Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
Päevakorras on 6 eelnõu, millest 2 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.
 
1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pensionireformiga seonduvate rahvatervist parandavate tegevuste käivitamiseks“ eelnõu (720 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek anda 2010. aasta oktoobrikuuks Riigikogule ülevaade rahvastiku tervise arengukava tegevustest oodatava eluea pikendamiseks ning tervena elatud aastate hulga suurendamiseks seoses pensionireformiga. Samuti soovitatakse kaasata rahvastiku tervise arengukava järgmiste aastate tegevuste planeerimisse Riigikogu fraktsioonide esindajad ning huvigruppe ja asjatundjaid väljastpoolt valitsussektorit, eelkõige kohalikke terviseedendajaid üle riigi. 

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE), millega viiakse jäätmeseadusesse ja maapõueseadusesse kaevandamisjäätmeid käsitlev regulatsioon, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividest. Viimaste eesmärgiks on kehtestada miinimumnõuded, et vältida või vähendada nii palju kui võimalik kahjulikku mõju, mis tuleneb keskkonnale või inimese tervisele selliste kaevandustööstuse jäätmete käitlemisest. Eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus on kavas kolmapäeval, 16. juunil.
 

3. Jätkub valitsuse algatatud liiklusseaduse eelnõu (475 SE) teine lugemine. Kokku on eelnõu teise lugemise jätkamiseks laekunud 81 muudatusettepanekut, millest suur osa puudutab jalgratturite liiklust reguleerivaid sätteid. Muuhulgas hääletas majanduskomisjon muudatusettepaneku poolt, millega lubataks kõnniteele ja jalgteele kuni kaks alla 13-aastase ratturi saatjat ja väikelast rattatoolis sõidutav isik. Toetust leidis ka ettepanek, millega lubatakse jalgratturil sõita kõnniteel, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud, mitte ületades jalakäia tavakiirust 5 km tunnis. Eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus on kavas neljapäeval, 17. juunil.
 
4. Esimesel lugemisel on Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (771 OE), millega nimetatakse Riigieelarve kontrolli komisjoni liikmeks Jaan Õunapuu, kes vahetab seal välja Tarmo Männi. Põhuseks on algataja selgituse kohaselt Tarmo Männi lahkumine Rahvaliidu fraktsioonist.
 
5. Esimesel lugemisel on Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (774 SE), mille eesmärk on tühistada kohalike maksude seaduses kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatavate maksude loetelust müügimaks ja paadimaks. Algataja väitel tingis eelnõu väljatöötamise vajadus tagada terves Eestis ettevõtluskeskkonna lihtsus ja selgus ning lõpetada olukord, kus suur osa tarbijatest ja ettevõtjatest ei oma ülevaadet, mille eest ning kuidas Eesti suurim kohalik omavalitsus neilt müügimaksu nõuab. Palju arusaamatusi on algataja väitel ka paadimaksu rakendamisel. Algatajad kinnitavad, et selge ja lihtsa ettevõtluskeskkonna tagamine on riigi ülesanne, ning olukorras, kus omavalitsuse tegevus halvendab kogu riigi ettevõtluskeskkonda ning tarbijate olukorda, peab riik sekkuma.
 
6. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (734 SE), millega tõstetakse kohalikule omavalitsusele laekuvat residendist füüsilise isiku maksustatavat tulu 11,4 %-lt 11,93 %-le. Algataja kinnitusel aitab kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamine parandada kohalike omavalitsuste poolt korraldatavat elukeskkonda ja parandada kohalike inimeste sotsiaalset toimetulekut. Väidetavalt kaotasid omavalitsused neile eraldatava tulumaksumäära langetamisega 2010. aasta eelarves 410 miljonit krooni. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.
 
Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – kokkuvõtete tegemine keskkonnakomisjoni tööst VII istungjärgul.

Maaelukomisjonis
– Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Metsade kaitse ja metsateave Euroopa Liidus: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks” kohta.

Majanduskomisjonis
(kell 14) – väljasõiduistung ASi Tallinna Sadam.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – riiklikult tähtsa küsimuse riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlusest arutelu ettevalmistamine; kokkuvõtete tegemine komisjoni tööst VII istungjärgul.

Rahanduskomisjonis
(kell 14) – arutelu koos rahandusministeeriumi esindajatega, teemad: riigi eelarvestrateegia 2011 – 2014, ülevaade 2011. aasta riigieelarve ettevalmistamisprotsessist ning lühiülevaade majanduse (laekumine, laenud, reservid) olukorrast (ruum L 333).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 8) – väljasõiduistung, külastatakse rahvusvahelist õppust BALTOPS – 2010.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – meetmed töötuse vähendamiseks; lasterikastele peredele kodutoetuse meetme rakendamisest Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx poolt.

Väliskomisjonis
(kell 14) – kandidaadid Eesti Vabariigi suursaadiku, alalise esindaja ametikohale Lääne-Euroopa Liidu (WEU) juures ja Poliitika- ja Julgeolekukomitees Euroopa Liidu juures ning suursaadiku ametikohale Tšehhi Vabariigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadikukandidaadid; NATO uus strateegiline kontseptsioon – ekspertide grupi raport;

Õiguskomisjonis
(kell 14) – maksu- ja tolliameti järelevalve ja kontrolliga seotud seadusemuudatused.

Kohtumised, konverentsid, assambleed

Kell 9.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub ametist lahkuva Iiri suursaadiku Thomas Bolsteriga.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssiosaleb (14.06-15.06) Taanis Kopenhaagenis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi merendustöörühma istungil.
* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (14.06-16.06) Poolas Międzyzdrojes Kalandussekretariaadi (The Fisheries Secretariat) korraldataval koolitusel „Euroopa Liidu kalanduspoliitika reform: riiklikud ja regionaalsed strateegiad”.
* Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts, liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad (14.06-17.06) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee Lääne-Euroopa Liidu Assamblee 58. täiskogu istungjärgul. Arutusel on Euroopa kaitseküsimused Lissaboni Leppe kontekstis.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside