhatuse väljasõiduistungil, UAI esindajana Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu üldkoosolekul, sümpoosionil „Teadmine ja ühiskonna muutused: sotsiaalteadused ja humanitaarteadused Aafrikas“.           

* Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb (17.11-21.11) Pariisis rahvusvahelisel konverentsil „Biomitmekesisus ja tööstus“.

* Riigikogu liige Jüri Tamm osaleb (17.11-21.11) Monaco rahvuspüha raames toimuval majanduse ja välissuhete teemalisel foorumil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside