Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on õiguskantsleri ettekanne ja 9 eelnõu esimene lugemine.

1. Oma ettepanekus nr 21 kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15 aastasena määratlemata teeb õiguskantsler ettepaneku viia kodakondsusseadus vastavas osas kooskõlla põhiseadusega. Õiguskantsler osutab, et kodakondsuse seaduse kohaselt peab kodakondsuse taotleja elama riigis enne Eesti kodakondsuse taotlemiseks sooviavalduse esitamist vähemasti kaheksa aastat elamisloa alusel ning kodakondsuse taotlemise eelselt omama pikaajalise elaniku elamisluba või elamisõigust. Seda nõuet ei ole õiguskantsleri kinnitusel aga võimalik täita nendel inimestel, kellele jäi alla 15-aastasena seadusliku esindaja tegevusetuse tulemusena elamisluba üldse taotlemata või õigeaegselt pikendamata, vaatamata sellele, et nad on faktiliselt püsivalt Eestis selle perioodi jooksul elanud. Õiguskantsler leiab, et kuigi enne kodakondsuse taotlemist riigis elamisloa alusel elamise nõue on tavapäraselt põhjendatud ja täidab legitiimset eesmärki, osutub see ebaproportsionaalseks nende alaealiste puhul, kes on vaatamata elamisloa puudumisele Eestis faktiliselt püsivalt elanud. Ettekande antud teemal teevad õiguskantsler Indrek Teder ja põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik.

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (290 OE) tehakse valitsusele ettepanek algatada seadusemuudatus, millega suunatakse kakskümmend protsenti alkoholi- ja tubakaaktsiisi otse Haigekassa vahenditesse. Algataja kinnitusel on selle seadusemuudatuse eesmärk tagada tervishoiu rahastamise parema korraldus ja Haigekassa jätkusuutlik majandamine. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine omavalitsusliku halduskorralduse arengusuundade väljaselgitamiseks” eelnõu (302 OE) näeb ette Riigikogu probleemkomisjoni moodustamise. Eelnõu kohaselt oleks komisjonis 9 liiget ja komisjoni ülesanneteks oleks riigi omavalitsuspoliitika kujundamise hetkeseisu ning võimalike arengusuundade kirjeldamine; Riigikogus esindatud erakondade ühiste seisukohade väljatöötamine riigi omavalitsuspoliitika edendamiseks ning erimeelsuste fikseerimine ja erimeelsuste protokolli vormistamine ning vastavate ettepanekute tegemine Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele. Komisjon esitab Riigikogule oma tegevuse lõppemisel aruande. Komisjoni volitused kestavad kuus kuud alates käesoleva otsuse jõustumisest. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

4. Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsus “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõuga (337 OE) nimetatakse riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikmeks Arto Aasa asemele Andre Sepp. Eelnõu esitamine on tingitud asjaolust, et Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimees Arto Aas valiti 11.detsembril 2012 Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeheks.

5. Riigikogu liikmete Helmen Kütti, Karel Rüütli, Aivar Riisalu, Lembit Kaljuveeja Rein Randveri algatatud jahiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (328 SE) soovitakse ära hoida jahipidamise seiskumine 1. märtsil 2013 64 rendijahipiirkonnas, mis on seni jahipiirkondadeks moodustamata. Algatajad osutavad, et jahiseadus kohustab keskkonnaministrit moodustama jahipiirkonnad ja et senine 10 aastane kohustuse täitmise tähtaeg möödub 1. märtsil 2013. Algataja hinnangul valitseb reaalne oht, et jahipidamine 64-s senises rendijahipidamise piirkonnas seetõttu seiskub, kuna piirkonnad on moodustamata. Kujunenud olukorra lahendamiseks pakuvad eelnõu algatajad senise tähtaja pikendamist viie aasta võrra.

6. Põhiseaduskomisjon algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE) eesmärk on korrastada erakonna rahastamisega seotud aruandluse tehnilist normistikku, mis on aluseks erakondade poolt ühtse ja selge aruandluse esitamiseks. Muudatustega viiakse erakonnaseaduses kasutatavad raamatupidamislikud terminid ja põhimõtted kooskõlla üldise finantsarvestusliku terminoloogia ja põhimõtetega ja sätestatakse aruandlusele ühtne veebipõhine vorm, mis muuhulgas vähendab ka aruandlusega seotud halduskoormust.

7. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE) langetab matusetarvete ja matuseteenuste käibemaksumäär seniselt 20%-lt 9%le alates 1. jaanuarist 2014. Algataja hinnangul on matusetarvete ja –teenuste käibemaksutõus (kuni 2009. aastani oli see 5%) ning matusetoetuse kaotamine halvendanud madalama sissetulekuga leibkondade olukorda matuse korraldamisel. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

8. Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee , Inara Luigase , Deniss Boroditši ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) eesmärk on leevendada kodutarbijatele ja äritarbijatele 2013. aasta üleminekut avatud elektriturule. Selleks tehakse ettepanek muuta elektrituruseadust selliselt, et taastuvenergia toetuse rahastamisest tekkiva kulu kannaks edaspidi tarbija asemel riik. Eelnõu teeb ettepaneku suunata saastekvootide enampakkumisest laekunud tulu taastuvenergia toetuse rahastamisest tekkiva kulu katmiseks. Majanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

9. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE) näeb ette, et üldarstiabi osutamist ravikindlustusega hõlmamata isikutele rahastatakse otse riigieelarvest, nii nagu see on praegu vältimatu abi osutamisel. Algata kinnitusel laieneks seeläbi tervishoiu rahastamise tulubaas; sotsiaalmaksu ravikindlustuse osast vabaneksid vahendid tervishoiuteenuste kättesaadavuse suurenemiseks ja tervishoiutöötajate palkade tõusuks; paraneks ravikindlustuseta isikute võimalused tervise raviks; perearstid saaksid tasutud seni tasustamisele mittekuulunud töö eest ning väheneksid kulutused kiirabile ja vältimatule ravile. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

10. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) eesmärk on ühtlustada äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ning riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmete tasustamine kõrgemate riigiteenijate palgasüsteemiga. Eelnõuga tagatakse, et Eesti Vabariigi Presidendi ametipalk koos esindustasuga oleks piir, millest riigi otsustusõigusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmed ei teeniks rohkem. Algataja osutab, et 2011. aastal teenis Eesti Vabariigi President koos esindustasuga 72724 eurot, mis on kuus 6060 eurot. Majanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis – Kihnu saarekultuuri kaitsmisega seotud küsimused, osalevad Kihnu vallavanem Ingvar Saare ning keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi esindajad; tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE).

Kultuurikomisjonis meediateenuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (336 SE), kutsutud kultuuriminister Rein Lang; kultuuriministeeriumis Riigikogu kevadistungjärguks ettevalmistatavad eelnõud; Eesti Rahvusraamatukogu eelarve; meediateenuste kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega inimestele.

Maaelukomisjonis maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE) ning toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE), (ruum L 332).

Majanduskomisjonis Poliitikauuringute Keskuse Praxis noorteseire aastaraamatu tutvustus.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid, eelnõu kohta; Riigikogu liikme immuniteedimenetluse eelnõu projekti arutelu.

Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 13RAAMATUESITLUS

Riigikogu kunstisaalis esitletakse Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös ilmunud Stefan Marschalli raamatut „Parlamentarism. Sissejuhatus“. Raamatut tutvustavad Riigikogu esimees Ene Ergma ja raamatu toimetaja Mihkel Solvak.

Raamatus leiavad käsitlust parlamentarismi ajalugu ja teooria, parlamentide organisatsioon ja tööviisid, parlamentide funktsioonid ja nende esinemine rahvusriigi tasandist madalamal, aga ka ülalpool. Vaadeldakse ka valitud parlamentarismikriitika seisukohti ning visandatakse neoparlamentaarse ajajärgu perspektiiv..

Raamatu autor Stefan Marschall on politoloogia professor Heinrich Heine nimelises Düsseldorfi Ülikoolis ja arvukate parlamentarismikäsitluste autor.

***

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Jeffrey D. Levine’iga.

* Riigikogu liige Jaak Allik osaleb (12.01-17.01) žürii liikmena Venemaal Sotšis Venemaa Teatritegelaste Liidu korraldataval 15. rahvusvahelisel teatrifestivalil ja konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (15.01-18.01) ENPA delegatsiooni koosseisus Armeenias Jerevanis presidendi valimiste vaatlemise eelmissioonil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside