Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 eelnõu, millest 5 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.
1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (622 OE), millega nimetatakse Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmeks Riigikogu liige Georg Pelisaar, kes asendab sellel kohal Tartu Linnavolikogu esimeheks valitud Aadu Musta.  
2.  Teisel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud perekonnaseaduse eelnõu (543 SE), mis varasema perekonnaseadusega võrreldes pöörab oluliselt rohkem tähelepanu perekonnasuhte n-ö nõrgema osalise (alaealine laps, varatu abikaasa) seisundile. Eelnõu loob senisest paremad eeldused isikute perekonnaõiguslike huvide kaitseks, nähes ette konkreetsed alused nõuete esitamiseks. Samuti annab seadus senisest selgemini piiritletud otsustuskriteeriumid kohtule. Samasisuline valitsuse eelnõu (55 SE) oli Riigikogu menetluses ka varem, kuid langes toetuse puudumise tõttu menetlusest välja.
3. Teisel lugemisel on rahanduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), mis täpsustab riigilõivu määrasid Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni otsuste edasikaebamise korral.
4. Teisel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (542 SE), mis näeb ette karistuste karmistamise alaealiste ja alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu toimepandud kuritegude eest ning ajutise lähenemiskeelu rikkumise kriminaliseerimise. Alaealise vägistamise eest näeb eelnõu ette kuni kümneaastase vabadusekaotuse senise kuni viie aasta pikkuse vabadusekaotuse asemel. Ka näeb eelnõu lapsealise isiku seksuaalse ahvatlemise eest ette kuni kolmeaastase vabadusekaotuse. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 19. novembril.
5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE), mis käsitleb eelkõige alkoholi riiklikku alkoholiregistrisse kandmise taotlemise lihtsustamist. Eelnõuga täpsustatakse ka volitatud labori mõistet, võimaldatakse Eestis toimuval näitusel ja messil tutvustada riiklikku alkoholiregistrisse kandmata alkohoolset jooki, ei kohaldata siseriiklike õigusaktidega kehtestatud tarbijapakendi märgistamise nõudeid ekspordiks toodetud alkohoolse joogi suhtes, kui alkohoolse joogi tarbijapakendi märgistus vastab ühendusevälise riigi nõuetele. Samuti täpsustatakse riikliku alkoholiregistri volitatud ja vastutava töötleja ülesandeid. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 19. novembril.
6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE), mis võimaldab alustada teadus- ja arendustegevuse uut evalveerimistsüklit ja lähtuda evalveerimisel sellest, kuidas on evalveerimise tulemusi võimalik kasutada. Senine evalveerimine on algataja hinnangul olnud ebaproportsionaalselt aega ja ressursse nõudev ning selle tulemuste kasutamine ei ole olnud kulutatud vahenditega proportsionaalne.
7. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE), mille eesmärk on võimaldada töötutel osaleda avalikus töös senisest suuremas mahus, muutes ühes kuus lubatud töötundide arvu 50 tunnilt 80 tunnile.
8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (598 SE), mille eesmärk on luua tingimused ja kord uue avaliku teenistuse seaduse rakendamiseks
9. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtute seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (583 SE), millega võimaldatakse e-toimiku süsteemi rakendamine ning lahendatakse senised maksekäsu kiirmenetluse ja infosüsteemidega tekkinud küsimused.  Eelnõu käsitleb peamiselt nelja teemat: e-toimiku süsteemi rakendamist tsiviil- ja halduskohtumenetluses, maksekäsu kiirmenetluse formaliseerimist ja lihtsustamist, maksekäsu kiirmenetluse avaldusi lahendava struktuuriüksuse loomist ja kohtute infosüsteemi juurde pääsuõiguste andmist.

Komisjonides

Keskkonnakomisjon
– Eestimaa Maaomavalitsuste Liidu kiri maareformi seaduse muutmise kohta.

Kultuurikomisjonis
– Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Majanduskomisjonis
– lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE) ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (549 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE).

Rahanduskomisjonis
– 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE); Eesti Vabariigi ja Mani saare vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (590 SE); Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 602 SE), kohtumine Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liidu esindajatega (ruumis L332).

Riigikaitsekomisjon – Riigikaitsekomisjoni kandidaatide esitamine George C. Marshall Keskuse poolt 2010. aastal korraldatavatele kursustele.

Sotsiaalkomisjonis
– kohtumine Puuetega Inimeste Koja esindajatega; ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Väliskomisjonis
– arutelu Saksamaa üldvalimiste tulemustest.

Õiguskomisjonis
– kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE); politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE); kohtumine Lastekaitse Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu esindajatega teemal: Laste ombudsmani institutsiooni loomine.

Üritused, foorumid
* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liige Jüri Tamm osaleb 17.11- 22.11New Yorgis IPU- ÜRO ühisistungil. 
 
* Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (16.11-18.11) Brüsselis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee esindajana Euroopa Nõukogu korraldatud debatil „Tänapäeva piraatlus“ ja Euroopa Liidu eesistuja Rootsi korraldatud seminaril „Turvaline Balti meri“.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside