Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
 
Päevakorras on 12 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, kaks teisele ja üheksa esimesele lugemisele.
 
Kolmandal lugemisel on Riigikogu liikmete Trivimi Velliste, Mark Soosaare ja Imre Sooääre algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE), mille vastuvõtmise järel hakatakse muinsuskaitsealal elavatele ja seal kinnisasju omavatele isikutele tutvustama muinsuskaitseala põhimäärust avalikul väljapanekul. Samuti annab eelnõu mälestiste omanikele või valdajale õiguse taotleda riigieelarvest või valla- või linnaeelarvest toetust mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, samuti mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks.
 
Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu (847 OE). Sellega tehakse valitsusele ettepanek esitada Riigikogule kinnitamiseks riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 eelnõu, milles määratletakse Eesti strateegiline lähenemine struktuurivahendite kasutamiseks Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul
 
Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE), mille eesmärk on anda valdadele ja linnadele võimalus ühineda ka korraliste valimiste vahelisel perioodil.
 
Esimesel lugemisel on Riigikogu liikme Eiki Nestori algatatud tulumaksuseaduse § 232 muutmise seaduse eelnõu (858 SE), mille suurendatakse tulumaksuseaduse §-s 232 sätestatud täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral 36000 kroonilt aastas 48000 kroonini aastas ja vähendatakse pensionide arvestamisega kaasnevat bürokraatiat.
 
Esimesel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (876 SE), mis toob kaasa maavaravarude säästlikuma kasutamise ja tagab jäätmeseadusega kohalikele omavalitsustele pandud ülesannete parema täitmise. Samuti suunataks 15% riigieelarvesse laekunud uuendusraieteks müüdud kasvava metsa raieõiguse tasust ja uuendusraietest saadud metsamaterjali müügist laekunud rahast 15% sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu keskkonnakaitsesse tagasi. 2006. aastaks on riigimetsast saadud tulust riigieelarvesse kantavaks osaks prognoositud 195 miljonit krooni.
 
Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE), millega soovitakse luua õiguslik alus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele või kompenseerimisele ORAS § 7 lõikega 3 hõlmatud isikutele, kes vastavad ORASe üldpõhimõtetele ning kelle omandireformi õigussubjektsus on aastaid olnud vaidluse objektiks.  
 
Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (868 SE), millega kehtestatakse sanktsioonid neile valimistel osalenud üksikkandidaatidele või valimisliidu volitatud esindajatele, kes jätavad esitamata aruande valimiskampaania kulude ning kasutatud vahendite päritolu kohta või esitavad aruandes valeandmeid. Nimetatud eksimused toovad kaasa rahatrahvi kuni 300 trahviühikut.
 
Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (861 SE), mis näeb ette Eesti Arengufondi asutamise. Arengufondi eesmärgiks on eelnõu kohaselt Eesti ülemineku soodustamine teadmistepõhisele majandusele.  Algataja selgituse kohaselt tegutseb arengufond nn targa raha põhimõttel – ei jaga tagastamatut abi, vaid investeerib aktiivselt konkreetsetesse töösuundadesse, milleks on rakenduslik uurimistöö ja ideede genereerimine; tippotsustajate seminarid ja arutelud;  innovatsiooniteadlikkuse tõstmine ning riskikapitali investeeringud.
 
Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud ravimiseaduse § 42 lõige 4 muutmise seaduse eelnõu (827 SE), mis lubab haigla pidajal olla samaaegselt ka üldapteegi või veterinaarapteegi tegevusluba omava eraõigusliku juriidilise isiku osanikuks või aktsionäriks, mis kehtiva seadusega ei ole lubatud. Sellega kaoks haiglatel ära vajadus pidada oma haiglaapteeki, mis eelnõu algatajate kinnitusel aitab raviasutustel kulusid kokku hoida, hankides vajalikud vahendid lähimast üldapteegist.
 
Täieliku päevakorra leiab aadressilt  http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active
 
Komisjonides:
 
Keskkonnakomisjonis – keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; kemikaaliseaduse, jäätmeseaduse, riigilõivuseaduse ning saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (855); metsaseaduse eelnõu (833); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (893); Viimsi Valla elanike 21.04.06 pöördumine; TÜ Valma Kaluri ja Jaan Leetsaare 24.04.06 kiri.
 
Kultuurikomisjon – kohtumine haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga.
 
Maaelukomisjonis – toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (878 SE).
 
Majanduskomisjonis – tolliseaduse §-ga 18 ¹ täiendamise seaduse eelnõu (577 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, eelnõu arutelu ja arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.
 
Põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE); Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE).
 
Rahanduskomisjonis – ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2007 – 2010, sealhulgas “Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013”. Finantsperspektiiv 2007-2013 ja Euroopa Liidu 2007. aasta eelarve.
 
Sotsiaalkomisjonis –  tervisepoliitika arutelu; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta eelnõu suhtes (arutelu koos rahanduskomisjoniga).
 
Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Jaapanis ning samale ametikohale Iisraeli Riigis, kutsutud välisministeeriumi esindajad.
 
Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (867 SE).
 
Üritused
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Rootsi suursaadiku Dag Harteliusega (RK esimehe külaliste toas).
 
Kell 13 –  Riigikogu aseesimees Ene Ergma avab kunstnik Edgar Valteri mälestusnäituse Riigikogu hoone II korrusel.
 
* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb (kuni 16. 05) Berliinis inimõiguste, välispoliitika ja majanduspoliitika teemalisel konverentsil.
 
* Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb (kuni 16.05) Riias Põhja- ja Baltimaade parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel.
 
* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 21.05) Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeoleku ning poliitika komiteede töös.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside