Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Teisipäevase istungi päevakorras on 31 eelnõu. Neist 3 eelnõu on kolmandal, 18 teisel ja 10 eelnõu esimesel lugemisel.

1. Jätkatakse möödunud neljapäeval pooleli jäänud  riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (273 SE) teist lugemist. Teiseks lugemiseks on esitatud 166 muudatusettepanekut, millest 117 on teinud Keskerakonna fraktsioon ja 49 Rahvaliidu fraktsioon. Neljapäevase isutungi lõpuks jõuti läbi hääletada 81 muudatusettepanekut. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada ja viia see kolmandale lugemisele neljapäeval 19. juunil.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), mille eesmärk on täpsustada ringhäälingulubade väljaandmist ja luua soodsamad tingimused ringhäälingulubade omanikele oma programmide analoogedastuselt digitaaledastusele üleminekul.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE), mille eesmärk on ühtlustada Eesti kaitseväelaste haridustase NATO liikmesriigi või EL liikmesriigi poolt vastaval ametikohal nõutava haridustasemega, võimaldada riviametikohal teenida ka tsiviilkõrghariduse omandanud ohvitseridel ning lükata edasi üldine seaduses sätestatud haridusnõuetele vastavuse tähtaeg nelja aasta võrra. Eelnõu jõustumine võimaldab jätkata teenistust neil kaadrikaitseväelastel, kes on omandanud tsiviilkõrghariduse või haridusnõuetele vastava väljaõppe NATO või EL-i liikmesriigi sõjakoolis ning ohvitseridel, kes on asunud omandama kõrgharidust, mis on hädavajalik praeguse kvalifitseeritud personali vähesuse olukorras.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE), mille eesmärk on anda sõjalise missiooniga kaasasolevale arstile volitused väljastada eestikeelseid surmateatisi, mis kehtiksid sarnaselt perearsti või kiirabibrigaadi juhi välja antud surmateatistega.

5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (233 SE), millega ratifitseeritava lepingu eesmärk on luua selle osalistele võimalus senisest kiiremaks andmevahetuseks kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ja uurimisel. Muuhulgas käsitleb leping DNA riiklike registrite loomist ja andmevahetust. Eestis on riiklik DNA-register asutatud Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006 määrusega. Registri volitatud töötleja on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Eelnõu algataja kinnitusel on Eesti on põhimõtteliselt valmis riikidevahelise DNA andmevahetuse laiendamiseks. Automatiseeritud andmevahetus ei tähenda algataja väitel ilmtingimata sidusjuurdepääsu loomist riiklikule DNA-registrile, vaid võimalik on lahendus, et krüpteeritud andmed saadetakse kontaktpunktile, seal andmed dekrüpteeritakse ja tehakse otsingud.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), mille peamine eesmärk on lahendada alkoholi käitlemise üle teostatava järelevalvega seonduvad kiireloomulised küsimused. Teiseks lugemiseks hääletati Eestimaa Roheliste fraktsiooni ettepanekul eelnõusse säte, mis seab alkoholimüügile üleriigilise piirangu, lubades kauplustes alkoholi müüa 10st-22ni. Majanduskomisjon on täiendavalt esitanud muudatuse, millega seda piirangut ei kohaldata rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama tollikontrolli tsoonis ja rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardal. Samuti on eelnõusse teise lugemise käigu sisse viidud muudatus, mis võimaldab eksponeerida puskariaparaati riigi- ja munitsipaalmuuseumis ning politsei loal ka eramuuseumis. Lisaks seab eelnõu sisse 50 000 krooni suuruse sunniraha, mida võib sisse nõuda alkoholi käitlemisega seotud ettekirjutuste täitmatajätmise korral. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 19. juunil.

NB! Täielik päevakord asub siin.

Komisjonides 

Keskkonnakomisjonis – ülevaade keskkonnaministeeriumi haldusalas kavandatavast ümberkorraldustest.

Kultuurikomisjonis – põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava ettevalmistamise hetkeseis.; arutelu haridus- ja teadusministri ning põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava nõukogu osavõtul; õppekirjanduse süsteemi muutmisest.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung: tutvumine väikeettevõtlusega; kokkuvõte majanduskomisjoni 2008. aasta I poolaasta tööst.

Rahanduskomisjonis – arutelu teemal „Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008–2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks“; riigi 2008.aasta lisaeelarve eelnõu ( 273 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 14) – avalik istung Valges saalis rahvastiku tervise arengukava teemal.

Väliskomisjonis – ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud delegatsiooni juht Jürgen Ligi. Ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo

Kohtumised ja üritused 

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Belgia Suursaadiku Pierre Dubuisson’ iga. 

* Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (14.06-18.06) assamblee kaitsekomitee kohtumistel Pentagonis, riigidepartemangus ja Briti-Ameerika julgeolekuteabe keskuses.

* ELAKi esimees Marko Mihkelson osaleb (15.07-17.07) Berliinis trilateraalsel konverentsil „Ameerika Ühendriigid-Euroopa Liit-Venemaa“.

* Riigikogu julgeolekuasutuste komisjoni aseesimees Marek Strandberg osaleb (15.06-18.06) Lissabonis 4. Euroopa Liidu liikmesriikide luure ja julgeoleku järelevalve parlamendikomisjonide konverentsil.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (16.06-20.06) Strasbourgis Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) 46. plenaaristungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside