Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Päevakorras esimesel lugemisel on neli eelnõu.

1. Valitsuse algatatud lepingu Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahel Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõuga (221 SE) ratifitseeritakse ühinemisleping Horvaatiaga, millest saab Euroopa Liidu 28. liikmesriik. Horvaatia ühinemisel Euroopa Liiduga suureneb Euroopa Liidu rahvaarv enam kui nelja miljoni võrra, horvaadi keelest saab Euroopa Liidu ametlik keel ning Horvaatia hakkab osalema Euroopa Liidu institutsioonide töös ning otsustusprotsessis.

2. Riigikogu rahanduskomisjoni algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) eelnõu eesmärk on viia vedelkütuse seadus kooskõlla Riigikohtu 31. jaanuari 2012. a otsusest nr 3-4-1-24-11 tulenevate soovitustega. Sellest tulenevalt täpsustab eelnõu kaalutlusi, millest haldusorgan tagatise vähendamise üle otsustamisel lähtub, võttes aluseks samad asjaolud, millest maksuhaldur lähtub tagatise suurendamise üle otsustades. Täiendavalt sätestatakse tagatise vähendamise üle kaalutlemisel kriteeriumitena isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme võimelisus ehk pädevus kütuse käitlemise valdkonnas tegutseda, samuti varasem ettevõtlusega tegelemise kogemus ja ettevõtte tehtud investeeringud kütuse käitlemise valdkonnas. Ka vähendatakse võimalust, et kütuse müügi tegevusalal tegutseda sooviv ettevõtja, kes kasutab esindusisikuna nn „tankisti“ ja kellel puuduvad teadmised ja varasem kogemus kütuse käitlemise alal, saaks alla 100 000 euro suuruse tagatise. Kohtuotsuses leiti, et vedelkütuse seaduses tuleks põhjalikumalt reguleerida tagatise vähendamise aluseid, et lihtsustada maksu- ja tolliameti tegevust, muuta see kontrollitavamaks ja vähendada võimalikke kaebusi.

3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE) sätestab, et omavalitsustele kompenseeritakse maamaksust vabastatud maa eest saamata jäänud maamaks riigieelarvest. Kompensatsiooni suurus arvutatakse eelnõu kohaselt maksust vabastamise ajal kehtivast maksumäärast ja maksustamishinnast lähtudes, mida korrigeeritakse maa korraliste hindamiste käigus. Algataja hinnangul tähendaks see riigile kulu 1,75 miljonit eurot aastas. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

4. Põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (144 SE) luuakse võimalus moodustada erakondade juurde maailmavaatelised sihtasutused (MSA), mille eesmärk on edendada avalikes huvides ühiskondlikku poliitilist mõtet ning vaba ja demokraatlikku maailmavaadet nii Eestis kui ka välisriikides. Eelnõu sätestab, et maailmavaatelise sihtasutuse tegevus ei tohi olla suunatud erakonna poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Nimetatud sihtasutus ei tohi osaleda valimiskampaania läbiviimisel või konkreetse poliitilise erakonna või tegevpoliitiku propageerimisel.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis (10 minutit pärast istungi lõppu) – välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE), õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (210 SE). Kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.

Maaelukomisjonis – piirangud loomade ekspordil Venemaale.

Majanduskomisjoni avalik istung – taastuvenergiat käsitlevate regulatsioonide ja nende võimaliku muutmise teemal, ettekannetega esinevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda, ASi Eesti Energia, ASi Elering esindajad (ruum L 333), istungi ülekannet saab jälgida veebis aadressil: http://live.riigikogu.ee/live

Põhiseaduskomisjonis ­­– avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu esimees Kalle Liivamägi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja rahandusministeeriumi esindajad (ruum L 262).

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis” eelnõu (230 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE).

Riigikaitsekomisjonis – ülevaade riigikaitse 10-aastase arengukava koostamisest. Kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

Väliskomisjonis –  Kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Norras ja Islandil, Hiinas, Vietnamis ja Mongoolias. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaadid; informatsioon Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 126. assamblee tööst ja Riigikogu delegatsiooni moodustamisest Ungaris Siófokis 5. -7. septembrini toimuvale soome-ugri rahvaste 6. maailmakongressile. Kutsutud IPU Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv.

Õiguskomisjonis – riigilõivuseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE). 

***

Vähi sõeluuringute ümarlaud

Kell 16 toimub Riigikogu konverentsisaalis ümarlaud ”Vähi sõeluuringud kui investeering Eesti rahva tervisesse”. Ümarlaual on võimalus arutada rinna-, emakakaela-, soole- ja eesnäärmevähi varase avastamise ja ennetamise teemat koos arstide, meedia esindajate ja poliitikutega, kes saavad mõjutada tulevasi protsesse ennetustegevuse veelgi tõhusamaks muutmisel. Avasõnad ütleb ürituse patroon Riigikogu esimees Ene Ergma, sõnavõtuga esineb sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna. Konverentsil osaleb Riigikogu aseesimees Laine Randjärv. Vähi varase avastamise, ennetamise, ravi võimaluste, sõeluuringute ja soospetsiifiliste terviseprogrammide teemaliste ettekannetega esinevad dr Vahur Valvere, Sirje Vaask, dr Maret Talk, dr Sulev Ulp, dr Lee Padrik, dr Piret Veerus, dr Tiit Suuroja ja dr Margus Punab. Eesti Vähiliit on 2012. aastaks kavandanud põhjaliku programmi vähi ennetustegevuseks, eesmärgiga saavutada vähi ennetamise teemale veelgi suurem tähelepanu ühiskonnas. 
Istungist toimub otseülekanne, mida saab jälgida Riigikogu veebis aadressil http://live.riigikogu.ee/live. NB! Ülekanne võib viibida, juhul kui majanduskomisjoni avalik istung ja selle ülekanne ei ole kella 16ks lõppenud.

Muud üritused ja kohtumised

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Venemaal Moskvas kohtumisel Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma väliskomisjoni esimehe Aleksei Puškoviga

* Riigikogu Eesti-Soome parlamendirühma aseesimees Urve Tiidus osaleb Soomes Helsingis Eduskunta korraldataval debatil „50 aastat Helsingi lepingut – tee edasi“. 

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Jaak Allik osalevad (11.05-15.05) Gruusia parlamendi kutsel Gruusias Batumis OSCE PA kevadisel majandusliku koostöö ja stabiilsuse edendamise teemalisel majanduskonverentsil. Konverentsil keskendutakse regioonis peale Nõukogude Liidu lagunemist läbi viidud vajalikele ja edukalt teostatud majanduselu muudatustele. Kuulatakse haruministrite ülevaateid ja rahvusvaheliste majandusteadlaste ettepanekuid.

* Riigikogu riigikaitse komisjoni esimees Mati Raidma osaleb (13.05-15.05) Suurbritannias Londonis kolmandal elektritaristu turvalisuse alasel aastakohtumisel (3rd Annual Electric Infrastructure Security Summit – EISS), kus muuhulgas arutatakse loodusliku elektromagnetkiirguse ohtu ülemaalistele elektrivõrkudele ja teistele infrastruktuuridele ja sellega seotud riske.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (14.05-18.05) ENPA monitooringukomitee raportöörina Ukrainas Kiievis ja Harkivis info kogumise missioonil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside