Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 1 on teisel ja 6 esimesel lugemisel.
 
1. Esimesel lugemisel on väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõuga (547 OE) nimetatakse Riigikogu ENPA delegatsiooni liikmeks Silver Meikar, kes vahetab seal välja Euroopa Parlamenti siirdunud Kristiina Ojulandi.
 
2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE), mille rakendamine jõustab osaliselt EL direktiivi 2006/117/Euratom ülevõtmiseks vajalikud õigusnormid. Nimetatud seaduse ja sellest tuleneva valitsuse määruse muutmisega tagatakse Eesti siseriikliku seadusandluse vastavus Euroopa Liidu õigusele. Muudatuste jõustudes laienevad kasutatud tuumkütuse vedudele kõik need nõuded, mis varasemalt kehtisid vaid radioaktiivsete jäätmete kohta. Ühtlasi aitab muudatus vähendada ka terrorismiohtu.
3. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE), mille eesmärk on tagada isikute kuulumine ainult ühte Eestis registreeritud erakonda ja võimaldada aktuaalset ülevaadet erakondade liikmete nimekirjadest. Seaduse eelnõuga lihtsustub erakonnast välja astumine, kuna välja astumise avalduse võib isik esitada otse kohtu registriosakonnale. Ka peavad erakonnad esitama kohtu registriosakonnale erakonna terviknimekirjad senisest sagedamini juhul, kui nimekirjades on tehtud muudatusi. Muudatuste tegemise järel peab erakond saatma registrile uue aktuaalse nimekirja järgmise kuu viiendaks kuupäevaks.
 
4. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud spordiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (479 SE), mille eesmärk on taastada spordiseaduse § 3 sätted, mis kehtisid enne negatiivset lisaeelarvet. Sellega taastatakse vallal ja linnal kohustus toetada oma haldusterritooriumil asuvate spordiorganisatsioonide tööd.
 
5. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE), mille eesmärgiks on võimaldada tulumaksutagastust laenudele, mida pankade kõrval võimaldavad ka teised finantseerimisasutused. Algataja kinnitusel ei kehti nimetatud soodustus laenudele, mida väljastavad krediteerimisega tegelevad ühistud ja sihtasutused.
 
6. Esimesel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (542 SE), mis näeb ette karistuste karmistamise alaealiste ja alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu toimepandud kuritegude eest ning ajutise lähenemiskeelu rikkumise kriminaliseerimise. Alaealise vägistamise eest näeb eelnõu  ette kuni kümneaastase vabadusekaotuse senise kuni viie aasta pikkuse vabadusekaotuse asemel. Ka näeb eelnõu lapsealise isiku seksuaalse ahvatlemise eest ette kuni kolmeaastase vabadusekaotuse. Algataja hinnangul on üheks peamiseks seksuaalse ahvatlemise keskkonnaks internet.
 
7. Esimesel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud perekonnaseaduse eelnõu (543 SE), mis loob senisest paremad eeldused isikute perekonnaõiguslike huvide kaitseks, nähes ette konkreetsed alused nõuete esitamiseks. Varasema perekonnaseadusega võrreldes pöörab eelnõu oluliselt rohkem tähelepanu perekonnasuhte n-ö nõrgema osalise (alaealine laps, varatu abikaasa) seisundile. Samuti annab seadus senisest selgemini piiritletud otsustuskriteeriumid kohtule. Täpsustatud regulatsioonid ja selged otsustusalused, sealhulgas põhjalikud varaliste suhete ning vanema ja lapse, samuti lapsendamisega seotud suheteid korraldavad sätted loovad eelduse kohtuvaidluste vähenemiseks, kuna seaduses kirjapandu põhjal on vaidluse tõenäoline tulem selgemini ettenähtav. Samasisuline valitsuse eelnõu (55 SE) oli Riigikogu menetluses ka varem, kuid langes toetuse puudumise tõttu menetlusest välja.
 
Komisjonides

Kultuurikomisjonis –põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
 
Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis (kell 13.15) – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus (317 UA), avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE).
 
Rahanduskomisjonis (kell 14) -ülevaade majanduse olukorrast, prognoosist ja 2010. aasta eelarveprotsessist, osaleb rahandusminister Jürgen Ligi (ruum L 333).
 
Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots.
 
Sotsiaalkomisjonis – arutusel on Põhja-Eesti Vähihaigete Ühenduse pöördumine.
 
Väliskomisjonis (kell 14.30) – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise eelnõu algatamine; ülevaade olukorrast Afganistanis, Eesti Afganistani-kontseptsioon, eriesindaja staatus (kutsutud välisministeeriumi asekantsler poliitikaküsimustes, Eesti suursaadik Afganistanis ning Eesti eriesindaja Afganistani ja Pakistani küsimustes Harri Tiido).
 
Õiguskomisjonis  (15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu) – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus.
 
Üritused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Toompea lossi kunstisaalis tekstiilikunstnik Ehalill Halliste vaipade näituse ETNO M10:1.
 
Kell 13.30 – Riigikogu konverentsisaalis algab organiseeritud kuritegevuse ennetamise ja tõkestamisega tegeleva Läänemereriikide operatiivkomitee 2-päevane kohtumine. Osalevad Riigikogu õiguskomisjoni ja keskkriminaalpolitsei esindajad.
 
Kell 18.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Ettevõtluse Auhinna galal Estonia kontserdisaalis.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside