Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
Päevakorras on peaministri ettekanne Eesti Euroopa Liidu poliitikast ja 6 eelnõu, millest 2 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.
 
1. Esimeses päevakorrapunktis annab peaminister Andrus Ansip ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Kaasettekande teeb Riigikogu EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas.
2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE), mille väljatöötamise eesmärk oli korrastada AS Narva Elektrijaamad Eesti Elektrijaama päästekomando rahastamise ja töökorraldusega seonduvat. Tänases olukorras, kus päästekomando töökorralduse ja toimimise eest vastutab Ida-Eesti Päästekeskus ning finantseerimise eest AS Narva Elektrijaamad, ei ole algataja hinnangul piisavalt tagatud ei teenuse osutamise kvaliteet ega struktuuriline läbipaistvus ning raskendatud on päästekomando tegevuse pikaajaline planeerimine. Eelnõuga täpsustakse elutähtsa teenuse osutajale esitatavaid nõudeid ja tagatakse Ida-Eesti Päästekeskuse struktuuriline läbipaistvus ning teenuse osutamise kvaliteet.
3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE), millega muudetakse ülikooliseaduse ühisõppekavade regulatsiooni, et toetada õppeasutuste koostööd ühisõppekavade avamisel. Et ülikooliseaduse regulatsiooni kohaldatakse ka erakoolidele ja rakenduskõrgkoolidele, on eelnõus erakooliseaduses ja rakenduskõrgkooli seaduses korrigeeritud vastavaid viiteid. Tehtavad muudatused toetavad võimalust luua uusi innovatiivseid interdistsiplinaarseid õppekavasid, mis kaasavad õppeasutuste erinevaid tugevusvaldkondi. Lisaks on eelnõuga parandatud viga erakooliseaduses, mis seni seadis eraülikoolid võrreldes avalik- õiguslike ülikoolidega ebavõrdsesse olukorda, nõudes spetsialiseerunud eraülikoolidelt mitmel õppesuunal kõigil astmetel õppe läbiviimist.
4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE), mille eesmärk on sätestada ühistranspordiseaduse muudatused, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta kohaldamisest alates 4. detsembrist 2011. Mitmed muudatused ei ole sisulised, vaid on sõnastuslikku või tehnilist laadi. Näiteks asendub ühistranspordiluba ühenduse tegevusloaga. Samuti on kehtiva seaduse kohaselt nii bussi- kui taksoveol vajalik dokument sõidukikaart, eelnõu järgi jääb sõidukikaart vaid taksoveol, bussiveol asendatakse see ühenduse tegevusloa tõestatud koopiaga. Majanduskomisjon esitab algataja nõusolekul eelnõu esimesele lugemisele muudetud kujul. Eelnõu on korrastatud normitehniliselt ja teksti on viidud mõned sisulised täpsustused.
5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), millega viiakse siseriiklik õigus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/20/EÜ, 23. aprill 2009, laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral. Direktiiv on osa nn kolmandast meresõiduohutuse paketist ja selle peamine eesmärk on paremini tagada õnnetusega põhjustatud kahjude katmist, tugevdades selleks  kahjutasude maksmisega seotud nõudeid.  
6. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE), mille eesmärk on luua kuni 15 tuhande euro suurust lähtetoestust võimaldav toetuste süsteem alustavatele arstidele, et motiveerida neid asuma tööle maapiirkondadesse. Toetus on ette nähtud arstidele, kes alustavad tööd residentuuri lõpetamise järgselt kohalikes ja üldhaiglates ning perearstipraksistes, mis asuvad väljaspool Tallinna ja Tartu tõmbekeskuseid ja nendega piirnevaid alasid. Ühtlasi muudab eelnõu tööturuteenuste ja -toetuste seadust selliselt, et tööotsimisel abi saamise võimalused oleksid tööd leidva soovivatele isikutele paremini tagatud. Eelnõu ühtlustab tööotsijate abistamise reeglistikku eelkõige soodustuste arvestuspõhimõtete ning määrade osas. 
7. Esimesel lugemisel on majanduskomisjoni algatatud Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE), milles eesmärk on allutada riskikapitali valitsemisega seotud Arengufondi tegevus investeerimisfondide seaduse nõuetele ja võimaldada riigil omandada Arengufondi poolt asutatud riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid. Lisaks sellele muudetakse Arengufondi tegevuskulude, sealhulgas arenguseire finantseerimise põhimõtteid ja täpsustatakse seoses arenguseirega läbiviidavate toimingute sisu.  

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 12.45) – väljasõiduistung Ragn-Sells ASis (Suur-Sõjamäe 31a), kus tutvutakse jäätmekütuse tootmise ja pakendite sortimisega ning toimub arutelu.

Kultuurikomisjonis
(kell 14) – valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Audiovisuaalteoste internetis levitamise kohta Euroopa Liidus: võimalused ja probleemid digitaalse ühtse turu kujundamisel” suhtes; arvamuse andmine EL asjade komisjonile. Erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE).
 
Maaelukomisjonis (kell 14) – kohtumine Eesti Leivaliidu ja MTÜ Eesti Rukki Seltsi esindajatega (ruum L 332).

Majanduskomisjonis (kell 14) – väljasõiduistung Eesti Merendusnõukotta, käsitletakse laevanduse, sadamate ja mereharidusega seotud küsimusi.
 
Põhiseaduskomisjonis (kell 14) – Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE), kutsutud rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Marek Helm; prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE); lühiülevaade põhiseaduskomisjoni moodustatud elektroonilise hääletamise töögrupi tegevuse hetkeseisust.

Rahanduskomisjonis (kell 14)
– ülevaade 2012. aasta riigieelarve majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast ning keskkonnaministeeriumi valitsemisalast; Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (111 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (112 SE); 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE); tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (97 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis (kell 14) kohtumine Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse esindajatega.
 
Sotsiaalkomisjonis (kell 14) arvamus reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (50 SE) kohta; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE).
 
Väliskomisjonis (kell 13.30) – kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.
 
Üritused, kohtumised
 
Kell 14.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb Tartu Ülikooli Väärikate Ülikoolile.
 
Kell 18Ene Ergma kohtub Belgia suursaadiku Nicolaas Buyck´iga.
 
Kell 19Ene Ergma osaleb Eesti Kaitseväe 93. aastapäeva kontserdil.
* Riigikogu aseesimees, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv osaleb Vilniuses Balti Assamblee medalite üleandmise tseremoonial.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (13.11-15.11) Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Toimub demokraatliku ja õiglase ühiskonna staatuse teemaline kuulamine. Samuti arutatakse inimõiguste universaalse käsitusega seonduvat ning religioossete kogukondade vastase vägivallaga seotud probleeme.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside