Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on peaministri ettekanne EL poliitikast ja 5 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 1 teisel ja 3 esimesel lugemisel.
 
1. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (620 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek töötada välja tegevuskava uut tüüpi INF A/H1N1 gripiviirusest põhjustatud grippi pandeemia korral tegutsemiseks ja tervishoiuteenuse kättesaadavuse tagamiseks. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei teotanud.
 
2. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE), mille eesmärk on ühtlustada  ja täiendada riiklikku järelevalvet reguleerivaid eriseadusi. Eelnõuga täiendatakse korrakaitseorgani poolt isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja sätestatakse üheselt, et korrakaitseorgan on kohustatud tagama riikliku järelevalve teostamise käigus saadud äri- ja tehnikateabe salajasuse. Nimetatud põhimõte sõnaselgena varem korrakaitseseaduses puudus, samas nägid seda ette paljud riikliku järelevalve eriseadused. Ka näeb eelnõu ette alused riikliku järelevalve meetme kohaldamiseks ohu ennetamise eesmärgil, s.t ilma ohu olemasoluta. Kuna korrakaitseseaduses järgi kohaldatakse riikliku järelevalve meetmeid enamasti ohu korral, tuleb ohu ennetamise meetmete kohaldamiseks näha ette eraldi regulatsioon.
 
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE), mille eesmärk on kokku hoida välisministeeriumi tegevuskulusid. Eelnõu kaotab ühekordsed hüvitised välisteenistusse asujailt ja sealt naasvatelt teenistujailt ning vähendab välisteenistuses olevate teenistujate abikaasatasu.
 
4. Teisel lugemisel on Riigikogu kuue fraktsiooni algatatud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE), mille eesmärk on korrastada kõrgemate riigiteenijate palgasüsteem, siduda nende töötasu lahti keskmisest palgast ja muuta kõrgemate riigiteenijate palgasüsteem lihtsaks ja läbipaistvaks. Eelnõuga kehtestatakse kõrgeimaks palgamääraks 5200 eurot, mis on aluseks loetelus esitatud riigiteenijate ametipalkade määramisel. Komisjon lähtus palgamäära nimetamisel sellest, et kõrgemate riigiteenijate palgad jääksid praegusele tasemele. Eelnõu kohaselt on Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri ja Riigikohtu esimehe ametipalga koefitsient 1,0, Riigikogu liikmel 0,65.  Seadus jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval.
 
5. Peaminister Andrus Ansip annab ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Euroopa Liidu asjade komisjoni nimel teeb ettekande komisjoni esimees Marko Mihkelson.
 
6. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (596 SE), mille eesmärk on kaotatud ja leitud loomade kohta käiva informatsiooni kiirem vahendamine, et vähendada hulkuvate loomade teket. Olulise muudatustena on eelnõus sätestatud keeld kasvatada loomi karusnaha tootmise eesmärgil, samuti on keelatud metsloomade kasutamine tsirkustes. Karusloomade pidamine karusloomakasvandustes ei ole algataja kinnitusel vastavuses loomakaitseseaduse eesmärgiga, sest elamistingimused karusloomakasvandustes ei vasta loomaliigi iseloomulikele ja loomupärastele vajadustele. Metsloomade kasutamine tsirkuses põhjustab algataja kinnitusel loomadele põhjendamatuid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, samuti ei vasta ka nende pidamise tingimused eelkõige rändtsirkustes loomakaitseseaduse nõuetele.  
 
Komisjonides

Maaelukomisjonis
– väljasõiduistung Maasikamäe talus Lääne-Virumaal.

Majanduskomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung
(kell 14 konverentsisaalis) – arutusel on küberjulgeolekualased arengud, sh riigisisene ja rahvusvaheline küberjulgeolek. Kutsutud kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13)–Praxise analüüs “Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused”.

Õiguskomisjonis
(kell 14.30) – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE); kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE).

Kohtumised, konverentsid, istungid

Kell 14
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Jaapani suursaadiku Hiroshi Maruyamaga.
* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (13.12-17.12) Pariisis ENPA Büroo, poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel.
* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Silver Meikar osaleb (14.12-16.12) Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (14.12-18.12) Strasbourgis ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) 50. plenaaristungil.
* Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad (14.12-18.12) valitsusdelegatsiooni koosseisus Kopenhaagenis toimuval ÜRO kliimamuutuste konverentsil.

 
* Riigikogu liige Toomas Trapido osaleb (10.12-18.12) Taanis Kopenhaagenis rahvusvahelisel kliimakonverentsil.
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside