Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on siseministri aruanne ja 10 eelnõu, millest 6 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.
1. Esimesele lugemisele tuleb Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (918 SE), mis annab rannal või kaldal asuva kinnisasja valdajale õiguse piirata inimeste ja loomade vaba läbipääsu kallasrajale, kui läbipääsu tagamine takistaks kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärkide täitmist. Seaduseelnõu tuleneb vajadusest tagada kaitstavatele loodusobjektidele tõhusam kaitse, kuna kehtivas seaduses valitseb kallasraja liikumisvabaduse ja kaitse-alade kaitse-eesmärkidega vastuolu.
2. Esimesele lugemisele tuleb Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse § 57 muutmise seaduse eelnõu (919 SE), millega muudetakse seaduse sätet, mis käsitleb täiendavaid keskkonnatasusid, jättes selle regulatsiooni alt välja teaduslikul kalapüügil ja veekogude tervendamiseks tehtud püügil saadud kala, sest olemuslikult ei ole neil juhtudel tegu tavapärase keskkonnakasutusega, mis on keskkonnatasude seaduse objekt. Seaduseelnõu eesmärk tuleneb algataja selgituse kohaselt vajadusest vähendada mõttetut bürokraatiat, mis takistab teadusliku püügi ja veekogude tervendamise tõhusat korraldamist.
3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „“Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ kinnitamine“ eelnõu (909 OE), millega kinnitatav arengukava näeb ette perspektiivse raiemahu olulise suurenemise. Eelnõu seletuskirja kohaselt oleks rohke  metsaressursi kasutamise ja töökohtade loomise seisukohast otstarbekaim raiemaht 22 miljonit m3 aastas, samas kui tasakaalustatud arengu seisukohast peetakse parimaks stsenaariumiks 12–15 miljonit m3 aastas, mis on ligikaudu poole suurem kui 2009. aasta raiemaht. Algataja hinnangul loob raiemahu suurendamine juurde töökohti nii metsamajanduse, transpordi kui ka metsatööstuse valdkondades. Arengukava näeb ette ka rangelt kaitstava metsamaa osakaalu tõstmise 10% metsamaa pindalast ja täiendavate loodusväärtuste kaitse meetmed uuendusraiete läbiviimisel.  
4. Siseminister Marko Pomerants esitab aruande „Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ täitmisest 2010. aastal.
5.  Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (906 SE), millega kehtestatakse rahvatervise seaduses eraldi rahvastiku tervisega seonduvate andmekogude peatükk, milles nähakse ette vähiregistri, meditsiinilise sünniregistri, müokardiinfarktiregistri, tuberkuloosiregistri ja vee terviseohutuse infosüsteemi õiguslikud alused. Praegu asuvad vähiregister, meditsiiniline sünniregister ja tuberkuloosiregister Tervise Arengu Instituudi juures, müokardiinfarktiregister SA Tartu Ülikooli Kliinikum juures. Vee terviseohutuse infosüsteem on terviseameti juurde loodav uus infosüsteem. Eelnõu eesmärk on kehtestada rahvatervise valdkonnas tegutsevatele andmekogudele seadusest tulenev korrektne õiguslik alus. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 17. veebruaril.
6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ruumiandmete seaduse eelnõu (890 SE), millega tagatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ ülevõtmine Eesti õigusesse ja luuakse õiguslikud alused Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuuriga kooskõlas oleva Eesti ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamiseks. Ruumiandmed käesoleva eelnõu tähenduses on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 17. veebruaril.
7. Teisele lugemisele tuleb kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE), mille eesmärk on täpsustada ja täiendada rahvusraamatukogu ülesandeid, nõukogu koosseisu, töökorraldust ja peadirektorit puudutavaid sätteid ning samuti kaasajastada seaduse ülesehitust. Kehtiv Eesti Rahvusraamatukogu seadus võeti vastu 19. märtsil 1998. aastal ja seda on varem muudetud kuuel korral.
8. Teisele lugemisele tuleb Riigikogu liikmete Mart Nuti, Toivo Tootseni, Toomas Trapido, Maret Merisaare, Trivimi Velliste, Mart Jüssi, Peeter Tulviste, Urmas Klaasi, Enn Eesmaa, Ivi Eenmaa, Marko Mihkelsoni ja Mari-Ann Kelami algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (914 SE), mille kohaselt hakatakse oktoobrikuu kolmandal laupäeval tähistama riikliku tähtpäevana hõimupäeva. Algatajate kinnitusel on hõimupäeva eesmärk paremini teadvustada eestlaste kuulumist soome-ugri rahvaste perre, väärtustada omaenda päritolu, emakeelt ja kultuuripärandit. Hõimupäev oleks Eesti omanäolise keelelise ja kultuurilise identiteedi, rahvusliku omakultuuri päev, ning samuti päev, mil mõelda teiste soome-ugri rahvaste peale, tutvustada nende keeli ja kultuure ning kõnelda hõimurahvaste päevakajalistest probleemidest. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 17. veebruaril.
9. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE), mille peamine eesmärk on viia seadused vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektroonilise side siseturu 2009. aasta muudatuste paketiga, millega muudetakse 2002. aastast pärinevaid elektroonilise side siseturu reegleid. Muuhulgas sätestatakse eelnõuga konkurentsiameti õigus avalikustada sideettevõtjate poolt osutavate sideteenuste klientide arv ja ettevõtjate turuosad klientide arvu alusel. Kehtiva seaduse alusel ei ole võimalik nimetatud andmeid avalikustada, kuna sideettevõtjad käsitlevad neid ärisaladusena.
10. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (877 SE), mis võimaldab tööandjatel ilma erisoodustusmaksu tasumata rahastada töötajate tasemekoolitust.
11. Esimesele lugemisele tuleb Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (925 SE), mille eesmärk on luua regulatsioon ja anda konkurentsiametile seni puuduv pädevus lahendamaks olukordi, kus isik on jõustanud lubamatu koondumise, korrastades samas ka koondumistega seonduvate süütegude koosseise. Samuti on eelnõu eesmärk ühtlustada konkurentsiseaduses sätestatud regulatsioon Euroopa Liidu õigusega ja muuta muuhulgas võimalikuks ka nende koondumiste tühistamine ja koondumisele eelnenud olukorra taastamine, mille puhul Euroopa Komisjon on vastava koondumise menetluse üle andnud konkurentsiametile.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE).

Maaelukomisjonis
– kohtumine Eesti Piimaliidu esindajatega; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb lepingulisi suhteid piima- ja piimatootesektoris.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (914 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – riigikaitsekomisjoni seisukohad Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide teabe ja kogemuste vahetamise kohta ühise välis- ja julgeolekupoliitika, sealhulgas ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustes.

Väliskomisjonis
(kell 14) – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Rootsi Kuningriigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat.

Õiguskomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – kalmistuseaduse eelnõu (888 SE); korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE).

Üritused, kohtumised
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb kõrghariduse teemalisel debatil Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Kell 15Keit Pentus kohtub Kalevi spordiveteranide klubiga Kalevi tütred.
* Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb (14.02-15.02) Prahas Euroopa rahvusparlamentide Birma toetusgruppide kohtumisel ja esineb ettekandega konverentsil „Valimised Birmas ja Euroopa poliitika“.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside