Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10täiskogu istung

 

Päevakorras on 9 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 1 teisel ja 7 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on Riigikogu liikme Evelyn Sepa algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (577 SE), millega täiendatakse tolliseadust analoogselt kaitseväeteenistuse seaduses ja politseiteenistuse seaduses sätestatud regulatsiooniga, mille kohaselt tolliteenistuse staaži hulka arvatakse sooduskorras kolmekordselt teenistuse aeg tolliametnikuna alates 1990. aasta 22. oktoobrist kuni 1994. aasta 31. juulini, kui isiku tolliteenistuse staaž on kokku vähemalt 20 aastat. Eelnõu puudutab algataja kinnitusel 400 isikut, kellest 200 töötab hetkel jätkuvalt maksu- ja tolliametis

2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” eelnõu (1058 OE), mis näeb ette Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise riigi poolt tehtud kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnistute vahetustehingute asjaolude uurimiseks. Eelnõu algatajad on seisukohal, et arvestades maavahetustehingutega väidetavalt tekitatud kahju suurust ning täitevvõimu tegutsemisvõimetust sedalaadi tehingute jätkumise takistamiseks, on Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine põhjendatud.

3. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele majanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (1090 OE),millega nimetatakse Eesti Arengufondi nõukogu liikmeteks järgmised Riigikogu liikmed ning ettevõtluse ja üldsuse esindajad: Tõnis Lukas, Jaan Sven Männik; Indrek Neivelt, Mart Opmann ja Erik Terk.

4. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1078 SE), mis suurendab Andmekaitse Inspektsiooni sõltumatust ja annab viimasele õiguse kontrollida isikuandmete kaitstust ka riigisaladust sisaldava teabe töötlemisel juhul, kui selline kohustus tuleneb välislepingust, Euroopa Liidu õigusaktist või seadusest. Andmekaitse Inspektsiooni sõltumatuse tagamiseks on eelnõus täpsustatud inspektsiooni peadirektori ametist vabastamise põhimõtteid. Välja on pakutud lahendus, mille kohaselt vabastab Andmekaitse Inspektsiooni juhi ametist Vabariigi Valitsus justiitsministri ettepanekul, olles eelnevalt ära kuulanud Riigikogu põhiseaduskomisjoni seisukoha.

5. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse erakondade rahastamise kontrolli põhimõtete muutmiseks eelnõu (1060 SE), mis näeb ette erakondade rahastamist kontrolliva järelevalvekomisjoni moodustamise. Eelnõu kohaselt hakkaksid komisjoni kuuluma riigikohtu esimehe poolt nimetatud üks esimese ja üks teise astme kohtunik, õiguskantsleri nimetatud nõunik, riigikontrolöri nimetatud riigikontrolli ametnik, samuti riigiprokurör, kaitsepolitsei ametnik ning maksu- ja tolliametiametnik. Komisjonil on eelnõu kohaselt õigus teha erakondadele nende rahastamist puudutavaid ettekirjutusi juhul, kui erakond ei ole õigeaegselt esitanud oma tegevuse aruanded või on esitanud valeandmeid; kui annetuse näol ei ole tegemist annetaja isikliku panusega; kui erakond on vastu võtnud keelatud annetusi või sularahaannetusi üle lubatud määra. Ka on komisjonil õigus teha erakondadele ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks ja ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrata sunniraha kuni 100 000 krooni ulatuses.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muutmise seaduse eelnõu (1029 SE).

Maaelukomisjonis – EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Majanduskomisjonis – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1073 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1013 SE); Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri põhikirja ja selle muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (1083 SE).

Põhiseaduskomisjonis – riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse eelnõu (1054 SE); püsiasustusega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palga- astmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE); valitsuse esitatud dokumendi „Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 riiklikud prioriteedid Eestis” arutelu, arvamuse andmine ELAK`le; maavanema järelevalve pädevust puudutavate kirjade arutelu; demokraatlik-rahvuslike jõudude koostöökoja kiri karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (1050 SE) teemal, arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1085 SE); arvamus valitsuse esitatud dokumendile „Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 riiklikud prioriteedid Eestis”; inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (1056 SE).

Väliskomisjonis – kell 14 avalik istung Riigikogu Valges saalis Eesti energiajulgeoleku teemal.

Istungi juhatab sisse väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa, seejärel teeb komisjoni aseesimees Marko Mihkelson ülevaate väliskomisjonis toimunud kuulamistest ja nende käigus esile kerkinud küsimustest, aga ka ENPA raportist „Oht energiatarnete kasutamiseks poliitilise survevahendina”. Välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk räägib energeetika välis- ja julgeolekupoliitika aspektidest, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar – Euroopa Komisjoni k.a 10. jaanuaril avaldatud meetmetest Euroopa energiapoliitika kujundamiseks ning Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liikme Rainer Nõlvaku ettekande teema on „Eesti energia 2012”. Isutngist toimub otseülekanne Riigikogu veebikeskonnas. Klikka avalehel lingile “vaata (Windows Media)”.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (1050 SE); keelatud rajatiste kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE).

Kohtumised, seminarid

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub ODIHRi (OSCE Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo) valimisvaatlejate Gerald Mitchelli ja Jonathan Stonestreetiga.

* Riigikogu riigikatsekomisjoni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni19.01) Kiievis Ukraina parlamendis Verhovna Radas euroatlantilise integratsiooni ja julgeolekupoliitika alastel konsultatsioonidel ning Ivano-Frankivskis tsiviilkaitse küsimusi käsitleval seminaril.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside